Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 6/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, yhdis­tyk­sem­me syys­ko­kous on pidet­ty ja pää­tök­set ensi vuo­den toi­min­nal­le teh­ty. Hal­li­tuk­sen tämän vuo­den toi­min­ta­mal­li, ns. loh­ko­työs­ken­te­ly, sai kokouk­sel­ta hyväk­sy­mi­sen myös tule­val­le toi­mi­kau­del­le. Hal­li­tuk­seen valit­tiin…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 5/2019

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, lop­pu­vuo­den lähes­tyes­sä alka­vat yhdis­tys­toi­min­nas­sa uuden toi­min­ta­vuo­den suun­nit­te­lu sekä eri toi­mi­hen­ki­löi­den valin­ta teh­tä­viin­sä. Näin meil­lä­kin. Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous käsit­te­lee tule­van vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­man,…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 4/2019

Hei kaik­ki Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net, kesä alkaa pik­ku­hil­jaa kään­tyä syk­syk­si. Luon­to­kin vaih­taa väri­tys­tään. Poliit­ti­nen aktii­vi­suus­kin lisään­tyy syk­syn myö­tä. Monet tapah­tu­mat täyt­tä­vät pian kalen­te­rit. Odo­tet­ta­vis­sa ovat mie­len­kiin­toi­set lähi­kuu­kau­det sekä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 3/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Mie­len­kiin­toi­set ja jän­nit­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lit ovat taka­na. Toi­vo­mam­me vii­des paik­ka Var­si­nais-Suo­meen ei täl­lä ker­taa vie­lä onnis­tu­nut. Tar­peel­li­nen ja moni­puo­li­nen vaa­li­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti on alka­nut. Asial­li­nen ja hyvä kes­kus­te­lu…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Kan­sal­lis­seu­ran perin­tei­nen Kale­va­la-juh­la pidet­tiin Lau­lun Ystä­vien salis­sa. Moni­puo­li­nen ja haus­ka ohjel­ma sai ansait­se­man­sa kii­tok­sen ylei­söl­tä. Kii­tos onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä Pek­ka Saa­re­lal­le, Kari Kan­ta­lai­sel­le ja Mar­ja…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 1 /2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous valit­si minut yhdis­tyk­sem­me puheen­joh­ta­jak­si alka­neel­le vuo­del­le. Samal­la valit­tiin myös uusi hal­li­tus. Puhees­sa­ni kysei­ses­sä kokouk­ses­sa toin esil­le yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan uudis­tu­mis­tar­peen.…

lue lisää
Harri Kiviluote

Harri Kiviluote

Puheenjohtaja

0400-741721
kiviluote@gmail.com