Puheenjohtajan terveiset 2/2022

HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Tämän kir­jeen kir­joi­tus­het­kel­lä alue­vaa­li­voit­to tun­tuu vali­tet­ta­vas­ti vain kau­kai­sel­ta muis­tol­ta ja mie­len täyt­tää muut mur­heel­li­sem­mat asiat. Syy­nä tähän on itä­naa­pu­rim­me Venä­jän pää­tös läh­teä sodan tiel­le. Itsel­lä vii­mei­set pari päi­vää ovat­kin täten men­neet tiu­kas­ti niin uutis­si­vus­to­ja, What­sAp­pin ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja kuin Twit­te­riä seuraten.

Seu­raa­mi­sen lop­pu­tu­lok­se­na uskon­kin, että Ukrai­nan kan­san kova puo­lus­tus­tah­to ja län­nen yhte­näi­syys voi­vat vie­lä yhdes­sä voit­taa täs­sä konflik­tis­sa. Toi­von­kin Suo­men hal­li­tuk­sel­ta roh­kei­ta pää­tök­siä niin Ukrai­nan avus­ta­mi­sen kuin puo­lus­tus­po­li­tii­kan suh­teen. Muun muas­sa kan­sa­lais­aloi­te Nato-kan­sa­nää­nes­tyk­ses­tä kerä­si tämän kiris­ty­neen tilan­teen joh­dos­ta jo tar­vit­ta­vat 50 000 alle­kir­joi­tus­ta ja onkin pian mat­kal­la edus­kun­nan käsit­te­lyyn. Vaik­ka en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­sa­nää­nes­tys­tä toi­vo­kaan infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen ja soti­laal­li­sen uhit­te­lun vuok­si, niin tulee aktii­vis­ta tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua käy­dä, jos ei jul­ki­suu­des­sa niin aina­kin sul­jet­tu­jen ovien takana.

Alue­vaa­li­tu­los

Kokoo­muk­sen vaa­li­tu­los niin koko Suo­mes­sa kuin pai­kal­li­ses­ti Var­si­nais-Suo­mes­sa oli hie­no saa­vu­tus. Se oli sel­keä osoi­tus, että hal­li­tuk­sen lin­jal­le kai­va­taan vaih­toeh­toa ja kan­sa­lai­set eivät usko loput­to­man rahan tai­ka­sei­nään. Myös yhdis­tyk­sem­me ehdo­kas Vil­le Val­ko­nen teki vaa­leis­sa hui­kean tulok­sen nouse­mal­la puo­leem­me lis­tan kol­man­nek­si 2050 äänellä.

Kokoo­muk­sen vaa­li­voit­to takaa meil­le hyvän sel­kä­no­jan kor­ja­ta nii­tä valu­vi­ko­ja, jot­ka nykyi­nen hal­li­tus hyvin­voin­tia­lue­mal­liin on luo­nut. Kui­ten­kin jär­jes­täy­ty­mi­sen jäl­keen var­sin­kin pie­nem­mil­lä alueil­la tulee ole­maan vai­ke­aa yllä­pi­tää meno­ku­ria ja pel­kään­kin, että nykyi­sel­lä aluei­den mää­räl­lä emme saa­vu­ta pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen kipeäs­ti kai­vat­tua tehok­kuut­ta ja jär­jes­tel­mien yhte­näis­tä­mis­tä. Tule­vai­suus näyt­tää kui­ten­kin tämän suh­teen valoi­sal­ta, kos­ka täl­lä alue­vaa­li­tu­lok­sel­la pää­sem­me kor­jaa­maan näi­tä valu­vi­ko­ja ensi hallituskaudella.

Tule­va kevät

Samal­la kun sää para­ne ja koro­na­ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät toi­von­kin, että pää­sem­me euroop­pa­lai­sen sodan var­jois­ta jäl­leen jär­jes­tä­mään tapah­tu­mia ja tilai­suuk­sia aivan kai­kil­le. Toi­vot­ta­vas­ti rajoi­tuk­sien niin sal­lies­sa läh­det­te mukaan pai­kan pääl­le niin pii­rin, alue­jär­jes­tön kuin kaik­kien Turun yhdis­tyk­sien toi­min­taan nos­tat­ta­maan kokoomushenkeä!

Hyvää alka­vaa kevät­tä toivoen

San­te­ri Vuori
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 1/2022

HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Tämän vuo­den alkuun sopii hyvin seu­raa­va sanan­las­ku: uusi vuo­si ja uudet kujeet. Nämä uudet kujeet nimit­täin kir­jai­mel­li­ses­ti näky­vät his­to­rian ensim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa, kun uudet alue­val­tuus­tot vali­taan sun­nun­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta. Toi­vo­kaam­me siis yhdes­sä, että sini­nen tolp­pa nousee mui­den ulot­tu­mat­to­miin ja pää­sem­me yhdes­sä raken­ta­maan kokoo­mus­lais­ta ja kes­tä­vää hyvin­voin­tia­luet­ta, jon­ka har­tiat riit­tä­vät tuot­ta­maan kaik­ki tule­vai­suu­des­sa tar­vit­ta­vat palvelut.

