Puheenjohtajan terveiset 11/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Puut ovat ete­läs­sä­kin pudot­ta­neet leh­ten­sä ja syk­sy on tul­lut tän­ne­kin. Koro­na­ra­joi­tus­ten suh­teen olem­me voi­neet ottaa aske­leen koh­ti nor­maa­lia. Vii­me vii­kol­la pidim­me ensim­mäi­sen ker­ran tänä vuon­na yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokouk­sen niin, että suu­rin osa osal­lis­tu­jis­ta oli pai­kan pääl­lä samas­sa tilas­sa. Oli todel­la muka­va näh­dä kol­le­goi­ta muu­ten­kin kuin ruu­dul­ta. Se antaa toi­voa, että kyl­lä me tämän uuden nor­maa­lin­kin kans­sa pärjäämme.

Kaik­ki­aan tun­tuu sil­tä, että eläm­me eri­kois­ta aikaa. Aito tasa-arvo, isän­maa ja äidin­kie­li, sivis­tys, kult­tuu­ri ja kou­lu­tus, oikeus­val­tio­pe­ri­aa­te, oikeu­det ja nii­den taus­tal­la ole­vat vel­vol­li­suu­det sekä luon­to ja maa­seu­tu ovat meil­le kai­kil­le tär­kei­tä asioi­ta. Joten­kin näi­tä perin­tei­siä perus­hy­viä on nyky­ään ruvet­tu käsit­te­le­mään kum­mal­li­sel­la taval­la. Tun­tuu myös sil­tä, että perin­teis­tä raken­ta­vaa oikeis­to­lai­suut­ta jopa kavah­de­taan nyky­ään, niin että var­sin har­va toh­tii puhua oikeis­to­lais­ten arvo­jen poh­jal­ta. Tämä on huolestuttavaa.

Soten lisäk­si myös pelas­tus­toi­mi siir­tyy hyvinvointialueille

Koro­na-aika on ollut mel­kois­ta kär­vis­te­lyä, kun emme ole tavan­omai­seen tapaan voi­neet jär­jes­tää tilai­suuk­sia emme­kä tava­ta toi­siam­me. Nyt kun maa­il­ma on taas avau­tu­mas­sa, voim­me vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la käyn­nis­tel­lä taas toi­min­taam­me. Jär­jes­täm­me muun muas­sa 8.12. klo 18 viras­to­ta­lol­la Turus­sa mie­len­kiin­toi­sen aluevaalipaneelin.

Minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va puhuu tilai­suu­des­sam­me alue­hal­lin­non uudis­tuk­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta pal­ve­lui­hin. Iken lisäk­si kuu­lem­me pelas­tus­pääl­lik­kö Mika Kon­tion, sai­raa­la­joh­ta­ja Pet­ri Viro­lai­sen ja pii­rin puheen­joh­ta­ja Vil­le Val­ko­sen alus­tuk­set. He kaik­ki ovat muka­na panee­li­kes­kus­te­lus­sa. Pis­tä­kää aika kalen­te­riin­ne ja tul­kaa pai­kal­le kuu­lol­le ja keskustelemaan.

Olem­me myös aloit­ta­mas­sa aiem­paa sään­nöl­li­sem­män yhtey­den­pi­don edus­ta­jiim­me eri eli­mis­sä, eri­tyi­ses­ti Turun Kokoo­muk­sen hal­li­tuk­ses­sa, Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä eri lau­ta­kun­nis­sa ja joh­to­kun­nis­sa. Jat­kos­sa kut­sum­me hei­tä jokai­seen hal­li­tuk­sen kokouk­seen kuul­ta­vak­si ja kes­kus­te­le­maan. Näin pys­tym­me myös aiem­paa parem­min pitä­mään jäse­nis­töm­me ajan tasal­la ajan­koh­tai­sis­ta kehi­tys­suun­nis­ta ja pää­sem­me myös vaikuttamaan.

Ant­ti Häk­kä­nen syyskokoukseemme

Turun Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 30.11. klo 18 Suo­ma­lai­sel­la Poh­jal­la. Viral­li­nen kut­su kokouk­seen lähe­te­tään teil­le vie­lä erik­seen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räis­ten asioi­den lisäk­si yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tos, min­kä avul­la on tar­koi­tus moder­ni­soi­da sään­töm­me Kokoo­muk­sen muut­tu­nei­den mal­li­sään­tö­jen mukaiseksi.

Syys­ko­kous on tär­keä sik­si­kin, että siel­lä pää­te­tään ensi vuo­den hal­li­tuk­sen kokoon­pa­no. Eri­tyi­sen muka­vaa meil­lä on täl­lä ker­ral­la, kos­ka puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­nen on tulos­sa alus­ta­maan kokouk­seem­me ja kes­kus­te­le­maan kans­sam­me. Antin kans­sa on sovit­tu, että hän tulee pai­kan pääl­le, mikä­li jokin yllät­tä­vä teh­tä­vä edus­kun­nas­sa ei sitä estä. Nyt eri­tyi­ses­ti kan­nat­taa tul­la syyskokoukseen.

Seu­raa­vak­si voi­te­taan aluevaalit

Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan sun­nun­tai­na 23.1.2022 Hel­sin­kiä lukuun otta­mat­ta muu­al­la Suo­mes­sa. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei tule kuu­lu­maan mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta aluevaaleja.

Vai­kut­taa sil­tä, että täl­lä het­kel­lä moni ei koe alue­vaa­le­ja tär­keik­si. Näin ei sai­si olla, Uusi hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roo­lia ja vai­kut­taa meil­le kai­kil­le tär­kei­siin pal­ve­lui­hin. Kos­ka alu­eet tule­vat, niin nyt niis­tä pitää teh­dä hyvä. Ensim­mäi­sil­lä alue­val­tuu­te­tuil­la on eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li, kos­ka käy­tän­nön perus­tus muo­dos­te­taan hei­dän joh­dol­laan. Hyvin­voin­tia­lu­eet tule­vat hal­lit­se­maan erit­täin mer­kit­tä­vää pot­tia mei­dän verovaroistamme.

