Puheenjohtajan terveiset 06/2021

ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Pää­tin edel­li­set puheen­joh­ta­jan ter­vei­se­ni kuu­kausi sit­ten toi­vee­seen, että ”kyl­lä se suvi siel­tä tulee” ja tuli­han se. Samal­la kun luon­to on nopeas­ti herän­nyt pit­kän tal­ven jäl­keen ja valoi­saa riit­tää iltai­sin vaik­ka kuin­ka, olem­me vii­me päi­vät saa­neet naut­tia todel­la hie­nos­ta kesä­sääs­tä. Oman myön­tei­sen lisä­maus­teen­sa tuo Lei­jo­nien hie­no menes­tys jää­kie­kon MM-kisois­sa. Finaa­lis­sa ollaan, mut­ta mita­lin väri ei vie­lä ole sel­vil­lä. Lois­ta­va tulos joka tapauksessa!

Kuten tie­dät­te, ennak­ko­ää­nes­tys par­hail­laan menos­sa vie­lä parin päi­vän ajan. Monet ovat­kin jo käy­neet äänes­tä­mäs­sä, minä yhte­nä. Omien koke­mus­te­ni mukaan ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jär­jes­te­lyt ovat toi­mi­neet erio­mai­ses­ti. Äänes­tys­paik­ka löy­tyy lähel­tä, niil­lä on pit­kät aukio­loa­jat, hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­väs­ti pai­kal­la ja infek­tio­tur­val­li­suus on todel­la huo­mioi­tu. Toi­vot­ta­vas­ti olet­te jo kaik­ki löy­tä­neet mie­lei­sen­ne ehdokkaan.
Ainoa havait­se­ma­ni mii­nus oli äänes­tys­ko­pin ergo­no­mia. Minun ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa­ni kir­joi­tus­ta­so oli alhaal­la liki pol­vie­ni kor­keu­del­la. Nume­ron kir­joit­ta­mi­nen vaa­li­lip­puun on aina jän­nit­tä­vä paik­ka, mut­ta nyt se oli eri­tyi­ses­ti sitä, kun kynää piti käyt­tää ihan kuma­ras­sa. Toi­saal­ta demo­kra­tian asial­la on hyvä olla nöyrä.

Vaa­lien suh­teen vai­kut­taa hyvältä

Olen tar­koin seu­ran­nut tilan­net­ta. Kaik­ki mie­li­pi­de­mit­tauk­set enna­koi­vat Kokoo­muk­sel­le hyvää niin Turus­sa kuin koko Suo­mes­sa­kin. Vaa­li­tu­los ei ole kui­ten­kaan sel­vä ennen kuin kaik­ki äänet on annet­tu ja las­ket­tu. Sik­si mei­dän kaik­kien pitää vie­lä viik­ko jak­saa innos­taa kaik­kia lähei­siäm­me ja tut­ta­viam­me äänes­tä­mään. Se on tär­ke­ää. Oli eri­tyi­sen muka­va alku­vii­kol­la tava­ta puo­lu­eem­me puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri ja kuul­la hänel­tä tuo­reet yleis­kuu­lu­mi­set ja tuo­reet tun­nel­mat hänen Poh­jan­maan kier­rok­sel­taan. Todel­la kan­nus­ta­va ja roh­kai­se­va oli ollut siel­lä vas­taan­ot­to. Poh­ja­lai­set ovat tun­ne­tus­ti fik­sua, reh­tiä, suo­ra­sa­nais­ta ja isän­maal­lis­ta väkeä.

Kes­ki-Poh­jan­maal­la taas, mis­sä Kokoo­mus ei ole perin­tei­ses­ti ollut vah­vim­mil­laan, on Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rä saa­tu yli tuplat­tua. Se enna­koi vah­vaa nousua. Juu­ri tänään kuu­lin Espoon tuo­rees­ta kan­na­tus­mit­tauk­ses­ta. Se näyt­ti Kokoo­muk­sel­le 34 % kan­na­tus­ta. Pahin kil­pai­li­ja näyt­täi­si siel­lä ole­van Vih­reät, mel­kein puol­ta pie­nem­mäl­lä kan­na­tuk­sel­la. Nois­ta ase­tel­mis­ta on Espoos­sa hie­noa vie­dä vaa­li­kamp­pai­lu loppuun.
Kan­sal­lis­seu­ral­la on kova ehdokaslista

Olem­me saa­neet hie­noa palau­tet­ta oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta Turun Kokoo­muk­sen lis­tal­la. Ehdok­kais­tam­me on todet­tu, että he ovat var­sin eri­taus­tai­sia, mut­ta he ovat kaik­ki val­mii­ta otta­maan vas­taan vaa­ti­vim­mat­kin luot­ta­mus­pai­kat osa­na ryh­määm­me. Yhdek­sän ehdo­kas­tam­me ovat val­mii­na anta­maan osaa­mi­sen­sa ja tar­mon­sa Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       582 tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (s. 1976)
•       585 leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (s. 1972)
•       599 vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (s. 1979)
•       618 FM, pää­sih­tee­ri Pia Lin­dell (s. 1967)
•       628 joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (s. 1964)
•       634 polii­si­tar­kas­ta­ja, VTM Vesa Piha­jo­ki (s. 1970)
•       629 sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (s. 1991)
•       657 yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (s. 1988)
•       662 myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (s. 1994)

Kan­sal­lis­seu­ran ehdok­kail­la oli­si pal­jon annet­ta­vaa niin Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kuin muis­sa­kin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa tukea ja äänes­tää sekä seu­ra­ta myös vaa­lien jälkeen.

