ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Pää­tin edel­li­set puheen­joh­ta­jan ter­vei­se­ni kuu­kausi sit­ten toi­vee­seen, että ”kyl­lä se suvi siel­tä tulee” ja tuli­han se. Samal­la kun luon­to on nopeas­ti herän­nyt pit­kän tal­ven jäl­keen ja valoi­saa riit­tää iltai­sin vaik­ka kuin­ka, olem­me vii­me päi­vät saa­neet naut­tia todel­la hie­nos­ta kesä­sääs­tä. Oman myön­tei­sen lisä­maus­teen­sa tuo Lei­jo­nien hie­no menes­tys jää­kie­kon MM-kisois­sa. Finaa­lis­sa ollaan, mut­ta mita­lin väri ei vie­lä ole sel­vil­lä. Lois­ta­va tulos joka tapauksessa!

Kuten tie­dät­te, ennak­ko­ää­nes­tys par­hail­laan menos­sa vie­lä parin päi­vän ajan. Monet ovat­kin jo käy­neet äänes­tä­mäs­sä, minä yhte­nä. Omien koke­mus­te­ni mukaan ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jär­jes­te­lyt ovat toi­mi­neet erio­mai­ses­ti. Äänes­tys­paik­ka löy­tyy lähel­tä, niil­lä on pit­kät aukio­loa­jat, hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­väs­ti pai­kal­la ja infek­tio­tur­val­li­suus on todel­la huo­mioi­tu. Toi­vot­ta­vas­ti olet­te jo kaik­ki löy­tä­neet mie­lei­sen­ne ehdokkaan.
Ainoa havait­se­ma­ni mii­nus oli äänes­tys­ko­pin ergo­no­mia. Minun ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa­ni kir­joi­tus­ta­so oli alhaal­la liki pol­vie­ni kor­keu­del­la. Nume­ron kir­joit­ta­mi­nen vaa­li­lip­puun on aina jän­nit­tä­vä paik­ka, mut­ta nyt se oli eri­tyi­ses­ti sitä, kun kynää piti käyt­tää ihan kuma­ras­sa. Toi­saal­ta demo­kra­tian asial­la on hyvä olla nöyrä.

Vaa­lien suh­teen vai­kut­taa hyvältä

Olen tar­koin seu­ran­nut tilan­net­ta. Kaik­ki mie­li­pi­de­mit­tauk­set enna­koi­vat Kokoo­muk­sel­le hyvää niin Turus­sa kuin koko Suo­mes­sa­kin. Vaa­li­tu­los ei ole kui­ten­kaan sel­vä ennen kuin kaik­ki äänet on annet­tu ja las­ket­tu. Sik­si mei­dän kaik­kien pitää vie­lä viik­ko jak­saa innos­taa kaik­kia lähei­siäm­me ja tut­ta­viam­me äänes­tä­mään. Se on tär­ke­ää. Oli eri­tyi­sen muka­va alku­vii­kol­la tava­ta puo­lu­eem­me puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri ja kuul­la hänel­tä tuo­reet yleis­kuu­lu­mi­set ja tuo­reet tun­nel­mat hänen Poh­jan­maan kier­rok­sel­taan. Todel­la kan­nus­ta­va ja roh­kai­se­va oli ollut siel­lä vas­taan­ot­to. Poh­ja­lai­set ovat tun­ne­tus­ti fik­sua, reh­tiä, suo­ra­sa­nais­ta ja isän­maal­lis­ta väkeä.

Kes­ki-Poh­jan­maal­la taas, mis­sä Kokoo­mus ei ole perin­tei­ses­ti ollut vah­vim­mil­laan, on Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rä saa­tu yli tuplat­tua. Se enna­koi vah­vaa nousua. Juu­ri tänään kuu­lin Espoon tuo­rees­ta kan­na­tus­mit­tauk­ses­ta. Se näyt­ti Kokoo­muk­sel­le 34 % kan­na­tus­ta. Pahin kil­pai­li­ja näyt­täi­si siel­lä ole­van Vih­reät, mel­kein puol­ta pie­nem­mäl­lä kan­na­tuk­sel­la. Nois­ta ase­tel­mis­ta on Espoos­sa hie­noa vie­dä vaa­li­kamp­pai­lu loppuun.
Kan­sal­lis­seu­ral­la on kova ehdokaslista

