Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 03 / 2021

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net Vuo­si 2021 on eden­nyt jo pit­käl­le ja eläm­me jäl­leen poik­keus­o­lois­sa koro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä. Ravin­to­lat ja kah­vi­lat ovat kiin­ni, liik­ku­mi­nen on hyvin rajoi­tet­tua ja…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 10/2020

Arvoi­sa Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsen,   Luet­ta­va­na­si on puheen­joh­ta­ja­kau­te­ni vii­mei­nen puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys. Yksi aika­kausi omal­la poliit­ti­sel­la tai­pa­leel­la­ni on tul­lut pää­tök­seen. Olen saa­nut olla muka­na keskeisesti…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 9/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,     Koro­na­syk­sy vai­kut­taa mei­dän kaik­kien elä­mään. Eri­lai­set mää­räyk­set hal­lit­se­vat joka­päi­väis­tä elä­määm­me yhä ene­ne­väs­sä mää­rin. Tapah­tu­mat ovat kuih­tu­neet muutamien…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 8/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Syys­kuun mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­mam­me oli kan­san­edus­ta­ja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Risi­kon vie­rai­lu tilai­suu­des­sam­me. Toi­se­na kes­kus­te­lun alus­ta­ja­na oli uusi…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 7/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Alkusyk­syn toi­min­taa ovat hal­lin­neet sään­tö­mää­räi­set kokouk­set. Oma kevät­ko­kouk­sem­me, Kokoo­muk­sen Var­si­nais-Suo­men pii­rin ja Turun Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön (KTA) kevätkokoukset…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 6/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   yhdis­tyk­sen toi­min­taa kevään ja kesän ajan häi­rin­nyt koro­nae­pi­de­mia uhkaa jäl­leen nous­ta toi­min­to­ja hal­lit­se­vak­si. Toi­vot­ta­vas­ti se ei ylly uudek­si rajoi­tuk­sia vaativaksi…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa ravi­sut­ta­nut pan­de­mia on täl­lä erää osal­tam­me laan­tu­nut ja paluu nor­maa­liin elä­mään on alka­nut. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat…

lue lisää

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tule­vien kuu­kausien ja viik­ko­jen aika­na poliit­ti­set puo­lu­eet ja vaa­lei­hin osal­lis­tu­vat ehdok­kaat val­mis­tau­tu­vat tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin. Ohjel­mia raken­ne­taan ja mie­ti­tään, miten lähes­tyä äänestäjiä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa uhkaa­va pan­de­mia on sekoit­ta­nut mei­dän kaik­kien nor­maa­lin elä­män. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat mul­lis­ta­neet jokapäiväisen…

lue lisää
Veli-Pekka Nurmi

Veli-Pekka Nurmi

 Puheen­joh­ta­ja

 0400-170364

vp(at)vpnurmi.fi