Täs­sä kir­jees­sä esit­te­len uuden hal­li­tuk­sen vas­tuu­jaon, ker­ron vähän itses­tä­ni, vii­si upe­aa alue­vaa­lieh­dok­kas­tam­me saa­vat esi­tel­lä itsen­sä. Kir­jeen lopus­sa tie­do­tan vie­lä maa­nan­tai­na 17.1. jär­jes­tä­väs­tä etä­ta­pah­tu­mas­ta, johon myös puo­lu­een puheen­joh­ta­ja, Pet­te­ri Orpo osallistuu.

Hal­li­tuk­sen järjestäytyminen

Pidim­me hal­li­tuk­sen kes­ken jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen jo osit­tain vii­me vuo­den puo­lel­la ja ensim­mäi­nen viral­li­nen uuden kokoon­pa­non kokous pidet­tiin 5.1.2022 Uute­na jäse­nen hal­li­tuk­seen toi­vo­tim­me ter­ve­tul­leek­si Taru Säte­rin ja hal­li­tuk­sen sisäi­set vas­tuu­alu­eet jakau­tui­vat näin:

  • Puheen­joh­ta­ja: San­te­ri Vuori
  • Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Veli-Pek­ka Nurmi
  • Talous: Kai­sa Pyöräniemi
  • Sih­tee­ri: Juha-Pek­ka Sainio
  • Tapahtumat/järjestö: Juk­ka Eerikäinen
  • Vaa­li­toi­min­ta: Iri­na Lehtonen
  • Tie­do­tus – some ja net­ti: Taru Säteri
  • Hal­li­tuk­sen men­to­ri: Kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Paatero

Kuka minä olen

Olen 28-vuo­tias tek­nii­kan kan­di­daat­ti ja myyn­ti­pääl­lik­kö IT-alal­la. Puo­lu­een jäsen olen ollut vuo­des­ta 2015. Näi­den vuo­sien aika­na olen ollut kak­si ker­taa ehdol­la kun­ta­vaa­leis­sa, toi­mi­nut vuo­den Kokoo­muk­sen Nuor­ten Lii­ton liit­to­hal­li­tuk­ses­sa ja monis­sa eri pai­kal­li­sis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa. Turun Kan­sal­lis­seu­raan lii­tyin vuo­den 2020 lopussa.

Aat­teel­li­ses­ti olen talous­oi­keis­to­lai­nen ja arvoil­ta­ni libe­raa­li sii­nä mää­rin, että kukin toteut­ta­koon yhteis­kun­nas­sa itse­ään vapaas­ti, kun­han tekee sen omil­la rahoil­laan eikä samal­la louk­kaa mui­den vapauksia.

Vapaa-ajal­la har­ras­tan lii­kun­taa, sijoit­ta­mis­ta ja käyn aktii­vi­ses­ti ker­taus­har­joi­tuk­sis­sa. Soti­la­sar­vol­ta­ni olen reser­vin luut­nant­ti. Per­hee­see­ni kuu­luu tyt­töys­tä­vä ja asun Turun Raunistulassa.

Alue­vaa­lieh­dok­kai­den esittelyt

Viral­li­sen vaa­li­päi­vän lähes­tyes­sä pyy­sin vii­del­tä yhdis­tyk­sem­me ehdok­kaal­ta lyhyet esit­te­ly­teks­tit itses­tään. Var­mas­ti moni näis­tä tai­ta­vis­ta ehdok­kais­ta näkyy myös tule­van hyvin­voin­tia­lu­een eri luottamustehtävissä.

Sadri Beqi­ri - 664
Turun kau­pun­gin lii­kun­ta­lau­ta­kun­ta jäsen ja vara­val­tuu­tet­tu, tar­kas­tusin­si­nöö­ri, KTA hal­li­tuk­sen jäsen.
Hyvä hoi­to – ter­ve talous

Mar­kus Kärk­käi­nen – 693
Tur­val­li­suus­joh­ta­mi­sen - ja ris­kien­hal­lin­nan ammat­ti­lai­nen niin teol­li­suu­den kuin val­tion­hal­lin­non puo­lel­ta, joka val­mii­na tuo­maan alue­po­li­tiik­kaan vah­vaa osaa­mis­taan var­sin­kin pelas­tus­toi­meen ja ter­veys­tur­val­li­suu­teen liittyen.
Maalaisjärjellä.

Taru Säte­ri – 722
Hyvin­voi­van yhteis­kun­nan puo­les­ta­pu­hu­ja, Turun kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen ja vara­val­tuu­tet­tu, raken­ne- ja kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, raken­nus­ter­veys­asian­tun­ti­ja sekä eläin- ja luon­non­suo­je­lu­toi­mi­ja. Hyvin­voi­vat ihmi­set ja luon­to ovat ter­veen yhteis­kun­nan perusta.

Vil­le Val­ko­nen – 730
Edis­tys­mie­li­nen oikeis­to­lai­nen, apu­lais­por­mes­ta­ri, KTM ja Var­si­nais-Suo­men Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin varapuheenjohtaja.

San­te­ri Vuo­ri – 734
Oikeis­to­lai­nen, tiu­kan talous­ku­rin ja mata­lan vero­tuk­sen kan­nat­ta­ja. Turun kau­pun­gin vara­val­tuu­tet­tu ja kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen. Myyn­ti­pääl­lik­kö, TkK.