Alue­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä yleis­vaa­lit, eivät vain sote- ja pelas­tus­vaa­lit. Alue­vaa­leil­la poh­jus­te­taan sitä, että seu­raa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen Suo­men suun­ta kään­ne­tään kokoo­mus­lai­sen pää­mi­nis­te­rin johdolla.

Puo­luei­den kan­na­tus­mit­taus­ten tulok­sia kat­sel­les­sa tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat Kokoo­muk­sen kykyyn uudis­taa ja raken­taa hyvää tule­vai­suut­ta. Vaa­lit rat­kais­taan kui­ten­kin uur­nil­la, ei gal­lu­peil­la. Sik­si emme saa tuu­dit­tau­tua hyvään menes­tyk­seen. Läh­tö­koh­dat alue­vaa­lei­hin ovat erin­omai­set, kun­han jak­sam­me kaik­ki innos­taa äänes­tä­jiä anta­maan äänen­sä. Nyt pitää teh­dä töi­tä vaa­li­voi­ton eteen. On eri­tyi­sen tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus alue­val­tuus­tois­sa kaik­kial­la Suomessa.

Oikein muka­vaa syk­syn jat­koa! Näh­dään kokouk­ses­sa ja tilaisuuksissa.

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 08/2021

ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Var­si­nai­nen suvi alkaa olla ohi, vaik­ka kelit edel­leen ovat­kin ilok­sem­me var­sin muka­vat. Olem­me kaik­ki saa­neet naut­tia todel­la pit­käs­tä ja läm­pi­mäs­tä kesäs­tä. Se on ilah­dut­ta­nut täs­sä koro­na-ajan kes­kel­lä. Pan­de­mia­ra­joi­tus­ten­kin suh­teen näkyy valoa tun­ne­lin pääs­sä. Vaik­ka tau­ti­ta­paus­ten ilmaan­tu­vuus nousi kesäl­lä kovas­ti, on roko­te­kat­ta­vuu­den kas­vun myö­tä näkö­pii­ris­sä, että yhteis­kun­taa ava­taan yhä enem­män. Tätä var­mas­ti me kaik­ki odotamme.

Kun­ta­vaa­lit onnis­tui­vat Kokoomukselta

Kuten tie­dät­te, niin Kokoo­mus voit­ti kun­ta­vaa­lit niin Turus­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa kuin koko Suo­men­kin osal­ta. Vai­keas­ta läh­tö­ase­tel­mas­ta huo­li­mat­ta Kokoo­mus jat­kaa sel­väs­ti suu­rim­pa­na puo­lu­ee­na Turus­sa 23,2 % kan­na­tuk­sel­la, kun kak­ko­sek­si äänes­te­tyn SDP:n kan­na­tus oli 18,5 %. Tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat ky-kyym­me uudis­taa ja raken­taa hyvää tulevaisuutta.

Äänes­tä­jien anta­ma man­daat­ti antaa myös vah­van vas­tuun hoi­taa asioi­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti kes­tä­väl­lä taval­la. Kan­sal­lis­seu­ran kan­nal­ta vaa­li­tu­los­ta voi­daan pitää oikein hyvä­nä, kun ehdok­kais­tam­me Vil­le Val­ko­nen valit­tiin kau­pun­gin­val­tuus­toon sekä Sadri Beqi­ri, San­te­ri Vuo­ri, Taru Säte­ri ja Veli-Pek­ka Nur­mi varavaltuutetuiksi.

Mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta on, että kol­mes­sa suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa, mis­sä on por­mes­ta­ri, siis Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Tam­pe­reel­la, niin äänes­tys­tu­lok­sen joh-dos­ta näi­hin jokai­seen valit­tiin kokoo­mus­lai­nen por­mes­ta­ri. Suo­men kokoo­mus­lai­sin kun­ta sekin löy­tyy Var­si­nais-Suo­mes­ta. Kus­ta­vis­sa Kokoo­muk­sen kan­na­tus oli kesä­kuun vaa­leis­sa 45 %.

Kesä oli kii­reis­tä aikaa jat­ko­neu­vot­te­lu­jen ja luot­ta­mus­paik­ka­va­lin­to­jen val­mis­te­lun suh­teen. Turus­sa saa­vu­tet­tiin mel­ko ainut­laa­tui­nen, mut­ta hie­no lop­pu­tu­los, kun kaik­ki ryh­mät sitou­tui­vat Kokoo­muk­sen joh­dol­la neu­vo­tel­tuun por­mes­ta­rioh­jel­maan. tämä muo­dos­taa erin­omai­sen poh­jan jatkolle.

Por­mes­ta­ri­so­pi­muk­sen yhtey­des­sä sovit­tiin myös luot­ta­mus­laik­ko­jen jakau­tu­mi­ses­ta. Myös täs­sä suh­tees­sa voim­me olla tyy­ty­väi­siä Kan­sal­lis­seu­ran jäsen­ten saa­miin paikkoihin:
•       Vil­le Val­ko­nen: apu­lais­por­mes­ta­ri (kau­pun­kiym­pä­ris­tö), kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen
•       Sadri Beqi­ri: lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Veli-Pek­ka Nur­mi: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Taru Säte­ri: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       San­te­ri Vuo­ri: kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen: Var­si­nais-Suo­men alue­pe­las­tus­lau­ta­kun­nan jäsen

Alue­vaa­lit tulossa

Edus­kun­ta hyväk­syi 23.6.2021 sote-uudis­tus­ta kos­ke­van hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen. Uudis­tuk­ses­sa Suo­meen perus­te­taan 21 hyvin­voin­tia­luet­ta. Hyvin­voin­tia­luei­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö tuli voi­maan 1.7.2021. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on, että sosi­aa­li- ja ter­veys-toi­meen liit­ty­vien asioi­den lisäk­si alueil­le siir­tyy myös vas­tuu pelas­tus­toi­men pal­ve-lutuo­tan­non järjestämisestä.