Tule vaa­li-illan etkoille

Meil­lä on vaa­li­sun­nun­tain ehtoo­na 13.6. mah­dol­li­suus ottaa ennak­ko­ää­nes­tyk­sen vaa­li­tu­lok­sen vas­taan yhdes­sä. Etkot-lähe­tys­tä pää­set seu­raa­maan suo­ra­na Kokoo­muk­sen Face­book-sivul­ta klo 19–20.10. Puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo on myös sil­loin pai­kal­la ja kuu­lem­me hänen ensi­kom­ment­tin­sa. Tule mukaan!

Maa­kun­ta­uu­dis­tus etenemässä

Kun­ta­vaa­lien ohel­la kan­sal­li­sis­sa kuviois­sam­me tapah­tuu par­hail­laan mer­kit­tä­viä asioi­ta. Näis­tä ehkä suu­rin kaik­kien arkeen vai­kut­ta­va asia on maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen Edus­kun­nas­sa maan hal­li­tuk­sen vii­toit­ta­mal­la lin­jal­la. Nyt vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, että vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta on siir­ty­mäs­sä uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le”.

Ei ole päte­väs­ti osoi­tet­tu, että puhee­na ole­van uudis­tuk­sen avul­la pys­tyt­täi­siin paran­ta­maan pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Sen sijaan hank­keen val­mis­te­li­jat­kin ovat ker­to­neet uudis­tuk­sen nos­ta­van kus­tan­nuk­sia. Mie­len­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä. Hyvin­voin­tia­lueis­ta ollaan teke­mäs­sä ”itse­hal­lin­nol­li­sia”. Se taas ei onnis­tu mil­lään ilman niil­le annet­ta­vaa veron­kan­to-oikeut­ta. Maa­kun­ta­ve­ro, hyvis­tä lupauk­sis­ta poi­ke­ten, tulee toteu­tues­saan var­mas­ti nos­ta­maan enti­ses­tään kor­ke­aa kokonaisveroastettamme.

Jos uudis­tus toteu­tuu, tulee sen muka­na uusi hal­lin­non taso ja muun muas­sa vaa­leil­la valit­ta­vat maa­kun­ta­val­tuus­tot. Sii­nä meil­le tulee vah­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ka. Hyvin­voin­tia­lueis­ta on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man toi­mi­via. Valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on sii­nä ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Sitä tilai­suut­ta ei saa jät­tää käyt­tä­mät­tä ja ryh­tyä ajopuuksi.

Kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa tapahtuu

Kan­sain­vä­li­sis­sä kuviois­sa eläm­me juu­ri nyt Suo­men tur­val­li­suu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viä aiko­ja. Oli­si todel­la mie­len­kiin­tois­ta pääs­tä aika­ko­neel­la kat­so­maan mil­tä tämä aikam­me näyt­täy­tyy 50 vuo­den pääs­tä tarkasteltuna.
Vuo­den 2008 elo­kuus­sa käy­tyä sotaa Geor­gian ase­voi­mien ja ete­lä­os­se­tia­lais­ten sepa­ra­tis­tien, abha­sia­lais­ten sepa­ra­tis­tien sekä Venä­jän jouk­ko­jen välil­lä voi­daan erääl­lä taval­la pitää aikam­me tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na kään­ne­koh­ta­na. Sen jäl­keen on tapah­tu­nut pal­jon. Kri­min mie­hi­tyk­sen hei­jas­te­vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­vät. Soti­laal­li­nen aktii­vi­suus on kas­va­nut Itä­me­rel­lä ja tur­val­li­suus­ti­lan­ne on jän­nit­tei­nen. Eri osa­puol­ten rea­goin­ti­ky­kyä testataan.

Aivan vii­me päi­vi­nä olem­me näh­neet Val­ko-Venä­jän toteut­ta­man jok­seen­kin pöy­ris­tyt­tä­vän len­to­ko­ne­kaap­pauk­sen maan hal­lit­si­jan poliit­ti­sen vas­tus­ta­jan van­git­se­mi­sek­si. Täl­lä ope­raa­tiol­la on toden­nä­köi­ses­ti hyvin kau­as­kan­toi­sia seu­rauk­sia. Jää näh­tä­väk­si mihin se joh­taa. Sivii­li­len­to­ko­neen pom­miuh­kauk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen on kou­lue­si­merk­ki moder­nis­ta ja härs­kis­tä hybridivaikuttamisesta.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta ja hybridivaikuttamista

