Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa uhkaa­va pan­de­mia on sekoit­ta­nut mei­dän kaik­kien nor­maa­lin elä­män. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat mul­lis­ta­neet jokapäiväisen…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 3/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Edel­li­ses­sä kir­jees­sä­ni minul­la oli mie­lui­sa teh­tä­vä ker­toa onnis­tu­nees­ta Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­ta. Täl­lä ker­taa saman voi tode­ta hel­mi­kuun lopul­la toteu­te­tuis­ta Tur­val­li­nen Suomi –…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mim­me 30.1. “Miten Suo­mi pär­jää 2020-luvul­la” oli jät­ti­me­nes­tys. Sali oli täyn­nä ylei­söä. Pai­kal­le oli tul­lut run­saas­ti jäse­niäm­me sekä myös…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 1/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, Vuo­den 2020 ensim­mäi­sel­lä puheen­joh­ta­jan kir­jeel­lä toi­vo­tan vie­lä teil­le kai­kil­le hyvää alka­nut­ta toi­min­ta­vuot­ta. Vuo­den­vaih­de on taka­na­päin ja nor­maa­li poliit­ti­nen työs­ken­te­ly on alka­nut. Hal­li­tus on jär­jes­täy­ty­nyt. Uudet…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 7/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, Kir­joi­tan puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys­tä Suo­men lip­pu­jen hul­mu­tes­sa itse­näi­syys­päi­väm­me kun­niak­si. Taus­tal­la soi Kuu­des jou­lu­kuu­ta -lau­lu jäse­nem­me Kari Kan­ta­lai­sen esit­tä­mä­nä. Kuu­des jou­lu­kuu­ta on meil­le kai­kil­le yksi tärkeimmistä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 6/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, yhdis­tyk­sem­me syys­ko­kous on pidet­ty ja pää­tök­set ensi vuo­den toi­min­nal­le teh­ty. Hal­li­tuk­sen tämän vuo­den toi­min­ta­mal­li, ns. loh­ko­työs­ken­te­ly, sai kokouk­sel­ta hyväk­sy­mi­sen myös tule­val­le toi­mi­kau­del­le. Hal­li­tuk­seen valittiin…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 5/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, lop­pu­vuo­den lähes­tyes­sä alka­vat yhdis­tys­toi­min­nas­sa uuden toi­min­ta­vuo­den suun­nit­te­lu sekä eri toi­mi­hen­ki­löi­den valin­ta teh­tä­viin­sä. Näin meil­lä­kin. Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous käsit­te­lee tule­van vuo­den toimintasuunnitelman,…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 4/2019

Hei kaik­ki Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, kesä alkaa pik­ku­hil­jaa kään­tyä syk­syk­si. Luon­to­kin vaih­taa väri­tys­tään. Poliit­ti­nen aktii­vi­suus­kin lisään­tyy syk­syn myö­tä. Monet tapah­tu­mat täyt­tä­vät pian kalen­te­rit. Odo­tet­ta­vis­sa ovat mie­len­kiin­toi­set lähi­kuu­kau­det sekä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 3/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Mie­len­kiin­toi­set ja jän­nit­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lit ovat taka­na. Toi­vo­mam­me vii­des paik­ka Var­si­nais-Suo­meen ei täl­lä ker­taa vie­lä onnis­tu­nut. Tar­peel­li­nen ja moni­puo­li­nen vaa­li­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti on alka­nut. Asial­li­nen ja hyvä keskustelu…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Kan­sal­lis­seu­ran perin­tei­nen Kale­va­la-juh­la pidet­tiin Lau­lun Ystä­vien salis­sa. Moni­puo­li­nen ja haus­ka ohjel­ma sai ansait­se­man­sa kii­tok­sen ylei­söl­tä. Kii­tos onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä Pek­ka Saa­re­lal­le, Kari Kan­ta­lai­sel­le ja Marja…

lue lisää
Veli-Pekka Nurmi

Veli-Pekka Nurmi

 Puheen­joh­ta­ja

 0400-170364

vp(at)vpnurmi.fi