Hyvin­voin­tia­lu­een ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää alue­val­tuus­to, jon­ka jäse­net ja vara­jä-senet vali­taan alue­vaa­leil­la. Vaa­lit ovat välit­tö­mät, salai­set ja suh­teel­li­set ja vaa­leis­sa on yhtä­läi­nen äänioi­keus. Val­tuus­ton toi­mi­kausi on nel­jä vuot­ta. Alue­vaa­lit toi­mi­te­taan jat­kos­sa saman­ai­kai­ses­ti kun­ta­vaa­lien kans­sa vuo­des­ta 2025 lukien.
Ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan kui­ten­kin eril­li­si­nä vaa­lei­naan sun­nun­tai­na 23.1.2022. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei ole hyvin­voin­tia­lue eikä kuu­lu mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta alue­vaa­le­ja. Pää­kau­pun­kiam­me lukuun otta­mat­ta tule­va hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roolia.

Ensi tam­mi­kuus­sa valit­ta­vil­la alue­val­tuus­toil­la on vaa­ti­va teh­tä­vä. Teh­tä­vä­alue kos­ket­taa käy­tän­nös­sä jokais­ta suo­ma­lais­ta ja toi­min­nas­sa pyö­ri­vät isot rahat. Toi­min­ta pitää käy­tän­nös­sä saa­da nopeas­ti ja tehok­kaas­ti käyn­nis­tet­tyä. Sik­si on tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus aluevaltuustoissa.

Vaa­li­val­mis­te­lut ovat jo täy­des­sä käyn­nis­sä niin, että tar­koi­tuk­se­nam­me on voit­taa myös alue­vaa­lit ei vain Var­si­nais-Suo­mes­sa, vaan koko val­ta­kun­nas­sa. Täs­sä työs­sä tar­vi­taan taas mei­dän kaik­kien panos­ta. Muu­ten tavoi­te ei toteudu.

Kan­sal­lis­seu­ran osal­la seu­raa­van puo­len vuo­den toi­min­ta tulee täh­tää­mään juu­ri alue­vaa­lei­hin. Peräs­tä kuu­luu. Toi­vot­ta­vas­ti nyt syk­syl­lä voim­me tava­ta toi­miam­me eri tilai­suuk­sis­sa jo kasvokkain.

Oikein muka­vaa syys­ke­sän jat­koa teil­le kaikille!

VP
Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 07/2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Kun­ta­vaa­li­päi­vä on ohi ja äänes­tä­jät ovat puhu­neet. Voim­me olla hyvin iloi­sia. Kokoo­mus voit­ti sel­vin nume­roin niin koko Suo­mes­sa kuin Turus­sa­kin. Puo­lu­eem­me kan­na­tus val­ta­kun­nan tasol­la oli 21,4 % ja Turus­sa perä­ti 23,2 %. Turus­sa olim­me vaa­li­lii­tos­sa KD:n kans­sa, jol­loin lis­tam­me koko­nais­kan­na­tuk­sek­si muo­dos­tui 24,6 %. Täl­lä saim­me 17 (16+1) paik­kaa kaupunginvaltuustoon.

Tulos oli koko­nai­suu­te­na vie­lä parem­pi kuin kan­na­tus­mit­tauk­set ennen vaa­le­ja antoi­vat ymmär­tää. Vaa­li­voit­to teh­tiin yhdes­sä isol­la hyvä­hen­ki­sel­lä poru­kal­la. Tämä oli myös mer­kit­tä­vä työ­näy­te puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpol­ta, kun vai­keas­ta oppo­si­tio­ase­tel­mas­ta pon­nis­taen saa­vu­tet­tiin hänen joh­dol­laan näin hyvä tulos.

Kan­sal­lis­seu­ran omat ehdok­kaat menes­tyi­vät hyvin. Vil­le Val­ko­nen tuli valit­tua val­tuu­te­tuk­si sekä Sadri Beqi­ri, Veli-Pek­ka Nur­mi, Taru Säte­ri ja San­te­ri Vuo­ri vara­val­tuu­te­tuik­si. Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen, Kim­mo Kajan­der, Pia Lin­dell ja Vesa Piha­jo­ki kerä­si­vät hekin hyvän ääni­mää­rän ja oli­vat näin tuo­mas­sa meil­le voi­ton kotiin. Iso kii­tos teil­le tär­keäs­tä panoksestanne!

Nyt se työ vas­ta alkaa. Äänes­tä­jät ilmai­si­vat sel­keäs­ti halua­van­sa muu­tok­sen nykyi­seen. Tähän huu­toon mei­dän pitää vas­ta­ta ja käyt­tää saa­mam­me man­daat­ti tehok­kaas­ti Turun ja tur­ku­lais­ten hyö­dyk­si. Par­hail­laan ovat käyn­nis­sä neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta. Niis­sä mei­dän on onnis­tut­ta­va ja saa­ta­va oikeat ihmi­set oikeil­le pai­koil­leen. Vaa­li­tu­los antaa tähän hyvän poh­jan. Teem­me par­haam­me tukeak­sem­me omia ehdokkaitamme.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus näyt­tää todel­la etenevän

Heti kun kun­ta­vaa­lit oli­vat ohi, niin ase­tet­tiin työ­ryh­mä val­mis­te­le­maan maa­kun­ta­ve­roa. Mie­len­kiin­tois­ta, kun muis­te­taan mitä asias­ta on juu­ri puhut­tu. Niin tai näin, maa­kun­ta­uu­dis­tus on edus­kun­nas­sa eden­nyt aivan lop­pusuo­ral­le. Se tar­koit­taa, että pois kun­nis­ta uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le” on siir­ty­mäs­sä vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­ta mut­ta myös pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta. Nämä ovat kir­jai­mel­li­ses­ti mei­tä kaik­kia kos­ket­ta­via elin­tär­kei­tä yhteis­kun­nan ydin­pal­ve­lu­ja, min­kä laa­duk­kuus on pak­ko varmistaa.

