Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 10/2020

Arvoi­sa Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsen,   Luet­ta­va­na­si on puheen­joh­ta­ja­kau­te­ni vii­mei­nen puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys. Yksi aika­kausi omal­la poliit­ti­sel­la tai­pa­leel­la­ni on tul­lut pää­tök­seen. Olen saa­nut olla muka­na keskeisesti…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 9/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,     Koro­na­syk­sy vai­kut­taa mei­dän kaik­kien elä­mään. Eri­lai­set mää­räyk­set hal­lit­se­vat joka­päi­väis­tä elä­määm­me yhä ene­ne­väs­sä mää­rin. Tapah­tu­mat ovat kuih­tu­neet muutamien…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 8/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Syys­kuun mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­mam­me oli kan­san­edus­ta­ja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Risi­kon vie­rai­lu tilai­suu­des­sam­me. Toi­se­na kes­kus­te­lun alus­ta­ja­na oli uusi…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 7/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Alkusyk­syn toi­min­taa ovat hal­lin­neet sään­tö­mää­räi­set kokouk­set. Oma kevät­ko­kouk­sem­me, Kokoo­muk­sen Var­si­nais-Suo­men pii­rin ja Turun Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön (KTA) kevätkokoukset…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 6/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   yhdis­tyk­sen toi­min­taa kevään ja kesän ajan häi­rin­nyt koro­nae­pi­de­mia uhkaa jäl­leen nous­ta toi­min­to­ja hal­lit­se­vak­si. Toi­vot­ta­vas­ti se ei ylly uudek­si rajoi­tuk­sia vaativaksi…

lue lisää
Santeri Vuori

Santeri Vuori

 

Puheen­joh­ta­ja

044 0700009

santeri.vuori(at)gmail.com