Maa­il­ma on muut­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa myös niin, että hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen ja infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen ovat kaik­kien huu­lil­la tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta on ollut aina. Sotiem­me aika­na oli­vat muun muas­sa Til­tut ja len­to­leh­ti­set. Tek­no­lo­gian kehi­tys on mah­dol­lis­ta­nut pal­jon sota­vuo­sia nopeam­man ja tehok­kaam­man tie­don­vä­li­tyk­sen, näin myös tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­mi­sen ja vaikuttamisen.
Maa­il­man muu­tok­sen myö­tä ulkoi­nen tur­val­li­suus ja sisäi­nen tur­val­li­suus eivät enää ole toi­sis­taan irral­li­sia. Se joka halu­aa vai­kut­taa mei­hin nega­tii­vi­ses­ti, halu­aa sala­ta ole­van­sa tapah­tu­mien aiheut­ta­ja, jol­loin tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti aiheu­tet­tu­jen tapah­tu­mien halu­taan näyt­tä­vän onnet­to­muuk­sil­ta. Tämä aiheut­taa mel­koi­sen haas­teen turvallisuustoimijoille.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Teho­kas epä­jär­jes­tyk­sen syn­nyt­tä­mis­ta­pa on saat­taa mei­dät suo­ma­lai­set rii­te­le­mään kes­ke­näm­me. Tämä tapah­tuu näp­pä­räs­ti tuke­mal­la ääri­päi­tä, jot­ka eivät voi sie­tää toi­si­aan eivät­kä halua ollen­kaan kuun­nel­la tois­ta osa­puol­ta. Hyvää tar­koit­ta­vien höl­mö­jen käyt­tä­mi­nen täs­sä hyväk­si on toi­mi­va työkalu.

Venä­jä pyr­kii omil­la aktii­vi­sil­la ja hyvin mää­rä­tie­toi­sil­la toi­mil­laan, mukaan lukien aktii­vi­nen infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen, pitä­mään soti­las­liit­toon kuu­lu­mat­to­mat Itä­me­ren maat – Suo­men ja Ruot­sin – mah­dol­li­sim­man kau­ka­na Natosta.

Rock­täh­ti Andy McCoy on jos­kus sano­nut vii­saas­ti ”sun pitää varoo mitä sä haluut, kun sä voit saa­da sen”. Lähia­jan toi­veis­sa pääl­lim­mäi­se­nä on Kokoo­muk­sen voit­to kun­ta­vaa­leis­sa. Pan­naan nyt lopus­sa vie­lä kaik­ki peliin kun­ta­vaa­li­voit­tom­me eteen. Jokai­nen ääni on tär­keä.  Jos ja kun se voit­to siel­tä tulee, niin mei­dän pitää käyt­tää val­taa vas­tuul­li­ses­ti ja yhteis­työ­hen­ki­ses­ti Turun kehittämiseksi.

Oikein hyvää kesää ja juhan­nuk­sen alusai­kaa kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 05 / 2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Poik­keus­o­lot ovat juu­ri päät­ty­neet, mut­ta eläm­me vie­lä vah­vo­jen rajoi­tus­ten kes­kel­lä. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa nämä ter­vei­se­ni heti maan hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen jäl­keen liki kak­si viik­koa sit­ten. Rii­tai­sak­si men­nyt kehys­rii­hi venyi aja­tel­lus­ta kak­si­päi­väi­ses­tä yli vii­kon mit­tai­sek­si. Sitä seu­ra­si heti Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­don ja edus­kun­ta­ryh­män pää­tös äänes­tää tyh­jää maal­lem­me erit­täin tär­keäs­sä EU:n elvy­tys­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­ses­sä. Niis­sä on ollut sulat­te­le­mis­ta. Var­si­nais­ta äänes­tys­tä ei ole vie­lä käy­ty, joten emme tie­dä edus­kun­nan mää­rit­tä­mää Suo­men lopul­lis­ta kan­taa asi­aan. Jääm­me odottamaan.

Ehdo­kas­han­kin­ta on suju­nut mallikkaasti

Huo­men­na tiis­tai­na 4.5. jäte­tään kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat. Vaa­li­me­nes­tyk­sem­me kan­nal­ta on mer­kit­tä­vää, että koko Suo­mes­sa Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta on onnis­tu­nut hyvin. On osoi­tet­tu, että ehdo­kas­mää­rät kor­re­loi­vat vah­vas­ti vaa­li­tu­lok­sen kans­sa. Turus­sa meil­lä on täy­si lis­ta. Kaik­ki­aan 95 ehdo­kas­ta. Olem­me tääl­lä vaa­li­lii­tos­sa Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien kans­sa, joil­la on lis­tal­lam­me vii­si ehdokasta.

Meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det säi­lyt­tää suu­rim­man kun­ta­puo­lu­een ase­ma niin meil­lä Turus­sa, kun koko val­ta­kun­nas­sa­kin. Sen eteen mei­dän pitää teh­dä töi­tä lähi­vii­kot. Jo 26.5. alka­val­la kah­den vii­kon mit­tai­sel­la ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä lie­nee täl­lä ker­ral­la eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 13.6. Nyt on paik­ka vai­kut­taa. Pan­naan hyvä sana kiertämään!

Voim­me olla ylpei­tä oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta. Meil­lä on tar­jo­ta kaik­ki­aan yhdek­sän tai­ta­vaa ja eteen­päin kat­so­vaa osaa­jaa, jot­ka ovat val­mii­ta työs­ken­te­le­mään Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää hela­tors­tai­vii­kon­lop­pu­na kak­si Face­book-kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta, mis­sä teil­lä on mah­dol­li­suus taas kuul­la ehdok­kai­tam­me ja myös kysyä heil­tä. Toi­nen kes­kus­te­lu on alkuil­las­ta per­jan­tai­na 14.5. ja toi­nen sun­nun­tai­na 16.5. Seu­rat­kaa Kan­sal­lis­seu­raa Face­boo­kis­sa ja tul­kaa mukaan!