Uudis­tuk­sen myö­tä meil­lä on aivan koh­ta käsil­lä uudet tär­keät vaa­lit. Kaa­vail­lun mukaan maa­kun­ta­val­tuus­tot vali­taan ylei­sil­lä vaa­leil­la jo ensi tam­mi­kuus­sa. Jos edus­kun­ta vii­meis­te­lee uudis­tuk­sen toteu­tu­mi­sen poh­ja­na ole­vat sää­dök­set nyt kesäl­lä, pitää mei­dän läh­teä voi­mal­li­ses­ti vaa­li­val­mis­te­lui­hin vii­meis­tään nyt elokuussa.

Maa­kun­ta­val­tuus­toi­hin valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Suo­meen luo­daan aivan uudet mer­kit­tä­vät orga­ni­saa­tiot, jot­ka käyt­tä­vät lei­jo­nan­osan vero­va­rois­tam­me. Sii­nä mei­dän on olta­va vah­vas­ti muka­na. Pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­se­na aion itse olla vah­vas­ti muka­na vai­kut­ta­mas­sa ja var­mis­ta­mas­sa pelas­tus­toi­men suo­tui­sat kehityssuunnat.

Edel­li­ses­sä puheen­joh­ta­jan ter­vei­sis­sä­ni sanoin, että mei­hin koh­dis­tu­van infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Täs­tä meil­lä on par­hail­laan Hel­sin­gis­sä menos­sa elä­vä esi­merk­ki, kun anar­kis­ti­ryh­mit­ty­mä on saa­nut sul­jet­tua kau­pun­gin pää­ka­dun yli vuo­ro­kau­dek­si. Pöy­ris­tyt­tä­vää. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tehok­kain ja kes­tä­vin lää­ke täl­lai­seen ovat edus­kun­ta­vaa­lit. Seu­raa­viin sel­lai­siin on enää vajaat kak­si vuot­ta aikaa.

Oikein hyvää juhan­nus­ta kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

0400 170364
vp@vpnurmi.fi
www.vpnurmi.fi

Puheenjohtajan terveiset 06/2021

ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Pää­tin edel­li­set puheen­joh­ta­jan ter­vei­se­ni kuu­kausi sit­ten toi­vee­seen, että ”kyl­lä se suvi siel­tä tulee” ja tuli­han se. Samal­la kun luon­to on nopeas­ti herän­nyt pit­kän tal­ven jäl­keen ja valoi­saa riit­tää iltai­sin vaik­ka kuin­ka, olem­me vii­me päi­vät saa­neet naut­tia todel­la hie­nos­ta kesä­sääs­tä. Oman myön­tei­sen lisä­maus­teen­sa tuo Lei­jo­nien hie­no menes­tys jää­kie­kon MM-kisois­sa. Finaa­lis­sa ollaan, mut­ta mita­lin väri ei vie­lä ole sel­vil­lä. Lois­ta­va tulos joka tapauksessa!

Kuten tie­dät­te, ennak­ko­ää­nes­tys par­hail­laan menos­sa vie­lä parin päi­vän ajan. Monet ovat­kin jo käy­neet äänes­tä­mäs­sä, minä yhte­nä. Omien koke­mus­te­ni mukaan ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jär­jes­te­lyt ovat toi­mi­neet erio­mai­ses­ti. Äänes­tys­paik­ka löy­tyy lähel­tä, niil­lä on pit­kät aukio­loa­jat, hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­väs­ti pai­kal­la ja infek­tio­tur­val­li­suus on todel­la huo­mioi­tu. Toi­vot­ta­vas­ti olet­te jo kaik­ki löy­tä­neet mie­lei­sen­ne ehdokkaan.
Ainoa havait­se­ma­ni mii­nus oli äänes­tys­ko­pin ergo­no­mia. Minun ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa­ni kir­joi­tus­ta­so oli alhaal­la liki pol­vie­ni kor­keu­del­la. Nume­ron kir­joit­ta­mi­nen vaa­li­lip­puun on aina jän­nit­tä­vä paik­ka, mut­ta nyt se oli eri­tyi­ses­ti sitä, kun kynää piti käyt­tää ihan kuma­ras­sa. Toi­saal­ta demo­kra­tian asial­la on hyvä olla nöyrä.

Vaa­lien suh­teen vai­kut­taa hyvältä

Olen tar­koin seu­ran­nut tilan­net­ta. Kaik­ki mie­li­pi­de­mit­tauk­set enna­koi­vat Kokoo­muk­sel­le hyvää niin Turus­sa kuin koko Suo­mes­sa­kin. Vaa­li­tu­los ei ole kui­ten­kaan sel­vä ennen kuin kaik­ki äänet on annet­tu ja las­ket­tu. Sik­si mei­dän kaik­kien pitää vie­lä viik­ko jak­saa innos­taa kaik­kia lähei­siäm­me ja tut­ta­viam­me äänes­tä­mään. Se on tär­ke­ää. Oli eri­tyi­sen muka­va alku­vii­kol­la tava­ta puo­lu­eem­me puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri ja kuul­la hänel­tä tuo­reet yleis­kuu­lu­mi­set ja tuo­reet tun­nel­mat hänen Poh­jan­maan kier­rok­sel­taan. Todel­la kan­nus­ta­va ja roh­kai­se­va oli ollut siel­lä vas­taan­ot­to. Poh­ja­lai­set ovat tun­ne­tus­ti fik­sua, reh­tiä, suo­ra­sa­nais­ta ja isän­maal­lis­ta väkeä.

