HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET

Vie­lä het­ki sit­ten elim­me turun seu­dul­la syk­syä, mut­ta nyt olem­me jo täy­den tal­ven läm­pö­ti­lois­sa, vaik­ka lun­ta ei meil­lä juu­ri olekaan.

Kulu­neel­la vii­kol­la saim­me kuul­la Ylel­tä tuo­reim­mat puo­luei­den kan­na­tus­mit­taus­tu­lok­set. Niis­tä tuli eri­tyi­sen hyvä mie­li. Kokoo­mus on 21,8 % kan­na­tuk­sel­la sel­keäs­ti suu­rin puo­lue. Eroa toi­se­na ole­vaan Perus­suo­ma­la­lai­siin on jo rei­lut 3 pro­sent­tiyk­sik­köä. Se on pal­jon se. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on se, että hal­li­tus­puo­lu­eet ovat kau­ka­na taka­na. Vih­reät, Vasem­mis­to­liit­to ja RKP ovat sel­väs­ti menet­tä­neet kan­na­tus­taan. Tämä tar­jo­aa erin­omai­set läh­tö­koh­dat tam­mi­kuun alue­vaa­lei­hin, mikä­li saam­me innos­tet­tua äänes­tä­jät anta­maan äänensä.

Syys­ko­kouk­sen avaus oli innostava

Kuten tie­dät­te, pidim­me kulu­neel­la vii­kol­la Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kouk­sen Suo­ma­lai­sel­la Poh­jal­la. Tilai­suus onnis­tui erin­omai­ses­ti, eri­tyi­ses­ti sik­si, että puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­sen alus­tus kokouk­sen alus­sa oli ker­ta kaik­ki­aan osu­va. Oli kyl­lä ilo saa­da hänet vieraaksemme.

Ant­ti kuva­si alus­sa viil­tä­väs­ti ajan­koh­tais­ti­lan­net­ta maa­il­ma­po­li­tii­kan näkö­kul­mas­ta, mis­sä Kii­na hyvin mää­rä­tie­toi­ses­ti hakee kump­pa­nei­ta ja vai­ku­tus­val­taa. Demo­kraat­ti­nen län­si tekee Yhdys­val­to­jen joh­dol­la par­haan­sa niin poliit­ti­ses­ti kuin kau­pal­li­ses­ti­kin vas­ta­tak­seen Kii­nan pyrkimyksiin.

EU:ssa ete­lä on sel­väs­ti vah­vis­tu­nut Bri­tan­nian läh­dön jäl­keen. Tämä on kään­tä­nyt kat­sei­ta aiem­paa enem­män muun muas­sa Väli­me­ren kysy­myk­siin. Tämä kehi­tys ei ole mis­sään mie­les­sä suo­tui­saa Suo­mel­le. Bri­tan­nia oli vah­va tuki­ja sel­lai­sel­le poli­tii­kal­le, mikä on sopusoin­nus­sa omien näkö­kul­miem­me kans­sa. Jat­kos­sa mei­dän pitää­kin panos­taa aiem­paa reip­paam­min Suo­men int­res­sien puo­lus­ta­mi­seen kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la. Tämä edel­lyt­tää poh­joi­seu­roop­pa­lais­ten kump­pa­nuuk­sien vahvistamista.

Kan­sal­li­sen tilan­teem­me osal­ta Ant­ti koros­ti sitä, että ei voi olla oikeuk­sia ja vapauk­sia ilman vel­vol­li­suuk­sia. Vai­kut­taa sil­tä, että meil­lä on vah­vo­ja poliit­ti­sia voi­mia, joi­den aja­tus­maa­il­maan kuu­luu, että jokai­nen saa elää miten halu­aa, vaik­ka kan­na­bis­ta pössytellen.

Nykyi­sin Suo­mi käyt­tää ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon varo­ja sosi­aa­li- ja ter­veys­sek­to­ril­la. Sil­ti meil­lä kan­san­sai­rau­det yleis­ty­vät ja meil­lä esi­mer­kik­si huos­taa­no­tot yleis­ty­vät. Jokin mät­tää pahas­ti yhteis­kun­nas­sam­me? Kes­kei­nen asia täs­sä on esi­mer­kik­si van­hem­pien kas­va­tus­vas­tuun hämär­ty­mi­nen. Täs­sä tilan­tees­sa tar­vi­taan väke­vää oikeal­ta asioi­ta lähes­ty­vää Kokoomusta.