Olem­me saa­neet hie­noa palau­tet­ta oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta Turun Kokoo­muk­sen lis­tal­la. Ehdok­kais­tam­me on todet­tu, että he ovat var­sin eri­taus­tai­sia, mut­ta he ovat kaik­ki val­mii­ta otta­maan vas­taan vaa­ti­vim­mat­kin luot­ta­mus­pai­kat osa­na ryh­määm­me. Yhdek­sän ehdo­kas­tam­me ovat val­mii­na anta­maan osaa­mi­sen­sa ja tar­mon­sa Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       582 tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (s. 1976)
•       585 leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (s. 1972)
•       599 vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (s. 1979)
•       618 FM, pää­sih­tee­ri Pia Lin­dell (s. 1967)
•       628 joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (s. 1964)
•       634 polii­si­tar­kas­ta­ja, VTM Vesa Piha­jo­ki (s. 1970)
•       629 sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (s. 1991)
•       657 yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (s. 1988)
•       662 myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (s. 1994)

Kan­sal­lis­seu­ran ehdok­kail­la oli­si pal­jon annet­ta­vaa niin Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kuin muis­sa­kin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa tukea ja äänes­tää sekä seu­ra­ta myös vaa­lien jälkeen.

Tule vaa­li-illan etkoille

Meil­lä on vaa­li­sun­nun­tain ehtoo­na 13.6. mah­dol­li­suus ottaa ennak­ko­ää­nes­tyk­sen vaa­li­tu­lok­sen vas­taan yhdes­sä. Etkot-lähe­tys­tä pää­set seu­raa­maan suo­ra­na Kokoo­muk­sen Face­book-sivul­ta klo 19–20.10. Puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo on myös sil­loin pai­kal­la ja kuu­lem­me hänen ensi­kom­ment­tin­sa. Tule mukaan!

Maa­kun­ta­uu­dis­tus etenemässä

Kun­ta­vaa­lien ohel­la kan­sal­li­sis­sa kuviois­sam­me tapah­tuu par­hail­laan mer­kit­tä­viä asioi­ta. Näis­tä ehkä suu­rin kaik­kien arkeen vai­kut­ta­va asia on maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen Edus­kun­nas­sa maan hal­li­tuk­sen vii­toit­ta­mal­la lin­jal­la. Nyt vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, että vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta on siir­ty­mäs­sä uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le”.

Ei ole päte­väs­ti osoi­tet­tu, että puhee­na ole­van uudis­tuk­sen avul­la pys­tyt­täi­siin paran­ta­maan pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Sen sijaan hank­keen val­mis­te­li­jat­kin ovat ker­to­neet uudis­tuk­sen nos­ta­van kus­tan­nuk­sia. Mie­len­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä. Hyvin­voin­tia­lueis­ta ollaan teke­mäs­sä ”itse­hal­lin­nol­li­sia”. Se taas ei onnis­tu mil­lään ilman niil­le annet­ta­vaa veron­kan­to-oikeut­ta. Maa­kun­ta­ve­ro, hyvis­tä lupauk­sis­ta poi­ke­ten, tulee toteu­tues­saan var­mas­ti nos­ta­maan enti­ses­tään kor­ke­aa kokonaisveroastettamme.

Jos uudis­tus toteu­tuu, tulee sen muka­na uusi hal­lin­non taso ja muun muas­sa vaa­leil­la valit­ta­vat maa­kun­ta­val­tuus­tot. Sii­nä meil­le tulee vah­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ka. Hyvin­voin­tia­lueis­ta on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man toi­mi­via. Valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on sii­nä ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Sitä tilai­suut­ta ei saa jät­tää käyt­tä­mät­tä ja ryh­tyä ajopuuksi.

Kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa tapahtuu

Kan­sain­vä­li­sis­sä kuviois­sa eläm­me juu­ri nyt Suo­men tur­val­li­suu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viä aiko­ja. Oli­si todel­la mie­len­kiin­tois­ta pääs­tä aika­ko­neel­la kat­so­maan mil­tä tämä aikam­me näyt­täy­tyy 50 vuo­den pääs­tä tarkasteltuna.
Vuo­den 2008 elo­kuus­sa käy­tyä sotaa Geor­gian ase­voi­mien ja ete­lä­os­se­tia­lais­ten sepa­ra­tis­tien, abha­sia­lais­ten sepa­ra­tis­tien sekä Venä­jän jouk­ko­jen välil­lä voi­daan erääl­lä taval­la pitää aikam­me tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na kään­ne­koh­ta­na. Sen jäl­keen on tapah­tu­nut pal­jon. Kri­min mie­hi­tyk­sen hei­jas­te­vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­vät. Soti­laal­li­nen aktii­vi­suus on kas­va­nut Itä­me­rel­lä ja tur­val­li­suus­ti­lan­ne on jän­nit­tei­nen. Eri osa­puol­ten rea­goin­ti­ky­kyä testataan.