Kes­ki-Poh­jan­maal­la taas, mis­sä Kokoo­mus ei ole perin­tei­ses­ti ollut vah­vim­mil­laan, on Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rä saa­tu yli tuplat­tua. Se enna­koi vah­vaa nousua. Juu­ri tänään kuu­lin Espoon tuo­rees­ta kan­na­tus­mit­tauk­ses­ta. Se näyt­ti Kokoo­muk­sel­le 34 % kan­na­tus­ta. Pahin kil­pai­li­ja näyt­täi­si siel­lä ole­van Vih­reät, mel­kein puol­ta pie­nem­mäl­lä kan­na­tuk­sel­la. Nois­ta ase­tel­mis­ta on Espoos­sa hie­noa vie­dä vaa­li­kamp­pai­lu loppuun.
Kan­sal­lis­seu­ral­la on kova ehdokaslista

Olem­me saa­neet hie­noa palau­tet­ta oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta Turun Kokoo­muk­sen lis­tal­la. Ehdok­kais­tam­me on todet­tu, että he ovat var­sin eri­taus­tai­sia, mut­ta he ovat kaik­ki val­mii­ta otta­maan vas­taan vaa­ti­vim­mat­kin luot­ta­mus­pai­kat osa­na ryh­määm­me. Yhdek­sän ehdo­kas­tam­me ovat val­mii­na anta­maan osaa­mi­sen­sa ja tar­mon­sa Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       582 tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (s. 1976)
•       585 leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (s. 1972)
•       599 vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (s. 1979)
•       618 FM, pää­sih­tee­ri Pia Lin­dell (s. 1967)
•       628 joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (s. 1964)
•       634 polii­si­tar­kas­ta­ja, VTM Vesa Piha­jo­ki (s. 1970)
•       629 sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (s. 1991)
•       657 yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (s. 1988)
•       662 myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (s. 1994)

Kan­sal­lis­seu­ran ehdok­kail­la oli­si pal­jon annet­ta­vaa niin Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kuin muis­sa­kin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa tukea ja äänes­tää sekä seu­ra­ta myös vaa­lien jälkeen.

Tule vaa­li-illan etkoille

Meil­lä on vaa­li­sun­nun­tain ehtoo­na 13.6. mah­dol­li­suus ottaa ennak­ko­ää­nes­tyk­sen vaa­li­tu­lok­sen vas­taan yhdes­sä. Etkot-lähe­tys­tä pää­set seu­raa­maan suo­ra­na Kokoo­muk­sen Face­book-sivul­ta klo 19–20.10. Puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo on myös sil­loin pai­kal­la ja kuu­lem­me hänen ensi­kom­ment­tin­sa. Tule mukaan!

Maa­kun­ta­uu­dis­tus etenemässä

Kun­ta­vaa­lien ohel­la kan­sal­li­sis­sa kuviois­sam­me tapah­tuu par­hail­laan mer­kit­tä­viä asioi­ta. Näis­tä ehkä suu­rin kaik­kien arkeen vai­kut­ta­va asia on maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen Edus­kun­nas­sa maan hal­li­tuk­sen vii­toit­ta­mal­la lin­jal­la. Nyt vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, että vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta on siir­ty­mäs­sä uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le”.

Ei ole päte­väs­ti osoi­tet­tu, että puhee­na ole­van uudis­tuk­sen avul­la pys­tyt­täi­siin paran­ta­maan pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Sen sijaan hank­keen val­mis­te­li­jat­kin ovat ker­to­neet uudis­tuk­sen nos­ta­van kus­tan­nuk­sia. Mie­len­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä. Hyvin­voin­tia­lueis­ta ollaan teke­mäs­sä ”itse­hal­lin­nol­li­sia”. Se taas ei onnis­tu mil­lään ilman niil­le annet­ta­vaa veron­kan­to-oikeut­ta. Maa­kun­ta­ve­ro, hyvis­tä lupauk­sis­ta poi­ke­ten, tulee toteu­tues­saan var­mas­ti nos­ta­maan enti­ses­tään kor­ke­aa kokonaisveroastettamme.

Jos uudis­tus toteu­tuu, tulee sen muka­na uusi hal­lin­non taso ja muun muas­sa vaa­leil­la valit­ta­vat maa­kun­ta­val­tuus­tot. Sii­nä meil­le tulee vah­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ka. Hyvin­voin­tia­lueis­ta on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man toi­mi­via. Valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on sii­nä ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Sitä tilai­suut­ta ei saa jät­tää käyt­tä­mät­tä ja ryh­tyä ajopuuksi.

Kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa tapahtuu

Kan­sain­vä­li­sis­sä kuviois­sa eläm­me juu­ri nyt Suo­men tur­val­li­suu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viä aiko­ja. Oli­si todel­la mie­len­kiin­tois­ta pääs­tä aika­ko­neel­la kat­so­maan mil­tä tämä aikam­me näyt­täy­tyy 50 vuo­den pääs­tä tarkasteltuna.
Vuo­den 2008 elo­kuus­sa käy­tyä sotaa Geor­gian ase­voi­mien ja ete­lä­os­se­tia­lais­ten sepa­ra­tis­tien, abha­sia­lais­ten sepa­ra­tis­tien sekä Venä­jän jouk­ko­jen välil­lä voi­daan erääl­lä taval­la pitää aikam­me tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na kään­ne­koh­ta­na. Sen jäl­keen on tapah­tu­nut pal­jon. Kri­min mie­hi­tyk­sen hei­jas­te­vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­vät. Soti­laal­li­nen aktii­vi­suus on kas­va­nut Itä­me­rel­lä ja tur­val­li­suus­ti­lan­ne on jän­nit­tei­nen. Eri osa­puol­ten rea­goin­ti­ky­kyä testataan.