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­to on suur­ten pää­tös­ten äärellä

Hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen rat­kai­sut tar­koit­ta­vat sitä, että val­tion vel­ka­taak­ka tulee kas­va­maan edel­leen ja enti­ses­tään kireä vero­tus kiris­tyy. Tämä kaik­ki tulee hei­jas­tu­maan kun­ta­ta­lou­teen. Lisä­vai­keut­ta kun­nil­le tie­tää myös par­hail­laan edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­va sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja kos­ke­van hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen toteutuminen.

Maan hal­li­tus tavoit­te­lee 75 % työl­li­syy­sas­tet­ta vuo­teen 2025 men­nes­sä. Se on tär­ke­ää, kos­ka Suo­men menes­tyk­sen kul­ma­ki­ve­nä on elin­kei­noe­lä­män menes­tys ja teol­lis­ten työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­nen Suo­mes­sa. Vain nii­den kaut­ta saam­me syn­ny­tet­tyä sitä vau­raut­ta, mitä tar­vi­taan kou­lu­tus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Jaet­ta­va on teh­tä­vä ennen kuin voi jakaa.

Tuo­rei­den kyse­ly­jen mukaan var­si­nais­suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on vank­ka usko tule­vai­suu­teen. Tätä pitää tukea niin kun­tien vir­ka­mies­ten kuin luot­ta­muse­lin­ten­kin pää­tök­sen­teol­la. Kai­kil­la kun­nil­la on rat­kai­se­va roo­li yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten luo­mi­ses­sa. Kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, hoi­tu­vat­ko käy­tän­nön lupa- ja val­von­ta- sekä tuki­asiat not­keas­ti vai tekee­kö hal­lin­to­by­ro­kra­tia niis­tä han­ka­lia tai jopa mahdottomia.
Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kan­sal­lis­seu­ras­ta. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää.

Voi­mia kai­kil­le kevää­seen. Kyl­lä se suvi siel­tä tulee …

Ystä­väl­li­sin terveisin

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 03 / 2021

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsenet

Vuo­si 2021 on eden­nyt jo pit­käl­le ja eläm­me jäl­leen poik­keus­o­lois­sa koro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä. Ravin­to­lat ja kah­vi­lat ovat kiin­ni, liik­ku­mi­nen on hyvin rajoi­tet­tua ja ulko­maan­mat­kus­ta­mis­ta ei käy­tän­nös­sä ole, aina­kaan lomai­lun mer­keis­sä. Kan­sal­li­nen roko­tus­oh­jel­mam­me ete­nee ja tuo­nee hel­po­tus­ta tilanteeseen.

Olo­suh­teis­ta joh­tuen jär­jes­tim­me täl­lä ker­ral­la Kale­va­lan päi­vä­nä Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin juh­lan koko­naan ver­kos­sa. Osal­lis­tu­jien mää­rä yllät­ti odo­tuk­set. Lisäk­si olen saa­nut pal­jon myön­teis­tä palau­tet­ta toteu­tus­ta­vas­ta. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen. Jou­he­van näköi­nen lop­pu­tu­los vaa­ti taus­tal­la usko­mat­to­man mää­rän työ­tä. Suur­kii­tos kai­kil­le juh­lan tuo­tan­toon osal­lis­tu­neil­le sekä tie­ten­kin kai­kil­le muka­na olleil­le! Tal­len­ne juh­las­ta on vie­lä pari­sen viik­koa kat­sot­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.youtube.com/watch?v=eP1ZKS-MqI4 .

Kan­sal­lis­seu­ran kevät­ko­kous 30.3. klo 18, muka­na Petteri

Seu­raa­va var­si­nai­nen Kan­sal­lis­seu­ran tapah­tu­ma on kevät­ko­kouk­sem­me tiis­tai­na 30.3. klo 18. Kokous jär­jes­te­tään täl­lä ker­ral­la säh­köi­ses­ti. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo tulee kokouk­seem­me pitä­mään ajan­koh­tais­kat­sauk­sen. Kan­nat­taa pis­tää ajan­koh­ta kalen­te­riin ja tul­la mukaan. Var­si­nai­sen kut­sun osal­lis­tu­mis­link­kei­neen lähe­täm­me myöhemmin.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus ja maa­kun­ta­ve­ro työn alla

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ele­tään mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja. Poik­keus­o­lo­jen lain­sää­dän­nön ohel­la ehkä mer­kit­tä­vin edus­kun­nas­sa meneil­lään ole­va han­ke on maa­kun­ta­uu­dis­tus. Mikä­li hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­set jär­jes­te­lyt toteu­tui­si­vat, tuli­si­vat aina­kin hal­lin­to­by­ro­kra­tia ja kus­tan­nuk­set lisään­ty­mään, mut­ta sen sijaan kan­sa­lais­ten tar­vit­se­mat pal­ve­lut eivät paranisi.