Kan­sal­li­nen aluevaalipaneeli

Ensi vii­kon maa­nan­tai­na 17.1. klo 19:00 Turun Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää etä­nä toteu­tet­ta­van alue­vaa­li­pa­nee­lin. Panee­liin osal­lis­tuu ehdok­kai­dem­me lisäk­si puo­lu­eem­me puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo, sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Pet­ri Viro­lai­nen ja pelas­tus­joh­ta­ja Jari Sai­nio. Panee­lin juon­taa vara­pu­heen­joh­ta­jam­me Veli-Pek­ka Nurmi.

Panee­lin pää­see osal­lis­tu­maan Teams-lin­kin kaut­ta, jon­ka löy­tää ennen tapah­tu­maa Face­boo­kin tapah­tu­ma­si­vul­ta sekä täs­tä sähköpostista.

Face­book-tapah­tu­maan pää­set alle ole­van lin­kin kaut­ta. Kli­kat­kaa osal­lis­tu­van­ne, näin Face­book muis­tut­taa maa­nan­tai­na sopi­vas­ti ennen tapah­tu­man alkua

Face­book: https://www.facebook.com/events/460313249103795
Teams: Teams-link­ki

Hyvää vuo­den alkua ja alue­vaa­li­me­nes­tys­tä toivottaen,

San­te­ri Vuori
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 12/2021

HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET

Vie­lä het­ki sit­ten elim­me turun seu­dul­la syk­syä, mut­ta nyt olem­me jo täy­den tal­ven läm­pö­ti­lois­sa, vaik­ka lun­ta ei meil­lä juu­ri olekaan.

Kulu­neel­la vii­kol­la saim­me kuul­la Ylel­tä tuo­reim­mat puo­luei­den kan­na­tus­mit­taus­tu­lok­set. Niis­tä tuli eri­tyi­sen hyvä mie­li. Kokoo­mus on 21,8 % kan­na­tuk­sel­la sel­keäs­ti suu­rin puo­lue. Eroa toi­se­na ole­vaan Perus­suo­ma­la­lai­siin on jo rei­lut 3 pro­sent­tiyk­sik­köä. Se on pal­jon se. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on se, että hal­li­tus­puo­lu­eet ovat kau­ka­na taka­na. Vih­reät, Vasem­mis­to­liit­to ja RKP ovat sel­väs­ti menet­tä­neet kan­na­tus­taan. Tämä tar­jo­aa erin­omai­set läh­tö­koh­dat tam­mi­kuun alue­vaa­lei­hin, mikä­li saam­me innos­tet­tua äänes­tä­jät anta­maan äänensä.

Syys­ko­kouk­sen avaus oli innostava

Kuten tie­dät­te, pidim­me kulu­neel­la vii­kol­la Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kouk­sen Suo­ma­lai­sel­la Poh­jal­la. Tilai­suus onnis­tui erin­omai­ses­ti, eri­tyi­ses­ti sik­si, että puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­sen alus­tus kokouk­sen alus­sa oli ker­ta kaik­ki­aan osu­va. Oli kyl­lä ilo saa­da hänet vieraaksemme.

Ant­ti kuva­si alus­sa viil­tä­väs­ti ajan­koh­tais­ti­lan­net­ta maa­il­ma­po­li­tii­kan näkö­kul­mas­ta, mis­sä Kii­na hyvin mää­rä­tie­toi­ses­ti hakee kump­pa­nei­ta ja vai­ku­tus­val­taa. Demo­kraat­ti­nen län­si tekee Yhdys­val­to­jen joh­dol­la par­haan­sa niin poliit­ti­ses­ti kuin kau­pal­li­ses­ti­kin vas­ta­tak­seen Kii­nan pyrkimyksiin.

EU:ssa ete­lä on sel­väs­ti vah­vis­tu­nut Bri­tan­nian läh­dön jäl­keen. Tämä on kään­tä­nyt kat­sei­ta aiem­paa enem­män muun muas­sa Väli­me­ren kysy­myk­siin. Tämä kehi­tys ei ole mis­sään mie­les­sä suo­tui­saa Suo­mel­le. Bri­tan­nia oli vah­va tuki­ja sel­lai­sel­le poli­tii­kal­le, mikä on sopusoin­nus­sa omien näkö­kul­miem­me kans­sa. Jat­kos­sa mei­dän pitää­kin panos­taa aiem­paa reip­paam­min Suo­men int­res­sien puo­lus­ta­mi­seen kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la. Tämä edel­lyt­tää poh­joi­seu­roop­pa­lais­ten kump­pa­nuuk­sien vahvistamista.

Kan­sal­li­sen tilan­teem­me osal­ta Ant­ti koros­ti sitä, että ei voi olla oikeuk­sia ja vapauk­sia ilman vel­vol­li­suuk­sia. Vai­kut­taa sil­tä, että meil­lä on vah­vo­ja poliit­ti­sia voi­mia, joi­den aja­tus­maa­il­maan kuu­luu, että jokai­nen saa elää miten halu­aa, vaik­ka kan­na­bis­ta pössytellen.