Aivan vii­me päi­vi­nä olem­me näh­neet Val­ko-Venä­jän toteut­ta­man jok­seen­kin pöy­ris­tyt­tä­vän len­to­ko­ne­kaap­pauk­sen maan hal­lit­si­jan poliit­ti­sen vas­tus­ta­jan van­git­se­mi­sek­si. Täl­lä ope­raa­tiol­la on toden­nä­köi­ses­ti hyvin kau­as­kan­toi­sia seu­rauk­sia. Jää näh­tä­väk­si mihin se joh­taa. Sivii­li­len­to­ko­neen pom­miuh­kauk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen on kou­lue­si­merk­ki moder­nis­ta ja härs­kis­tä hybridivaikuttamisesta.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta ja hybridivaikuttamista

Maa­il­ma on muut­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa myös niin, että hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen ja infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen ovat kaik­kien huu­lil­la tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta on ollut aina. Sotiem­me aika­na oli­vat muun muas­sa Til­tut ja len­to­leh­ti­set. Tek­no­lo­gian kehi­tys on mah­dol­lis­ta­nut pal­jon sota­vuo­sia nopeam­man ja tehok­kaam­man tie­don­vä­li­tyk­sen, näin myös tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­mi­sen ja vaikuttamisen.
Maa­il­man muu­tok­sen myö­tä ulkoi­nen tur­val­li­suus ja sisäi­nen tur­val­li­suus eivät enää ole toi­sis­taan irral­li­sia. Se joka halu­aa vai­kut­taa mei­hin nega­tii­vi­ses­ti, halu­aa sala­ta ole­van­sa tapah­tu­mien aiheut­ta­ja, jol­loin tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti aiheu­tet­tu­jen tapah­tu­mien halu­taan näyt­tä­vän onnet­to­muuk­sil­ta. Tämä aiheut­taa mel­koi­sen haas­teen turvallisuustoimijoille.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Teho­kas epä­jär­jes­tyk­sen syn­nyt­tä­mis­ta­pa on saat­taa mei­dät suo­ma­lai­set rii­te­le­mään kes­ke­näm­me. Tämä tapah­tuu näp­pä­räs­ti tuke­mal­la ääri­päi­tä, jot­ka eivät voi sie­tää toi­si­aan eivät­kä halua ollen­kaan kuun­nel­la tois­ta osa­puol­ta. Hyvää tar­koit­ta­vien höl­mö­jen käyt­tä­mi­nen täs­sä hyväk­si on toi­mi­va työkalu.

Venä­jä pyr­kii omil­la aktii­vi­sil­la ja hyvin mää­rä­tie­toi­sil­la toi­mil­laan, mukaan lukien aktii­vi­nen infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen, pitä­mään soti­las­liit­toon kuu­lu­mat­to­mat Itä­me­ren maat – Suo­men ja Ruot­sin – mah­dol­li­sim­man kau­ka­na Natosta.

Rock­täh­ti Andy McCoy on jos­kus sano­nut vii­saas­ti ”sun pitää varoo mitä sä haluut, kun sä voit saa­da sen”. Lähia­jan toi­veis­sa pääl­lim­mäi­se­nä on Kokoo­muk­sen voit­to kun­ta­vaa­leis­sa. Pan­naan nyt lopus­sa vie­lä kaik­ki peliin kun­ta­vaa­li­voit­tom­me eteen. Jokai­nen ääni on tär­keä.  Jos ja kun se voit­to siel­tä tulee, niin mei­dän pitää käyt­tää val­taa vas­tuul­li­ses­ti ja yhteis­työ­hen­ki­ses­ti Turun kehittämiseksi.

Oikein hyvää kesää ja juhan­nuk­sen alusai­kaa kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 05 / 2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Poik­keus­o­lot ovat juu­ri päät­ty­neet, mut­ta eläm­me vie­lä vah­vo­jen rajoi­tus­ten kes­kel­lä. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa nämä ter­vei­se­ni heti maan hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen jäl­keen liki kak­si viik­koa sit­ten. Rii­tai­sak­si men­nyt kehys­rii­hi venyi aja­tel­lus­ta kak­si­päi­väi­ses­tä yli vii­kon mit­tai­sek­si. Sitä seu­ra­si heti Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­don ja edus­kun­ta­ryh­män pää­tös äänes­tää tyh­jää maal­lem­me erit­täin tär­keäs­sä EU:n elvy­tys­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­ses­sä. Niis­sä on ollut sulat­te­le­mis­ta. Var­si­nais­ta äänes­tys­tä ei ole vie­lä käy­ty, joten emme tie­dä edus­kun­nan mää­rit­tä­mää Suo­men lopul­lis­ta kan­taa asi­aan. Jääm­me odottamaan.

Ehdo­kas­han­kin­ta on suju­nut mallikkaasti

Huo­men­na tiis­tai­na 4.5. jäte­tään kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat. Vaa­li­me­nes­tyk­sem­me kan­nal­ta on mer­kit­tä­vää, että koko Suo­mes­sa Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta on onnis­tu­nut hyvin. On osoi­tet­tu, että ehdo­kas­mää­rät kor­re­loi­vat vah­vas­ti vaa­li­tu­lok­sen kans­sa. Turus­sa meil­lä on täy­si lis­ta. Kaik­ki­aan 95 ehdo­kas­ta. Olem­me tääl­lä vaa­li­lii­tos­sa Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien kans­sa, joil­la on lis­tal­lam­me vii­si ehdokasta.

Meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det säi­lyt­tää suu­rim­man kun­ta­puo­lu­een ase­ma niin meil­lä Turus­sa, kun koko val­ta­kun­nas­sa­kin. Sen eteen mei­dän pitää teh­dä töi­tä lähi­vii­kot. Jo 26.5. alka­val­la kah­den vii­kon mit­tai­sel­la ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä lie­nee täl­lä ker­ral­la eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 13.6. Nyt on paik­ka vai­kut­taa. Pan­naan hyvä sana kiertämään!