Kulu­neel­la vii­kol­la par­la­men­taa­ri­nen maa­kun­ta­ve­ro­ko­mi­tea antoi mie­tin­tön­sä. Komi­tean teh­tä­vä­nä oli sel­vit­tää ja arvioi­da maa­kun­tien vero­tusoi­keut­ta kaa­vail­tu­jen­maa­kun­tien rahoi­tus­läh­tee­nä.  Komi­tea tar­kas­te­li ja arvioi maa­kun­ta­ve­roa eri näkö­kul­mis­ta ja tar­kas­te­li sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia vero- ja tasausjärjestelmään.

Maa­kun­ta­ve­ron tar­peel­li­suus perus­tuu eri­tyi­ses­ti alu­eel­li­sen itse­hal­lin­non sisäl­töön, talou­del­li­siin kan­nus­tei­siin sekä inves­toin­tien rahoi­tuk­seen. Maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa vas­taan puhu­vis­ta sei­kois­ta kes­kei­sim­mät ovat sen työn vero­tuk­seen aiheut­ta­ma kiris­ty­mis­pai­ne sekä aluei­den erois­ta seu­raa­vat ris­kit vero­tuk­sen alu­eel­lis­ten ero­jen kas­vuun ja pal­ve­lui­den yhden­ver­tai­suu­den heikkenemiseen.

Komi­tea ei esi­tä maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa nyt, mut­ta jät­tää sil­le oven auki tule­vai­suu­des­sa. Mikä­li puhee­na ole­va maa­kun­ta­uu­dis­tus toteu­tuu, on sel­vää, että maa­kun­ta­ve­ro­kes­kus­te­lu käyn­nis­tyy uudel­leen. Jos taas sel­lai­nen tulee, nousee enti­ses­tään kireä koko­nais­ve­roas­te. Nyt kaa­vail­lun maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kaa­tu­mi­nen on käy­tän­nös­sä ainoa kei­no estää maakuntavero.

Kevään kun­ta­vaa­leil­le tulos­sa uusi aikataulu

Kuten kaik­ki tie­dät­te, on pääl­lä ole­va pan­de­mia aiheut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti epä­var­muut­ta myös tämän kevään kun­ta­vaa­lei­hin. Maan hal­li­tus on tänään 12.3. anta­nut edus­kun­nal­le esi­tyk­sen, jol­la vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lit siir­ret­täi­siin pidet­tä­väk­si sun­nun­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka oli­si koti­maas­sa 26.5.-8.6. ja ulko­mail­la 2.-5.6. Koti­maan ennak­ko­ää­nes­ty­sai­kaan ehdo­te­taan piden­nys­tä, ja se oli­si ehdo­tuk­sen mukaan täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti kak­si viik­koa. Lisäk­si kun­nil­le esi­te­tään tukea ennak­ko­ää­nes­tyk­sen piden­tä­mi­ses­tä joh­tu­viin yli­mää­räi­siin kus­tan­nuk­siin. Puo­luei­den kan­naot­to­jen perus­teel­la esi­tys on saa­mas­sa edus­kun­nan enemmistön.

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat jätet­tiin voi­mas­sa ole­van lain mukai­ses­ti kulu­val­la vii­kol­la. Edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­van lakie­si­tyk­sen mukaan ehdo­kas­lis­to­ja voi muut­taa ja täy­den­tää 4.5. asti. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta onnis­tui hyvin. Meil­lä on nyt kaik­ki­aan 5616 nimet­tyä ehdo­kas­ta. Se on enem­män kuin esi­mer­kik­si SDP:llä ja se entei­lee menes­tys­tä. Eri­tyi­ses­ti kun­ta­vaa­leis­sa ehdo­kas­mää­rien perus­teel­la voi­daan enna­koi­da vaa­li­tu­los­ta. Kokoo­muk­sel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det ykkös­paik­kaan, mut­ta se vaa­ti aktii­vis­ta työ­tä meil­tä kaikilta.

Kan­sal­lis­seu­ral­la vah­va ehdokasjoukko

Turun val­tuus­toon tar­vi­taan vah­va oikeis­to­lai­nen edus­tus, joka pys­tyy mää­rä­tie­toi­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti aja­maan asioi­ta Turun ja tur­ku­lais­ten par­haak­si sekä teke­mään raken­ta­vaa yhteis­työ­tä niin kun­ta- kuin puo­lue­ra­jo­jen­kin yli tavoit­tei­den saavuttamiseksi.

Turus­sa ehdo­kas­ti­lan­ne on hie­no, kun Kokoo­mus läh­tee vaa­lei­hin erin­omai­sel­la, täy­del­lä lis­tal­la. Mei­tä kan­sal­lis­seu­ra­lai­sia muka­na on kaik­ki­aan yhdek­sän. Sii­nä on moni­puo­li­nen ja osaa­va poruk­ka, mitä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Täl­lä ker­ral­la käy­tän­nös­sä kaik­ki kam­pan­join­ti tapah­tuu ver­kos­sa, kos­ka pan­de­mias­ta joh­tuen fyy­si­set koh­taa­mi­set ja tapaa­mi­set eivät nyt sovi. Tulem­me jär­jes­tä­mään aina­kin pari ehdo­kas­pa­nee­lia ja mui­ta vaa­li­ta­pah­tu­mia. Muut­tu­nees­ta vaa­liai­ka­tau­lus­ta joh­tuen tilai­suuk­siem­me aika­tau­lu­tus ja muu suun­nit­te­lu on par­hail­laan työn alla.