Nykyi­sin Suo­mi käyt­tää ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon varo­ja sosi­aa­li- ja ter­veys­sek­to­ril­la. Sil­ti meil­lä kan­san­sai­rau­det yleis­ty­vät ja meil­lä esi­mer­kik­si huos­taa­no­tot yleis­ty­vät. Jokin mät­tää pahas­ti yhteis­kun­nas­sam­me? Kes­kei­nen asia täs­sä on esi­mer­kik­si van­hem­pien kas­va­tus­vas­tuun hämär­ty­mi­nen. Täs­sä tilan­tees­sa tar­vi­taan väke­vää oikeal­ta asioi­ta lähes­ty­vää Kokoomusta.

Kokoo­muk­ses­ta voi tul­la tämän vuo­si­kym­men suu­rin ja vai­kut­ta­vin puo­lue Suo­mes­sa. Se edel­lyt­tää, että kan­sa­lai­set huo­maa­vat, että meil­lä on sydän pai­kal­laan. Me olem­me Suo­men asial­la niin, että kaik­ki hyö­ty­vät. Poh­jat ovat hyvät. Onnis­tu­mi­nen edel­lyt­tää meil­tä oikean­suun­tai­sia teko­ja ja työtä.

Syys­ko­kous toi muutoksia

Viral­li­nen kokouso­suus saa­tiin pidet­tyä hyväs­sä hen­ges­sä niin, että pää­tök­set teh­tiin esit­te­ly­jen ja kes­kus­te­lu­jen jäl­keen yksi­mie­li­ses­ti ilman äänes­tyk­siä. Käsi­tel­ty­jen asioi­den yti­mes­sä oli­vat ensi vuo­den toi­min­ta- ja taloussuunnitelmat.

Tii­viin, mut­ta kon­kreet­ti­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man mukaan pain­opis­teem­me on alku­vuo­des­ta alue­vaa­leis­sa ja lop­pu­vuo­des­ta seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Aiom­me myös entis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min panos­taa poliit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen niin pai­kal­li­sel­la kuin kan­sal­li­sel­la­kin tasolla.

Talous­mie­les­sä jou­duim­me aloit­ta­maan tämän vuo­den vii­me vuo­den jäl­jil­tä tilit mii­nuk­sel­la. Talous on nyt saa­tu tasa­pai­no­tet­tua ja ensi vuon­na tätä myön­teis­tä kehi­tys­tä on tar­koi­tus jat­kaa. Syys­ko­kous hyväk­syi myös hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen yhdis­tyk­sen omai­suu­den­hoi­don kehittämiseksi.
Kokous päät­ti myös hyväk­syä Kan­sal­lis­seu­ran uudet sään­nöt. Ne on laa­dit­tu Kokoo­muk­sen uusien mal­li­sään­tö­jen poh­jal­ta. Sään­tö­muu­tok­sel­la tiu­ken­net­tiin erot­ta­mi­sen ehto­ja niin, että aset­tu­mi­nen toi­sen puo­lu­een tai muun ehdo­kas­lis­tan ehdok­kaak­si joh­taa aina erot­ta­mi­seen Kan­sal­lis­seu­ras­ta. Uudet sään­nöt mah­dol­lis­ta­vat nyt myös nyky­ai­kai­sel­la taval­la osal­lis­tu­mi­sen kokouk­siin tek­ni­sil­lä väli­neil­lä. Lähe­täm­me uudet sään­nöt teil­le vie­lä tie­dok­si, kun ne on asian­mu­kai­ses­ti vah­vis­tet­tu puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa sekä Patent­ti- ja rekisterihallituksessa.

Syys­ko­kous päät­ti myös paris­ta hen­ki­lö­muu­tok­ses­ta yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Jat­kan itse hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta siir­ryn sivuun puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Olen vaih­ta­mas­sa työ­paik­kaa tam­mi­kuun alus­sa. Sik­si haluan vara­ta sil­le mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa. Uute­na puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­ja­na­ni aloit­taa vuo­den vaih­tees­sa nykyi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja San­te­ri Vuori.

Tämän lisäk­si hal­li­tuk­sen jäsen Juha Kal­lio ilmoit­ti, että ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä. Hänen tilal­leen kokous valit­si Taru Säte­rin. Aktii­vi­se­na ja koke­nee­na yhdis­tys­toi­mi­ja­na tämä var­mas­ti näkyy jat­kos­sa. Muil­ta osin hal­li­tus säi­lyy enti­se­nä, eli Juk­ka Eeri­käi­nen, Kai­sa Pyö­rä­nie­mi, Iri­na Leh­to­nen ja Juha-Pek­ka Sai­nio jat­ka­vat. Palaam­me hal­li­tuk­sen jäsen­ten roo­lei­hin, kun uusi hal­li­tus on järjestäytynyt.

Alue­vaa­lit pitää voittaa

Meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det voit­taa kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le tär­keät alue­vaa­lit 23.1.2022 niin koko val­ta­kun­nas­sa kuin Var­si­nais-Suo­mes­sa­kin. Täs­sä tar­vi­taan mei­dän jokai­sen panosta.