Aivan vii­me päi­vi­nä olem­me näh­neet Val­ko-Venä­jän toteut­ta­man jok­seen­kin pöy­ris­tyt­tä­vän len­to­ko­ne­kaap­pauk­sen maan hal­lit­si­jan poliit­ti­sen vas­tus­ta­jan van­git­se­mi­sek­si. Täl­lä ope­raa­tiol­la on toden­nä­köi­ses­ti hyvin kau­as­kan­toi­sia seu­rauk­sia. Jää näh­tä­väk­si mihin se joh­taa. Sivii­li­len­to­ko­neen pom­miuh­kauk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen on kou­lue­si­merk­ki moder­nis­ta ja härs­kis­tä hybridivaikuttamisesta.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta ja hybridivaikuttamista

Maa­il­ma on muut­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa myös niin, että hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen ja infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen ovat kaik­kien huu­lil­la tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mis­ta on ollut aina. Sotiem­me aika­na oli­vat muun muas­sa Til­tut ja len­to­leh­ti­set. Tek­no­lo­gian kehi­tys on mah­dol­lis­ta­nut pal­jon sota­vuo­sia nopeam­man ja tehok­kaam­man tie­don­vä­li­tyk­sen, näin myös tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­mi­sen ja vaikuttamisen.
Maa­il­man muu­tok­sen myö­tä ulkoi­nen tur­val­li­suus ja sisäi­nen tur­val­li­suus eivät enää ole toi­sis­taan irral­li­sia. Se joka halu­aa vai­kut­taa mei­hin nega­tii­vi­ses­ti, halu­aa sala­ta ole­van­sa tapah­tu­mien aiheut­ta­ja, jol­loin tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti aiheu­tet­tu­jen tapah­tu­mien halu­taan näyt­tä­vän onnet­to­muuk­sil­ta. Tämä aiheut­taa mel­koi­sen haas­teen turvallisuustoimijoille.

Infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Teho­kas epä­jär­jes­tyk­sen syn­nyt­tä­mis­ta­pa on saat­taa mei­dät suo­ma­lai­set rii­te­le­mään kes­ke­näm­me. Tämä tapah­tuu näp­pä­räs­ti tuke­mal­la ääri­päi­tä, jot­ka eivät voi sie­tää toi­si­aan eivät­kä halua ollen­kaan kuun­nel­la tois­ta osa­puol­ta. Hyvää tar­koit­ta­vien höl­mö­jen käyt­tä­mi­nen täs­sä hyväk­si on toi­mi­va työkalu.

Venä­jä pyr­kii omil­la aktii­vi­sil­la ja hyvin mää­rä­tie­toi­sil­la toi­mil­laan, mukaan lukien aktii­vi­nen infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen, pitä­mään soti­las­liit­toon kuu­lu­mat­to­mat Itä­me­ren maat – Suo­men ja Ruot­sin – mah­dol­li­sim­man kau­ka­na Natosta.

Rock­täh­ti Andy McCoy on jos­kus sano­nut vii­saas­ti ”sun pitää varoo mitä sä haluut, kun sä voit saa­da sen”. Lähia­jan toi­veis­sa pääl­lim­mäi­se­nä on Kokoo­muk­sen voit­to kun­ta­vaa­leis­sa. Pan­naan nyt lopus­sa vie­lä kaik­ki peliin kun­ta­vaa­li­voit­tom­me eteen. Jokai­nen ääni on tär­keä.  Jos ja kun se voit­to siel­tä tulee, niin mei­dän pitää käyt­tää val­taa vas­tuul­li­ses­ti ja yhteis­työ­hen­ki­ses­ti Turun kehittämiseksi.

Oikein hyvää kesää ja juhan­nuk­sen alusai­kaa kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry