Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 11/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSE­NET Puut ovat ete­läs­sä­kin pudot­ta­neet leh­ten­sä ja syk­sy on tul­lut tän­ne­kin. Koro­na­ra­joi­tus­ten suh­teen olem­me voi­neet ottaa aske­leen koh­ti nor­maa­lia. Vii­me vii­kol­la pidim­me ensim­mäi­sen ker­ran tänä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 08/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET Var­si­nai­nen suvi alkaa olla ohi, vaik­ka kelit edel­leen ovat­kin ilok­sem­me var­sin muka­vat. Olem­me kaik­ki saa­neet naut­tia todel­la pit­käs­tä ja läm­pi­mäs­tä kesäs­tä. Se on ilah­dut­ta­nut täs­sä korona-ajan…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 07/2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSE­NET Kun­ta­vaa­li­päi­vä on ohi ja äänes­tä­jät ovat puhu­neet. Voim­me olla hyvin iloi­sia. Kokoo­mus voit­ti sel­vin nume­roin niin koko Suo­mes­sa kuin Turus­sa­kin. Puo­lu­eem­me kan­na­tus val­ta­kun­nan tasolla…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 06/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET Pää­tin edel­li­set puheen­joh­ta­jan ter­vei­se­ni kuu­kausi sit­ten toi­vee­seen, että ”kyl­lä se suvi siel­tä tulee” ja tuli­han se. Samal­la kun luon­to on nopeas­ti herän­nyt pit­kän tal­ven jäl­keen ja valoisaa…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 05 / 2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSE­NET Poik­keus­o­lot ovat juu­ri päät­ty­neet, mut­ta eläm­me vie­lä vah­vo­jen rajoi­tus­ten kes­kel­lä. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa nämä ter­vei­se­ni heti maan hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen jäl­keen liki kaksi…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 03 / 2021

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net Vuo­si 2021 on eden­nyt jo pit­käl­le ja eläm­me jäl­leen poik­keus­o­lois­sa koro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä. Ravin­to­lat ja kah­vi­lat ovat kiin­ni, liik­ku­mi­nen on hyvin rajoi­tet­tua ja…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 10/2020

Arvoi­sa Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsen,   Luet­ta­va­na­si on puheen­joh­ta­ja­kau­te­ni vii­mei­nen puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys. Yksi aika­kausi omal­la poliit­ti­sel­la tai­pa­leel­la­ni on tul­lut pää­tök­seen. Olen saa­nut olla muka­na keskeisesti…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 9/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,     Koro­na­syk­sy vai­kut­taa mei­dän kaik­kien elä­mään. Eri­lai­set mää­räyk­set hal­lit­se­vat joka­päi­väis­tä elä­määm­me yhä ene­ne­väs­sä mää­rin. Tapah­tu­mat ovat kuih­tu­neet muutamien…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 8/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Syys­kuun mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­mam­me oli kan­san­edus­ta­ja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Risi­kon vie­rai­lu tilai­suu­des­sam­me. Toi­se­na kes­kus­te­lun alus­ta­ja­na oli uusi…

lue lisää
Veli-Pekka Nurmi

Veli-Pekka Nurmi

 Puheen­joh­ta­ja

 0400-170364

vp(at)vpnurmi.fi