Hyvin­voin­tia­lu­eet tule­vat hal­lit­se­maan erit­täin mer­kit­tä­vää pot­tia mei­dän vero­va­rois­tam­me. Var­si­nais-Suo­mes­sa tämä tar­koit­taa yli 2 mil­jar­din euron vuo­si­bud­jet­tia yli 20000 työn­te­ki­jän orga­ni­saa­tios­sa, joka huo­leh­tii sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men lisäk­si pelas­tus­toi­men palvelutuotannosta.

Huo­men­na Suo­mes­sa vie­te­tään itse­näi­syys­päi­vää. Olen itse menos­sa san­ka­ri­hau­doil­le kun­nia­var­tioon ja muu­ten juh­lis­tan per­he­pii­ris­sä. Aiem­pien koke­mus­te­ni mukai­ses­ti itse­näi­syys­päi­vä­nä on aina kyl­mä olla ulko­na. Mut­ta se ei hait­taa, kos­ka asia on tär­keä. Pitää vain pukea pal­jon päälle.

Oikein hyvää itse­näi­syys­päi­vää ja jou­lun odotusta!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 11/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Puut ovat ete­läs­sä­kin pudot­ta­neet leh­ten­sä ja syk­sy on tul­lut tän­ne­kin. Koro­na­ra­joi­tus­ten suh­teen olem­me voi­neet ottaa aske­leen koh­ti nor­maa­lia. Vii­me vii­kol­la pidim­me ensim­mäi­sen ker­ran tänä vuon­na yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokouk­sen niin, että suu­rin osa osal­lis­tu­jis­ta oli pai­kan pääl­lä samas­sa tilas­sa. Oli todel­la muka­va näh­dä kol­le­goi­ta muu­ten­kin kuin ruu­dul­ta. Se antaa toi­voa, että kyl­lä me tämän uuden nor­maa­lin­kin kans­sa pärjäämme.

Kaik­ki­aan tun­tuu sil­tä, että eläm­me eri­kois­ta aikaa. Aito tasa-arvo, isän­maa ja äidin­kie­li, sivis­tys, kult­tuu­ri ja kou­lu­tus, oikeus­val­tio­pe­ri­aa­te, oikeu­det ja nii­den taus­tal­la ole­vat vel­vol­li­suu­det sekä luon­to ja maa­seu­tu ovat meil­le kai­kil­le tär­kei­tä asioi­ta. Joten­kin näi­tä perin­tei­siä perus­hy­viä on nyky­ään ruvet­tu käsit­te­le­mään kum­mal­li­sel­la taval­la. Tun­tuu myös sil­tä, että perin­teis­tä raken­ta­vaa oikeis­to­lai­suut­ta jopa kavah­de­taan nyky­ään, niin että var­sin har­va toh­tii puhua oikeis­to­lais­ten arvo­jen poh­jal­ta. Tämä on huolestuttavaa.

Soten lisäk­si myös pelas­tus­toi­mi siir­tyy hyvinvointialueille

Koro­na-aika on ollut mel­kois­ta kär­vis­te­lyä, kun emme ole tavan­omai­seen tapaan voi­neet jär­jes­tää tilai­suuk­sia emme­kä tava­ta toi­siam­me. Nyt kun maa­il­ma on taas avau­tu­mas­sa, voim­me vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la käyn­nis­tel­lä taas toi­min­taam­me. Jär­jes­täm­me muun muas­sa 8.12. klo 18 viras­to­ta­lol­la Turus­sa mie­len­kiin­toi­sen aluevaalipaneelin.

Minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va puhuu tilai­suu­des­sam­me alue­hal­lin­non uudis­tuk­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta pal­ve­lui­hin. Iken lisäk­si kuu­lem­me pelas­tus­pääl­lik­kö Mika Kon­tion, sai­raa­la­joh­ta­ja Pet­ri Viro­lai­sen ja pii­rin puheen­joh­ta­ja Vil­le Val­ko­sen alus­tuk­set. He kaik­ki ovat muka­na panee­li­kes­kus­te­lus­sa. Pis­tä­kää aika kalen­te­riin­ne ja tul­kaa pai­kal­le kuu­lol­le ja keskustelemaan.

Olem­me myös aloit­ta­mas­sa aiem­paa sään­nöl­li­sem­män yhtey­den­pi­don edus­ta­jiim­me eri eli­mis­sä, eri­tyi­ses­ti Turun Kokoo­muk­sen hal­li­tuk­ses­sa, Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä eri lau­ta­kun­nis­sa ja joh­to­kun­nis­sa. Jat­kos­sa kut­sum­me hei­tä jokai­seen hal­li­tuk­sen kokouk­seen kuul­ta­vak­si ja kes­kus­te­le­maan. Näin pys­tym­me myös aiem­paa parem­min pitä­mään jäse­nis­töm­me ajan tasal­la ajan­koh­tai­sis­ta kehi­tys­suun­nis­ta ja pää­sem­me myös vaikuttamaan.

Ant­ti Häk­kä­nen syyskokoukseemme

Turun Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 30.11. klo 18 Suo­ma­lai­sel­la Poh­jal­la. Viral­li­nen kut­su kokouk­seen lähe­te­tään teil­le vie­lä erik­seen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räis­ten asioi­den lisäk­si yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tos, min­kä avul­la on tar­koi­tus moder­ni­soi­da sään­töm­me Kokoo­muk­sen muut­tu­nei­den mal­li­sään­tö­jen mukaiseksi.