Nyt pitää kaik­kien kää­riä hihat kun­ta­vaa­li­työs­sä ja vie­dä hyvää kokoo­mus­lais­ta sanaa eteen­päin, jot­ta Kokoo­mus säi­lyt­tää suu­rim­man puo­lu­een ase­man Turus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kansallisseurasta.

Voi­mia kai­kil­le koro­na-aikaan. Kesää koh­ti mennään…

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheen­joh­ta­ja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 01 / 2021

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsenet

Vuo­si 2021 on saa­tu reip­paas­ti käyn­tiin ja meil­lä on tär­keä vaa­li­ke­vät käsil­lä. Vii­me syys­ko­kouk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti yhdis­tyk­sem­me hal­li­tus uudis­tui kovas­ti vuo­den vaih­tues­sa. Otin itse innol­la puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät vas­taan ja ryh­dyin hom­miin. Olen hyvin iloi­nen saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta. Teen puheen­joh­ta­ja­na töi­tä sen eteen, että pys­tym­me tar­joa­maan koko jäse­nis­töl­lem­me mie­len­kiin­toi­sen kana­van osal­lis­tua yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun saman­hen­kis­ten paris­sa. Turun Kan­sal­lis­seu­ra ei ole mikä tahan­sa yhdis­tys. Pit­kät, rei­lus­ti suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nan aikaan sijoit­tu­vat juu­rem­me vel­voit­ta­vat. Var­si­nais-Suo­men Kokoo­muk­sen suu­rim­pa­na jäsen­jär­jes­tö­nä mei­dän pitää toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ase­mam­me mukai­ses­ti. Meil­lä on sanan­val­taa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti puo­lu­een sisäl­lä, jos meil­lä vaan on sanot­ta­vaa. Kuten kaik­ki tie­däm­me sun­nun­tai 18.4.2021 on mer­kit­tä­vä päi­vä. Sil­loin äänes­te­tään Turun tule­vai­suu­des­ta. Valit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään tär­keä vaa­li­kausi, kos­ka sen aika­na teh­dään pit­kä­vai­kut­tei­sia, suu­ria pää­tök­siä. Nii­tä teke­mään tar­vi­taan roh­kei­ta, tai­ta­via ja yhteis­työ­ky­kyi­siä val­tuu­tet­tu­ja. Turun pal­ve­lu­ja ja elin­voi­maa ei voi raken­taa jat­ku­van velan­o­ton ja vero­jen nos­ta­mi­sen varaan. Yri­tyk­set työl­lis­tä­vät ja tuo­vat hyvin­voin­tia. Kau­pun­gin talous saa­daan kun­toon vain var­mis­ta­mal­la alu­een elin­kei­noe­lä­män toimintaedellytykset.

Mei­dän on teh­tä­vä kaik­kem­me, jot­ta Kokoo­mus menes­tyy vaa­leis­sa mah­dol­li­sim­man hyvin. Sii­nä tar­vi­taan mei­tä kaik­kia. Nyt tar­vi­taan jokai­sen panos­ta lait­ta­maan hyvää sanaa liik­keel­le kokoo­mus­lais­ten ehdok­kai­den puo­les­ta. Meil­le on muo­tou­tu­mas­sa aivan erin­omai­nen ehdo­kas­lis­ta. Täl­lä het­kel­lä Kan­sal­lis­seu­ran jäse­nis­tä seit­se­män on jo nimet­ty ehdok­kaak­si. Esit­te­lem­me kaik­ki omat ehdok­kaam­me myö­hem­min. Kevään kun­ta­vaa­leis­sa on kak­si aiem­min koke­ma­ton­ta eri­tyis­piir­ret­tä: Tur­ku siir­tyy vaa­lien myö­tä por­mes­ta­ri­mal­liin ja koro­nas­ta joh­tuen kam­pan­join­ti pitää toteut­taa ilman perin­tei­siä tilai­suuk­sia ja tapah­tu­mia. Por­mes­ta­ri­ku­vio tulee var­mas­ti vai­kut­ta­maan äänes­tä­jien käyt­täy­ty­mi­seen. Uudet säh­köi­seen yhtey­den­pi­toon pai­not­tu­vat tavat kam­pan­joi­da vaa­ti­vat aivan uuden­lais­ta otet­ta. Uskon vah­vas­ti, että me Kan­sal­lis­seu­ras­sa kyke­nem­me toi­mi­maan menes­tyk­sek­kääs­ti uudes­sa tilan­tees­sa. Mie­lel­läm­me kuu­lem­me myös tei­dän ideoi­tan­ne sii­tä, miten nyt tavoi­tam­me äänes­tä­jät mah­dol­li­sim­man hyvin.