Voim­me olla ylpei­tä oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta. Meil­lä on tar­jo­ta kaik­ki­aan yhdek­sän tai­ta­vaa ja eteen­päin kat­so­vaa osaa­jaa, jot­ka ovat val­mii­ta työs­ken­te­le­mään Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää hela­tors­tai­vii­kon­lop­pu­na kak­si Face­book-kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta, mis­sä teil­lä on mah­dol­li­suus taas kuul­la ehdok­kai­tam­me ja myös kysyä heil­tä. Toi­nen kes­kus­te­lu on alkuil­las­ta per­jan­tai­na 14.5. ja toi­nen sun­nun­tai­na 16.5. Seu­rat­kaa Kan­sal­lis­seu­raa Face­boo­kis­sa ja tul­kaa mukaan!

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­to on suur­ten pää­tös­ten äärellä

Hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen rat­kai­sut tar­koit­ta­vat sitä, että val­tion vel­ka­taak­ka tulee kas­va­maan edel­leen ja enti­ses­tään kireä vero­tus kiris­tyy. Tämä kaik­ki tulee hei­jas­tu­maan kun­ta­ta­lou­teen. Lisä­vai­keut­ta kun­nil­le tie­tää myös par­hail­laan edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­va sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja kos­ke­van hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen toteutuminen.

Maan hal­li­tus tavoit­te­lee 75 % työl­li­syy­sas­tet­ta vuo­teen 2025 men­nes­sä. Se on tär­ke­ää, kos­ka Suo­men menes­tyk­sen kul­ma­ki­ve­nä on elin­kei­noe­lä­män menes­tys ja teol­lis­ten työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­nen Suo­mes­sa. Vain nii­den kaut­ta saam­me syn­ny­tet­tyä sitä vau­raut­ta, mitä tar­vi­taan kou­lu­tus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Jaet­ta­va on teh­tä­vä ennen kuin voi jakaa.

Tuo­rei­den kyse­ly­jen mukaan var­si­nais­suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on vank­ka usko tule­vai­suu­teen. Tätä pitää tukea niin kun­tien vir­ka­mies­ten kuin luot­ta­muse­lin­ten­kin pää­tök­sen­teol­la. Kai­kil­la kun­nil­la on rat­kai­se­va roo­li yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten luo­mi­ses­sa. Kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, hoi­tu­vat­ko käy­tän­nön lupa- ja val­von­ta- sekä tuki­asiat not­keas­ti vai tekee­kö hal­lin­to­by­ro­kra­tia niis­tä han­ka­lia tai jopa mahdottomia.
Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kan­sal­lis­seu­ras­ta. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää.

Voi­mia kai­kil­le kevää­seen. Kyl­lä se suvi siel­tä tulee …

Ystä­väl­li­sin terveisin

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 03 / 2021

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsenet

Vuo­si 2021 on eden­nyt jo pit­käl­le ja eläm­me jäl­leen poik­keus­o­lois­sa koro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä. Ravin­to­lat ja kah­vi­lat ovat kiin­ni, liik­ku­mi­nen on hyvin rajoi­tet­tua ja ulko­maan­mat­kus­ta­mis­ta ei käy­tän­nös­sä ole, aina­kaan lomai­lun mer­keis­sä. Kan­sal­li­nen roko­tus­oh­jel­mam­me ete­nee ja tuo­nee hel­po­tus­ta tilanteeseen.

Olo­suh­teis­ta joh­tuen jär­jes­tim­me täl­lä ker­ral­la Kale­va­lan päi­vä­nä Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin juh­lan koko­naan ver­kos­sa. Osal­lis­tu­jien mää­rä yllät­ti odo­tuk­set. Lisäk­si olen saa­nut pal­jon myön­teis­tä palau­tet­ta toteu­tus­ta­vas­ta. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen. Jou­he­van näköi­nen lop­pu­tu­los vaa­ti taus­tal­la usko­mat­to­man mää­rän työ­tä. Suur­kii­tos kai­kil­le juh­lan tuo­tan­toon osal­lis­tu­neil­le sekä tie­ten­kin kai­kil­le muka­na olleil­le! Tal­len­ne juh­las­ta on vie­lä pari­sen viik­koa kat­sot­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.youtube.com/watch?v=eP1ZKS-MqI4 .

Kan­sal­lis­seu­ran kevät­ko­kous 30.3. klo 18, muka­na Petteri

Seu­raa­va var­si­nai­nen Kan­sal­lis­seu­ran tapah­tu­ma on kevät­ko­kouk­sem­me tiis­tai­na 30.3. klo 18. Kokous jär­jes­te­tään täl­lä ker­ral­la säh­köi­ses­ti. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo tulee kokouk­seem­me pitä­mään ajan­koh­tais­kat­sauk­sen. Kan­nat­taa pis­tää ajan­koh­ta kalen­te­riin ja tul­la mukaan. Var­si­nai­sen kut­sun osal­lis­tu­mis­link­kei­neen lähe­täm­me myöhemmin.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus ja maa­kun­ta­ve­ro työn alla

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ele­tään mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja. Poik­keus­o­lo­jen lain­sää­dän­nön ohel­la ehkä mer­kit­tä­vin edus­kun­nas­sa meneil­lään ole­va han­ke on maa­kun­ta­uu­dis­tus. Mikä­li hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­set jär­jes­te­lyt toteu­tui­si­vat, tuli­si­vat aina­kin hal­lin­to­by­ro­kra­tia ja kus­tan­nuk­set lisään­ty­mään, mut­ta sen sijaan kan­sa­lais­ten tar­vit­se­mat pal­ve­lut eivät paranisi.

