Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 8/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Syys­kuun mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­mam­me oli kan­san­edus­ta­ja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Risi­kon vie­rai­lu tilai­suu­des­sam­me. Toi­se­na kes­kus­te­lun alus­ta­ja­na oli uusi…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 7/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Alkusyk­syn toi­min­taa ovat hal­lin­neet sään­tö­mää­räi­set kokouk­set. Oma kevät­ko­kouk­sem­me, Kokoo­muk­sen Var­si­nais-Suo­men pii­rin ja Turun Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön (KTA) kevät­ko­kouk­set…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 6/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   yhdis­tyk­sen toi­min­taa kevään ja kesän ajan häi­rin­nyt koro­nae­pi­de­mia uhkaa jäl­leen nous­ta toi­min­to­ja hal­lit­se­vak­si. Toi­vot­ta­vas­ti se ei ylly uudek­si rajoi­tuk­sia vaa­ti­vak­si…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa ravi­sut­ta­nut pan­de­mia on täl­lä erää osal­tam­me laan­tu­nut ja paluu nor­maa­liin elä­mään on alka­nut. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat…

lue lisää

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tule­vien kuu­kausien ja viik­ko­jen aika­na poliit­ti­set puo­lu­eet ja vaa­lei­hin osal­lis­tu­vat ehdok­kaat val­mis­tau­tu­vat tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin. Ohjel­mia raken­ne­taan ja mie­ti­tään, miten lähes­tyä äänes­tä­jiä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa uhkaa­va pan­de­mia on sekoit­ta­nut mei­dän kaik­kien nor­maa­lin elä­män. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat mul­lis­ta­neet joka­päi­väi­sen…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 3/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Edel­li­ses­sä kir­jees­sä­ni minul­la oli mie­lui­sa teh­tä­vä ker­toa onnis­tu­nees­ta Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­ta. Täl­lä ker­taa saman voi tode­ta hel­mi­kuun lopul­la toteu­te­tuis­ta Tur­val­li­nen Suo­mi –…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mim­me 30.1. “Miten Suo­mi pär­jää 2020-luvul­la” oli jät­ti­me­nes­tys. Sali oli täyn­nä ylei­söä. Pai­kal­le oli tul­lut run­saas­ti jäse­niäm­me sekä myös…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 1/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, Vuo­den 2020 ensim­mäi­sel­lä puheen­joh­ta­jan kir­jeel­lä toi­vo­tan vie­lä teil­le kai­kil­le hyvää alka­nut­ta toi­min­ta­vuot­ta. Vuo­den­vaih­de on taka­na­päin ja nor­maa­li poliit­ti­nen työs­ken­te­ly on alka­nut. Hal­li­tus on jär­jes­täy­ty­nyt. Uudet…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 7/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, Kir­joi­tan puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys­tä Suo­men lip­pu­jen hul­mu­tes­sa itse­näi­syys­päi­väm­me kun­niak­si. Taus­tal­la soi Kuu­des jou­lu­kuu­ta -lau­lu jäse­nem­me Kari Kan­ta­lai­sen esit­tä­mä­nä. Kuu­des jou­lu­kuu­ta on meil­le kai­kil­le yksi tär­keim­mis­tä…

lue lisää
Harri Kiviluote

Harri Kiviluote

Puheenjohtaja

0400-741721
kiviluote@gmail.com