Uusi hal­li­tus piti jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen­sa heti vuo­den ensim­mäi­se­nä arki­päi­vä­nä. Sil­loin sovim­me hal­li­tuk­sen jäsen­ten vas­tuu­alu­eet ja vaa­li­val­mis­te­lu­jen perus­nuo­tit. Työm­me vaa­lien eteen jat­kuu kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­sim­me San­te­ri Vuo­ren. Sih­tee­ri­nä hal­li­tuk­ses­sam­me toi­mii Juha-Pek­ka Sai­nio ja Kai­sa Pyö­rä­nie­mi jat­kaa talou­den­hoi­ta­ja­na. Toi­nen jat­ka­vis­ta hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä eli Juk­ka Eeri­käi­nen sai vas­tuul­leen jär­jes­tö­työn ja tapah­tu­mat, kun Iri­na Leh­to­nen otti hoi­taak­seen vaa­li­vas­taa­van teh­tä­vät. Soke­ri­na poh­jal­la Juha Kal­lio huo­leh­tii tie­do­tuk­ses­ta kuin myös yhdis­tyk­sen omai­suu­den­hoi­dos­ta. Lisäk­si olem­me sopi­neet, että kun­nia­pu­heen­joh­ta­jam­me Jaak­ko Paa­te­ro tulee toi­mi­maan aktii­vi­ses­ti hal­li­tuk­sen tukena.

Täs­sä yhtey­des­sä on var­mas­ti tar­peen lyhyes­ti esi­tel­lä myös itse­ni. Olen 56-vuo­tias tek­nii­kan toh­to­ri ja olen käy­tän­nös­sä koko työ­ura­ni toi­mi­nut vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä ener­gia-alal­la ja tur­val­li­suu­den paris­sa, kuten Tam­pe­reen Säh­kö­lai­tos Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, lää­nin­val­mius­joh­ta­ja­na Län­si-Suo­men lää­nis­sä sekä joh­ta­ja­na Tuke­sis­sa ja joh­to­teh­tä­vis­sä Porin ener­gia­lai­tok­sel­la. Vii­mei­set rei­lut 10 vuot­ta olen työs­ken­nel­lyt oikeus­mi­nis­te­riön yhtey­des­sä toi­mi­van Onnet­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­sen joh­ta­ja­na. Sii­nä minul­la on pro­fes­so­rin arvo­ni­mi. Näis­sä teh­tä­vis­sä olen kou­liin­tu­nut etsi­mään rat­kai­su­ja sekä toi­mi­maan ja teke­mään pää­tök­siä han­ka­lis­sa tilan­teis­sa. Kokoo­mus­ku­viois­sa olen Kan­sal­lis­seu­ran puheen­joh­ta­juu­den ohel­la puo­lu­een val­ta­kun­nal­li­sen sisäi­sen tur­val­li­suu­den ver­kos­ton puheen­joh­ta­ja. Turun kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­sa olen raken­nus- ja lupa­lau­ta­kun­nan vara­jä­sen. Yri­tän osal­ta­ni vai­kut­taa sii­hen, että teem­me hyvää yhteis­työ­tä niin eri kokoo­mus­lais­ten pai­kal­lis­jär­jes­tö­jen kans­sa Turus­sa kuin koko maa­kun­nas­sa­kin. Jot­ta asioi­ta saa­daan eteen­päin ja omia tavoit­tei­ta edis­tet­tyä, pitää yhteis­työn sujua myös mui­den ryh­mit­ty­mien kanssa.

Lopuk­si haluan onni­tel­la läm­pi­mäs­ti juu­ri 100 vuot­ta täyt­tä­vää Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus­ta. Yhteis­työ on voimaa!

Ter­vei­sin,

Veli-Pek­ka Nur­mi, puheen­joh­ta­ja 2021.

Puheenjohtajan terveiset 10/2020

Arvoisa Turun Kansallisseuran jäsen,

 

Luettavanasi on puheenjohtajakauteni viimeinen puheenjohtajan tervehdys. Yksi aikakausi omalla poliittisella taipaleellani on tullut päätökseen. Olen saanut olla mukana keskeisesti vaikuttamassa yhdistyksemme toimintaan kaksi vuotta hallituksen jäsenenä, kaksi vuotta varapuheenjohtajana ja nyt viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajananne. Menneet kuusi vuotta ovat olleet järjestötoimintaurani antoisimmat. Monipuoliset tehtävät ja vastuut ovat tuoneet elämääni uusia tehtäviä, uusia ystäviä ja vaikuttamismahdollisuuksia niin paikallistasolla kuin myös valtakunnallisesti.

Jokaisella puheenjohtajalla on oma tapansa olla johtaja ja suunnannäyttäjä. Minulla puheenjohtajana oli ja on tapana jakaa toimeliaisuutta ja vastuuta kaikille hallituksen jäsenille. Toteuttamamme lohkoajattelu on yksi parhaista vastuunjaon muodoista. Pääosin tässä onnistuimme. Asetetut tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi, jopa hyvin. Onnistumisten vastapainona on aina myös muutama pettymyskin. Epäonnistuimme nuorten mukaan saamisessa jäsenistöömme yrityksistä huolimatta. Toinen pettymys oli, etteivät kaikki vastuulliseen hallitustyöskentelyyn alun perin sitoutumisensa luvanneet olleetkaan lupauksensa mittaisia. Onneksi heidän vaikutuksensa kokonaisuuteen oli vähäinen.