Kulu­neel­la vii­kol­la par­la­men­taa­ri­nen maa­kun­ta­ve­ro­ko­mi­tea antoi mie­tin­tön­sä. Komi­tean teh­tä­vä­nä oli sel­vit­tää ja arvioi­da maa­kun­tien vero­tusoi­keut­ta kaa­vail­tu­jen­maa­kun­tien rahoi­tus­läh­tee­nä.  Komi­tea tar­kas­te­li ja arvioi maa­kun­ta­ve­roa eri näkö­kul­mis­ta ja tar­kas­te­li sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia vero- ja tasausjärjestelmään.

Maa­kun­ta­ve­ron tar­peel­li­suus perus­tuu eri­tyi­ses­ti alu­eel­li­sen itse­hal­lin­non sisäl­töön, talou­del­li­siin kan­nus­tei­siin sekä inves­toin­tien rahoi­tuk­seen. Maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa vas­taan puhu­vis­ta sei­kois­ta kes­kei­sim­mät ovat sen työn vero­tuk­seen aiheut­ta­ma kiris­ty­mis­pai­ne sekä aluei­den erois­ta seu­raa­vat ris­kit vero­tuk­sen alu­eel­lis­ten ero­jen kas­vuun ja pal­ve­lui­den yhden­ver­tai­suu­den heikkenemiseen.

Komi­tea ei esi­tä maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa nyt, mut­ta jät­tää sil­le oven auki tule­vai­suu­des­sa. Mikä­li puhee­na ole­va maa­kun­ta­uu­dis­tus toteu­tuu, on sel­vää, että maa­kun­ta­ve­ro­kes­kus­te­lu käyn­nis­tyy uudel­leen. Jos taas sel­lai­nen tulee, nousee enti­ses­tään kireä koko­nais­ve­roas­te. Nyt kaa­vail­lun maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kaa­tu­mi­nen on käy­tän­nös­sä ainoa kei­no estää maakuntavero.

Kevään kun­ta­vaa­leil­le tulos­sa uusi aikataulu

Kuten kaik­ki tie­dät­te, on pääl­lä ole­va pan­de­mia aiheut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti epä­var­muut­ta myös tämän kevään kun­ta­vaa­lei­hin. Maan hal­li­tus on tänään 12.3. anta­nut edus­kun­nal­le esi­tyk­sen, jol­la vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lit siir­ret­täi­siin pidet­tä­väk­si sun­nun­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka oli­si koti­maas­sa 26.5.-8.6. ja ulko­mail­la 2.-5.6. Koti­maan ennak­ko­ää­nes­ty­sai­kaan ehdo­te­taan piden­nys­tä, ja se oli­si ehdo­tuk­sen mukaan täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti kak­si viik­koa. Lisäk­si kun­nil­le esi­te­tään tukea ennak­ko­ää­nes­tyk­sen piden­tä­mi­ses­tä joh­tu­viin yli­mää­räi­siin kus­tan­nuk­siin. Puo­luei­den kan­naot­to­jen perus­teel­la esi­tys on saa­mas­sa edus­kun­nan enemmistön.

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat jätet­tiin voi­mas­sa ole­van lain mukai­ses­ti kulu­val­la vii­kol­la. Edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­van lakie­si­tyk­sen mukaan ehdo­kas­lis­to­ja voi muut­taa ja täy­den­tää 4.5. asti. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta onnis­tui hyvin. Meil­lä on nyt kaik­ki­aan 5616 nimet­tyä ehdo­kas­ta. Se on enem­män kuin esi­mer­kik­si SDP:llä ja se entei­lee menes­tys­tä. Eri­tyi­ses­ti kun­ta­vaa­leis­sa ehdo­kas­mää­rien perus­teel­la voi­daan enna­koi­da vaa­li­tu­los­ta. Kokoo­muk­sel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det ykkös­paik­kaan, mut­ta se vaa­ti aktii­vis­ta työ­tä meil­tä kaikilta.

Kan­sal­lis­seu­ral­la vah­va ehdokasjoukko

Turun val­tuus­toon tar­vi­taan vah­va oikeis­to­lai­nen edus­tus, joka pys­tyy mää­rä­tie­toi­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti aja­maan asioi­ta Turun ja tur­ku­lais­ten par­haak­si sekä teke­mään raken­ta­vaa yhteis­työ­tä niin kun­ta- kuin puo­lue­ra­jo­jen­kin yli tavoit­tei­den saavuttamiseksi.

Turus­sa ehdo­kas­ti­lan­ne on hie­no, kun Kokoo­mus läh­tee vaa­lei­hin erin­omai­sel­la, täy­del­lä lis­tal­la. Mei­tä kan­sal­lis­seu­ra­lai­sia muka­na on kaik­ki­aan yhdek­sän. Sii­nä on moni­puo­li­nen ja osaa­va poruk­ka, mitä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Täl­lä ker­ral­la käy­tän­nös­sä kaik­ki kam­pan­join­ti tapah­tuu ver­kos­sa, kos­ka pan­de­mias­ta joh­tuen fyy­si­set koh­taa­mi­set ja tapaa­mi­set eivät nyt sovi. Tulem­me jär­jes­tä­mään aina­kin pari ehdo­kas­pa­nee­lia ja mui­ta vaa­li­ta­pah­tu­mia. Muut­tu­nees­ta vaa­liai­ka­tau­lus­ta joh­tuen tilai­suuk­siem­me aika­tau­lu­tus ja muu suun­nit­te­lu on par­hail­laan työn alla.

Nyt pitää kaik­kien kää­riä hihat kun­ta­vaa­li­työs­sä ja vie­dä hyvää kokoo­mus­lais­ta sanaa eteen­päin, jot­ta Kokoo­mus säi­lyt­tää suu­rim­man puo­lu­een ase­man Turus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kansallisseurasta.

Voi­mia kai­kil­le koro­na-aikaan. Kesää koh­ti mennään…

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheen­joh­ta­ja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry