Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen,

Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous valit­si minut yhdis­tyk­sem­me puheen­joh­ta­jak­si alka­neel­le vuo­del­le. Samal­la valit­tiin myös uusi hal­li­tus. Puhees­sa­ni kysei­ses­sä kokouk­ses­sa toin esil­le yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan uudis­tu­mis­tar­peen. Uudis­tu­mis­tar­peen taus­tal­la ovat seu­raa­vat tosi­asiat: jäsen­mää­rän luon­nol­li­nen kas­vu on hii­pu­nut, jäsen­kun­nan kes­ki-ikä on kor­kea, nuor­ten jäsen­ten osuus jäse­nis­tös­sä on lähes ole­ma­ton ja tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin osal­lis­tu­jien mää­rä on lii­an alhai­nen.  Edel­lä mai­ni­tut syyt ovat uhka tule­vai­suu­del­lem­me. Asial­le on teh­tä­vä jotain. Ympä­ril­läm­me yhteis­kun­ta muut­tuu ja kehit­tyy vauh­dil­la. Kan­sal­lis­seu­ran on vas­tat­ta­va muu­tok­sen tuo­miin uusiin haas­tei­siin ja tar­pei­siin. Van­hat kei­not eivät enää kai­kil­ta osin toi­mi. On uudis­tu­mi­sen aika.

Tar­peel­li­nen uudis­tus läh­tee ensin hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä. Hal­li­tuk­seen valit­tiin kuusi jäsen­tä. He kaik­ki ovat sitou­tu­neet uudis­ta­maan ja kehit­tä­mään Kan­sal­lis­seu­ran toi­min­taa omal­ta osal­taan. Hal­li­tuk­sen jäse­net vas­taa­vat kukin omas­ta toi­min­ta­loh­kos­taan. Loh­ko­jen vetä­jien yhteys­tie­dot, työn­ja­ko sekä toi­min­nan sisäl­tö ovat luet­ta­vis­sa ensi vii­kol­la lähe­tet­tä­vän tam­mi­kuun jäsen­tie­dot­teen liit­tees­sä sekä myö­hem­min uudis­tu­neil­la koti­si­vuil­lam­me.

(www.turunkansallisseura.fi). Jäse­nis­tö voi osal­lis­tua halua­man­sa loh­kon toi­min­taan ilmoit­ta­mal­la loh­kon vetä­jäl­le halus­taan olla toteut­ta­mas­sa sekä kehit­tä­mäs­sä loh­kon toi­min­ta­suun­ni­tel­maa. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja tar­jou­du mukaan. Osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Teh­tä­viä riit­tää kai­kil­le.

Eri­tyi­ses­ti panos­tam­me alka­va­na vuon­na poliit­ti­seen kes­kus­te­luun, eri vaa­lei­hin, nuo­riin ja opis­ke­li­joi­hin sekä sisäi­seen ja ulkoi­seen tie­dot­ta­mi­seen. Uudis­tu­vil­la koti­si­vuil­lam­me, face­book­si­vuil­lam­me ja jäsen­tie­dot­teis­sa näky­vät ja tar­ken­tu­vat loh­ko­jen asiat ja tapah­tu­mat. Kai­kel­la edel­lä ker­ro­tul­la on vain yksi tavoi­te. Tavoit­tee­na on saa­da Kan­sal­lis­seu­ra hou­kut­te­le­vak­si jäse­nyh­dis­tyk­sek­si, mis­sä tapah­tuu. On tär­ke­ää, että jäse­net voi­vat olla muka­na omal­ta osal­taan kehit­tä­mäs­sä Turun Kan­sal­lis­seu­raa ja Kokoo­muk­sen kan­san­lii­ket­tä.

Kii­tos edel­li­sel­le puheen­joh­ta­jal­lem­me, Pek­ka Saa­re­lal­le, sekä hal­li­tuk­sel­le ansiok­kaas­ta työs­tä Kan­sal­lis­seu­ran hyväk­si. Täs­tä on hyvä jat­kaa.

HYVÄÄ ALKA­NUT­TA VUOT­TA 2019!

Har­ri Kivi­luo­te, puheen­joh­ta­ja