Turun Kansallisseura on tullut tunnetuksi aktiivisena tapahtumien ja monipuolisten tilaisuuksien järjestäjänä. Tunnustusta olemme saaneet paikallisesti, alueellisesti sekä myös valtakunnallisesti. Yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä tapahtumista olivat toistuvat jäsenistölle sekä myös suurelle yleisölle järjestetyt Vaikuttajafoorumit. Nämä tiedonsaannin ja politiikan puhumiseen tarkoitetut tilaisuudet Kari Kantalaisen johdattelemina olivat toimintamme aatelia. Vaikuttajafoorumit sarjaa täydensi kolmiosaisen Turvallisuussarjan kaksi yleisötilaisuutta. Nuorten ja ikäihmisten turvallisuus vuonna 2019 sekä tänä vuonna Omaisuudenturva -teemailta. Tilaisuuksien toteuttajina oli maan parhaita asiantuntijoita.

Edustajiemme vahva vaikuttaminen yhteisiin asioihin Turun Kokoomuksessa, Varsinais-Suomen piirissä, Kokoomus-puolueen verkostoissa sekä valtakunnallisessa päätöksenteossa ovat olleet myös toiminnassamme tärkeässä roolissa. Samoin yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa yhteisten asioiden edistämiseksi KTA:n hallituksessa. Sivistyspolitiikan verkoston valtakunnallinen kokous Turussa, eduskuntaryhmän 13 jäsenen vierailu tilaisuudessamme, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon vierailu puhujana teemaillassamme ovat saaneet paikalle runsaasti yleisöä. Jaana Kiviluotteen monet aloitteet puoluekokoukselle sekä työskentely asiantuntijana puolueen tavoiteohjelman sisällön tuottamisessa ovat arvokkaita asioita. Allekirjoittaneen johtama työryhmä jättää vielä vuoden lopulla puolueelle mietinnön Oppisopimuskoulutuksen Kokoomuksen mallista.

Yksi tärkeimmistä toiminnan muutoksista 2019 oli uudistaa yhdistyksen jäsenistölle ja yleisölle suunnattu tiedottaminen. Jonkin verran kritiikkiäkin saanut kotisivujen uudistus toi yhdistyksemme tähän päivään. Omien kotisivujen merkitys on korostunut. Kotisivuilta jäsenyyttä harkitseva saa hyvän kuvan toimintamme aktiviteeteistä ja toiminnan monipuolisuudesta. Samoin säännölliset jäsentiedotteet kertoivat jäsenistölle, mitä politiikan ympärillä milloinkin tapahtuu. Jäsenistö on näitä palveluita kiittänyt. Politiikassa ja sen seuraamisessa on ajantasainen tieto avainasemassa. Kiitos Meri Tanskalle ammattimaisesta työstä tiedottajanamme.

Kaikki edellä mainitut toimintaan liittyvät asiat ovat omalta osaltaan tuoneet yhdistykseemme lisää uusia jäseniä. Muutamassa vuodessa jäsenmäärämme on kasvanut lähelle 150 jäsentä. Nettolisäys jäsenmäärässä on todella merkittävä. Kiitos tästä kuuluu toimijoillemme ja sille työlle, mikä on saanut ihmiset liittymään joukkoomme. Mukaan on tullut ilahduttavasti myös nuorempia henkilöitä. Kiitos kaikille toimijoillemme ja vastuunkantajille viimeisestä kahdesta vuodesta. Omalta osaltani työ on nyt tehty.

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELISTA VUOTTA 2021!

 

Terveisin
Harri Kiviluote, puheenjohtaja 2020

Puheenjohtajan terveiset 9/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

 

Koronasyksy vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Erilaiset määräykset hallitsevat jokapäiväistä elämäämme yhä enenevässä määrin. Tapahtumat ovat kuihtuneet muutamien osallistujien tapahtumiksi, maskisuositukset ja muut terveyttämme suojelevat toimet ovat etusijalla. Kuitenkin elämän on jatkuttava. Uskomme tulevaisuuteen on edelleen vankka toimintarajoituksista huolimatta.

 

 

Syksyn perustoimintoihimme kuuluu yhdistyksen syyskokous tärkeine asioineen. Tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä henkilövalinnat ovat keskeisiä asioita kokouksen päätöksenteossa. Kokouksen esityslista ja toimintasuunnitelma on toimitettu jäsenille kokouskutsun mukana. Muut asiakirjat esitellään itse kokouksessa. Henkilövalinnat ovat myös suuren mielenkiinnon kohde. Itse olen johtanut Turun Kansallisseuraa nyt lupaamani kaksi vuotta. Aktiiviset vuodet ovat uudistaneet toimintaamme. Tapahtumissa on ollut runsaasti osallistujia.Jäsenmäärämme on kasvanut suunnitellusti. Mukaan on tullut ilahduttavasti myös nuorempia henkilöitä. Tervetuloa mukaan uudet jäsenet. Kiitos kaikille toimijoillemme ja vastuunkantajille onnistuneista kahdesta vuodesta. Omalta osaltani työ on nyt tehty. En ole enää jatkossa käytettävissä hallitustyöskentelyyn.

 

Syksyn mielenkiintoinen keskustelunaihe on ehdottomasti myös oman puolueemme pormestariehdokas tulevissa kuntavaaleissa. Turun Kokoomus järjestää jäsenistölle seuraavan keskustelutilaisuuden 4.11 aiheeseen liittyen. Kannattaa osallistua keskusteluun. Pormestariehdokkaamme nimetään tammikuun loppuun mennessä.

Mukavaa syksyn jatkoa politiikan merkeissä!