Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus oli saa­nut kun­nian jär­jes­tää Kan­sal­li­sen Kokoo­muk­sen 100v-juh­la­vuon­na puo­lue­ko­kouk­sen Turus­sa, Tapah­tu­ma oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Sen jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat run­saas­ti työ­tä. Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­niä havait­tiin olleen muka­na eri teh­tä­vis­sä vii­si­tois­ta hen­ki­löä.  Yhdis­tyk­sel­läm­me oli nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa ja tark­kai­li­joik­si oli rekis­te­röi­ty­nyt muu­ta­mia. Tal­koo­teh­tä­vis­sä ahke­roi­tiin 8.-10. kesä­kuu­ta ja myös pal­jon sitä ennen. Kii­tos kai­kil­le anta­mas­tan­ne panoksesta!

Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli teh­nyt nel­jä puo­lue­ko­kous­aloi­tet­ta, jois­ta kak­si hyväk­syt­tiin puo­lu­een jat­ko­kä­sit­te­lyyn. Toi­nen niis­tä kos­ki tur­val­li­suut­ta, toi­nen sotiem­me vete­raa­nien palveluja.

Var­si­nai­sen puo­lue­ko­kous­työs­ken­te­lyn lisäk­si kokous­väel­le oli tar­jol­la mm. tutus­tu­mi­sil­ta Mari­nas­sa, Kokoo­muk­sen 100v-juh­lail­lal­li­nen ja golf-kisa. Ilta­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­jat saat­toi­vat havai­ta TKS:n puheen­joh­ta­jan Kokoo­mus 100v House Bandissä.