Syys­ko­kous on tär­keä sik­si­kin, että siel­lä pää­te­tään ensi vuo­den hal­li­tuk­sen kokoon­pa­no. Eri­tyi­sen muka­vaa meil­lä on täl­lä ker­ral­la, kos­ka puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­nen on tulos­sa alus­ta­maan kokouk­seem­me ja kes­kus­te­le­maan kans­sam­me. Antin kans­sa on sovit­tu, että hän tulee pai­kan pääl­le, mikä­li jokin yllät­tä­vä teh­tä­vä edus­kun­nas­sa ei sitä estä. Nyt eri­tyi­ses­ti kan­nat­taa tul­la syyskokoukseen.

Seu­raa­vak­si voi­te­taan aluevaalit

Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan sun­nun­tai­na 23.1.2022 Hel­sin­kiä lukuun otta­mat­ta muu­al­la Suo­mes­sa. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei tule kuu­lu­maan mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta aluevaaleja.

Vai­kut­taa sil­tä, että täl­lä het­kel­lä moni ei koe alue­vaa­le­ja tär­keik­si. Näin ei sai­si olla, Uusi hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roo­lia ja vai­kut­taa meil­le kai­kil­le tär­kei­siin pal­ve­lui­hin. Kos­ka alu­eet tule­vat, niin nyt niis­tä pitää teh­dä hyvä. Ensim­mäi­sil­lä alue­val­tuu­te­tuil­la on eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li, kos­ka käy­tän­nön perus­tus muo­dos­te­taan hei­dän joh­dol­laan. Hyvin­voin­tia­lu­eet tule­vat hal­lit­se­maan erit­täin mer­kit­tä­vää pot­tia mei­dän verovaroistamme.

Alue­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä yleis­vaa­lit, eivät vain sote- ja pelas­tus­vaa­lit. Alue­vaa­leil­la poh­jus­te­taan sitä, että seu­raa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen Suo­men suun­ta kään­ne­tään kokoo­mus­lai­sen pää­mi­nis­te­rin johdolla.

Puo­luei­den kan­na­tus­mit­taus­ten tulok­sia kat­sel­les­sa tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat Kokoo­muk­sen kykyyn uudis­taa ja raken­taa hyvää tule­vai­suut­ta. Vaa­lit rat­kais­taan kui­ten­kin uur­nil­la, ei gal­lu­peil­la. Sik­si emme saa tuu­dit­tau­tua hyvään menes­tyk­seen. Läh­tö­koh­dat alue­vaa­lei­hin ovat erin­omai­set, kun­han jak­sam­me kaik­ki innos­taa äänes­tä­jiä anta­maan äänen­sä. Nyt pitää teh­dä töi­tä vaa­li­voi­ton eteen. On eri­tyi­sen tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus alue­val­tuus­tois­sa kaik­kial­la Suomessa.

Oikein muka­vaa syk­syn jat­koa! Näh­dään kokouk­ses­sa ja tilaisuuksissa.

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 08/2021

ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Var­si­nai­nen suvi alkaa olla ohi, vaik­ka kelit edel­leen ovat­kin ilok­sem­me var­sin muka­vat. Olem­me kaik­ki saa­neet naut­tia todel­la pit­käs­tä ja läm­pi­mäs­tä kesäs­tä. Se on ilah­dut­ta­nut täs­sä koro­na-ajan kes­kel­lä. Pan­de­mia­ra­joi­tus­ten­kin suh­teen näkyy valoa tun­ne­lin pääs­sä. Vaik­ka tau­ti­ta­paus­ten ilmaan­tu­vuus nousi kesäl­lä kovas­ti, on roko­te­kat­ta­vuu­den kas­vun myö­tä näkö­pii­ris­sä, että yhteis­kun­taa ava­taan yhä enem­män. Tätä var­mas­ti me kaik­ki odotamme.

Kun­ta­vaa­lit onnis­tui­vat Kokoomukselta

Kuten tie­dät­te, niin Kokoo­mus voit­ti kun­ta­vaa­lit niin Turus­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa kuin koko Suo­men­kin osal­ta. Vai­keas­ta läh­tö­ase­tel­mas­ta huo­li­mat­ta Kokoo­mus jat­kaa sel­väs­ti suu­rim­pa­na puo­lu­ee­na Turus­sa 23,2 % kan­na­tuk­sel­la, kun kak­ko­sek­si äänes­te­tyn SDP:n kan­na­tus oli 18,5 %. Tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat ky-kyym­me uudis­taa ja raken­taa hyvää tulevaisuutta.

Äänes­tä­jien anta­ma man­daat­ti antaa myös vah­van vas­tuun hoi­taa asioi­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti kes­tä­väl­lä taval­la. Kan­sal­lis­seu­ran kan­nal­ta vaa­li­tu­los­ta voi­daan pitää oikein hyvä­nä, kun ehdok­kais­tam­me Vil­le Val­ko­nen valit­tiin kau­pun­gin­val­tuus­toon sekä Sadri Beqi­ri, San­te­ri Vuo­ri, Taru Säte­ri ja Veli-Pek­ka Nur­mi varavaltuutetuiksi.

Mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta on, että kol­mes­sa suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa, mis­sä on por­mes­ta­ri, siis Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Tam­pe­reel­la, niin äänes­tys­tu­lok­sen joh-dos­ta näi­hin jokai­seen valit­tiin kokoo­mus­lai­nen por­mes­ta­ri. Suo­men kokoo­mus­lai­sin kun­ta sekin löy­tyy Var­si­nais-Suo­mes­ta. Kus­ta­vis­sa Kokoo­muk­sen kan­na­tus oli kesä­kuun vaa­leis­sa 45 %.

Kesä oli kii­reis­tä aikaa jat­ko­neu­vot­te­lu­jen ja luot­ta­mus­paik­ka­va­lin­to­jen val­mis­te­lun suh­teen. Turus­sa saa­vu­tet­tiin mel­ko ainut­laa­tui­nen, mut­ta hie­no lop­pu­tu­los, kun kaik­ki ryh­mät sitou­tui­vat Kokoo­muk­sen joh­dol­la neu­vo­tel­tuun por­mes­ta­rioh­jel­maan. tämä muo­dos­taa erin­omai­sen poh­jan jatkolle.

Por­mes­ta­ri­so­pi­muk­sen yhtey­des­sä sovit­tiin myös luot­ta­mus­laik­ko­jen jakau­tu­mi­ses­ta. Myös täs­sä suh­tees­sa voim­me olla tyy­ty­väi­siä Kan­sal­lis­seu­ran jäsen­ten saa­miin paikkoihin:
•       Vil­le Val­ko­nen: apu­lais­por­mes­ta­ri (kau­pun­kiym­pä­ris­tö), kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen
•       Sadri Beqi­ri: lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Veli-Pek­ka Nur­mi: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Taru Säte­ri: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       San­te­ri Vuo­ri: kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen: Var­si­nais-Suo­men alue­pe­las­tus­lau­ta­kun­nan jäsen

Alue­vaa­lit tulossa

Edus­kun­ta hyväk­syi 23.6.2021 sote-uudis­tus­ta kos­ke­van hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen. Uudis­tuk­ses­sa Suo­meen perus­te­taan 21 hyvin­voin­tia­luet­ta. Hyvin­voin­tia­luei­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö tuli voi­maan 1.7.2021. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on, että sosi­aa­li- ja ter­veys-toi­meen liit­ty­vien asioi­den lisäk­si alueil­le siir­tyy myös vas­tuu pelas­tus­toi­men pal­ve-lutuo­tan­non järjestämisestä.

Hyvin­voin­tia­lu­een ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää alue­val­tuus­to, jon­ka jäse­net ja vara­jä-senet vali­taan alue­vaa­leil­la. Vaa­lit ovat välit­tö­mät, salai­set ja suh­teel­li­set ja vaa­leis­sa on yhtä­läi­nen äänioi­keus. Val­tuus­ton toi­mi­kausi on nel­jä vuot­ta. Alue­vaa­lit toi­mi­te­taan jat­kos­sa saman­ai­kai­ses­ti kun­ta­vaa­lien kans­sa vuo­des­ta 2025 lukien.
Ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan kui­ten­kin eril­li­si­nä vaa­lei­naan sun­nun­tai­na 23.1.2022. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei ole hyvin­voin­tia­lue eikä kuu­lu mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta alue­vaa­le­ja. Pää­kau­pun­kiam­me lukuun otta­mat­ta tule­va hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roolia.

Ensi tam­mi­kuus­sa valit­ta­vil­la alue­val­tuus­toil­la on vaa­ti­va teh­tä­vä. Teh­tä­vä­alue kos­ket­taa käy­tän­nös­sä jokais­ta suo­ma­lais­ta ja toi­min­nas­sa pyö­ri­vät isot rahat. Toi­min­ta pitää käy­tän­nös­sä saa­da nopeas­ti ja tehok­kaas­ti käyn­nis­tet­tyä. Sik­si on tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus aluevaltuustoissa.

Vaa­li­val­mis­te­lut ovat jo täy­des­sä käyn­nis­sä niin, että tar­koi­tuk­se­nam­me on voit­taa myös alue­vaa­lit ei vain Var­si­nais-Suo­mes­sa, vaan koko val­ta­kun­nas­sa. Täs­sä työs­sä tar­vi­taan taas mei­dän kaik­kien panos­ta. Muu­ten tavoi­te ei toteudu.

Kan­sal­lis­seu­ran osal­la seu­raa­van puo­len vuo­den toi­min­ta tulee täh­tää­mään juu­ri alue­vaa­lei­hin. Peräs­tä kuu­luu. Toi­vot­ta­vas­ti nyt syk­syl­lä voim­me tava­ta toi­miam­me eri tilai­suuk­sis­sa jo kasvokkain.

Oikein muka­vaa syys­ke­sän jat­koa teil­le kaikille!

VP
Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

Puheenjohtajan terveiset 07/2021

HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Kun­ta­vaa­li­päi­vä on ohi ja äänes­tä­jät ovat puhu­neet. Voim­me olla hyvin iloi­sia. Kokoo­mus voit­ti sel­vin nume­roin niin koko Suo­mes­sa kuin Turus­sa­kin. Puo­lu­eem­me kan­na­tus val­ta­kun­nan tasol­la oli 21,4 % ja Turus­sa perä­ti 23,2 %. Turus­sa olim­me vaa­li­lii­tos­sa KD:n kans­sa, jol­loin lis­tam­me koko­nais­kan­na­tuk­sek­si muo­dos­tui 24,6 %. Täl­lä saim­me 17 (16+1) paik­kaa kaupunginvaltuustoon.

Tulos oli koko­nai­suu­te­na vie­lä parem­pi kuin kan­na­tus­mit­tauk­set ennen vaa­le­ja antoi­vat ymmär­tää. Vaa­li­voit­to teh­tiin yhdes­sä isol­la hyvä­hen­ki­sel­lä poru­kal­la. Tämä oli myös mer­kit­tä­vä työ­näy­te puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpol­ta, kun vai­keas­ta oppo­si­tio­ase­tel­mas­ta pon­nis­taen saa­vu­tet­tiin hänen joh­dol­laan näin hyvä tulos.

Kan­sal­lis­seu­ran omat ehdok­kaat menes­tyi­vät hyvin. Vil­le Val­ko­nen tuli valit­tua val­tuu­te­tuk­si sekä Sadri Beqi­ri, Veli-Pek­ka Nur­mi, Taru Säte­ri ja San­te­ri Vuo­ri vara­val­tuu­te­tuik­si. Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen, Kim­mo Kajan­der, Pia Lin­dell ja Vesa Piha­jo­ki kerä­si­vät hekin hyvän ääni­mää­rän ja oli­vat näin tuo­mas­sa meil­le voi­ton kotiin. Iso kii­tos teil­le tär­keäs­tä panoksestanne!

Nyt se työ vas­ta alkaa. Äänes­tä­jät ilmai­si­vat sel­keäs­ti halua­van­sa muu­tok­sen nykyi­seen. Tähän huu­toon mei­dän pitää vas­ta­ta ja käyt­tää saa­mam­me man­daat­ti tehok­kaas­ti Turun ja tur­ku­lais­ten hyö­dyk­si. Par­hail­laan ovat käyn­nis­sä neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta. Niis­sä mei­dän on onnis­tut­ta­va ja saa­ta­va oikeat ihmi­set oikeil­le pai­koil­leen. Vaa­li­tu­los antaa tähän hyvän poh­jan. Teem­me par­haam­me tukeak­sem­me omia ehdokkaitamme.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus näyt­tää todel­la etenevän

Heti kun kun­ta­vaa­lit oli­vat ohi, niin ase­tet­tiin työ­ryh­mä val­mis­te­le­maan maa­kun­ta­ve­roa. Mie­len­kiin­tois­ta, kun muis­te­taan mitä asias­ta on juu­ri puhut­tu. Niin tai näin, maa­kun­ta­uu­dis­tus on edus­kun­nas­sa eden­nyt aivan lop­pusuo­ral­le. Se tar­koit­taa, että pois kun­nis­ta uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le” on siir­ty­mäs­sä vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­ta mut­ta myös pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta. Nämä ovat kir­jai­mel­li­ses­ti mei­tä kaik­kia kos­ket­ta­via elin­tär­kei­tä yhteis­kun­nan ydin­pal­ve­lu­ja, min­kä laa­duk­kuus on pak­ko varmistaa.

Uudis­tuk­sen myö­tä meil­lä on aivan koh­ta käsil­lä uudet tär­keät vaa­lit. Kaa­vail­lun mukaan maa­kun­ta­val­tuus­tot vali­taan ylei­sil­lä vaa­leil­la jo ensi tam­mi­kuus­sa. Jos edus­kun­ta vii­meis­te­lee uudis­tuk­sen toteu­tu­mi­sen poh­ja­na ole­vat sää­dök­set nyt kesäl­lä, pitää mei­dän läh­teä voi­mal­li­ses­ti vaa­li­val­mis­te­lui­hin vii­meis­tään nyt elokuussa.

Maa­kun­ta­val­tuus­toi­hin valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Suo­meen luo­daan aivan uudet mer­kit­tä­vät orga­ni­saa­tiot, jot­ka käyt­tä­vät lei­jo­nan­osan vero­va­rois­tam­me. Sii­nä mei­dän on olta­va vah­vas­ti muka­na. Pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­se­na aion itse olla vah­vas­ti muka­na vai­kut­ta­mas­sa ja var­mis­ta­mas­sa pelas­tus­toi­men suo­tui­sat kehityssuunnat.

Edel­li­ses­sä puheen­joh­ta­jan ter­vei­sis­sä­ni sanoin, että mei­hin koh­dis­tu­van infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Täs­tä meil­lä on par­hail­laan Hel­sin­gis­sä menos­sa elä­vä esi­merk­ki, kun anar­kis­ti­ryh­mit­ty­mä on saa­nut sul­jet­tua kau­pun­gin pää­ka­dun yli vuo­ro­kau­dek­si. Pöy­ris­tyt­tä­vää. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tehok­kain ja kes­tä­vin lää­ke täl­lai­seen ovat edus­kun­ta­vaa­lit. Seu­raa­viin sel­lai­siin on enää vajaat kak­si vuot­ta aikaa.

Oikein hyvää juhan­nus­ta kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

0400 170364
vp@vpnurmi.fi
www.vpnurmi.fi