Kokoo­muk­ses­ta voi tul­la tämän vuo­si­kym­men suu­rin ja vai­kut­ta­vin puo­lue Suo­mes­sa. Se edel­lyt­tää, että kan­sa­lai­set huo­maa­vat, että meil­lä on sydän pai­kal­laan. Me olem­me Suo­men asial­la niin, että kaik­ki hyö­ty­vät. Poh­jat ovat hyvät. Onnis­tu­mi­nen edel­lyt­tää meil­tä oikean­suun­tai­sia teko­ja ja työtä.

Syys­ko­kous toi muutoksia

Viral­li­nen kokouso­suus saa­tiin pidet­tyä hyväs­sä hen­ges­sä niin, että pää­tök­set teh­tiin esit­te­ly­jen ja kes­kus­te­lu­jen jäl­keen yksi­mie­li­ses­ti ilman äänes­tyk­siä. Käsi­tel­ty­jen asioi­den yti­mes­sä oli­vat ensi vuo­den toi­min­ta- ja taloussuunnitelmat.

Tii­viin, mut­ta kon­kreet­ti­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man mukaan pain­opis­teem­me on alku­vuo­des­ta alue­vaa­leis­sa ja lop­pu­vuo­des­ta seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Aiom­me myös entis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min panos­taa poliit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen niin pai­kal­li­sel­la kuin kan­sal­li­sel­la­kin tasolla.

Talous­mie­les­sä jou­duim­me aloit­ta­maan tämän vuo­den vii­me vuo­den jäl­jil­tä tilit mii­nuk­sel­la. Talous on nyt saa­tu tasa­pai­no­tet­tua ja ensi vuon­na tätä myön­teis­tä kehi­tys­tä on tar­koi­tus jat­kaa. Syys­ko­kous hyväk­syi myös hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen yhdis­tyk­sen omai­suu­den­hoi­don kehittämiseksi.
Kokous päät­ti myös hyväk­syä Kan­sal­lis­seu­ran uudet sään­nöt. Ne on laa­dit­tu Kokoo­muk­sen uusien mal­li­sään­tö­jen poh­jal­ta. Sään­tö­muu­tok­sel­la tiu­ken­net­tiin erot­ta­mi­sen ehto­ja niin, että aset­tu­mi­nen toi­sen puo­lu­een tai muun ehdo­kas­lis­tan ehdok­kaak­si joh­taa aina erot­ta­mi­seen Kan­sal­lis­seu­ras­ta. Uudet sään­nöt mah­dol­lis­ta­vat nyt myös nyky­ai­kai­sel­la taval­la osal­lis­tu­mi­sen kokouk­siin tek­ni­sil­lä väli­neil­lä. Lähe­täm­me uudet sään­nöt teil­le vie­lä tie­dok­si, kun ne on asian­mu­kai­ses­ti vah­vis­tet­tu puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa sekä Patent­ti- ja rekisterihallituksessa.

Syys­ko­kous päät­ti myös paris­ta hen­ki­lö­muu­tok­ses­ta yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Jat­kan itse hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta siir­ryn sivuun puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Olen vaih­ta­mas­sa työ­paik­kaa tam­mi­kuun alus­sa. Sik­si haluan vara­ta sil­le mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa. Uute­na puheen­joh­ta­ja­na seu­raa­ja­na­ni aloit­taa vuo­den vaih­tees­sa nykyi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja San­te­ri Vuori.

Tämän lisäk­si hal­li­tuk­sen jäsen Juha Kal­lio ilmoit­ti, että ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä. Hänen tilal­leen kokous valit­si Taru Säte­rin. Aktii­vi­se­na ja koke­nee­na yhdis­tys­toi­mi­ja­na tämä var­mas­ti näkyy jat­kos­sa. Muil­ta osin hal­li­tus säi­lyy enti­se­nä, eli Juk­ka Eeri­käi­nen, Kai­sa Pyö­rä­nie­mi, Iri­na Leh­to­nen ja Juha-Pek­ka Sai­nio jat­ka­vat. Palaam­me hal­li­tuk­sen jäsen­ten roo­lei­hin, kun uusi hal­li­tus on järjestäytynyt.

Alue­vaa­lit pitää voittaa

Meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det voit­taa kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le tär­keät alue­vaa­lit 23.1.2022 niin koko val­ta­kun­nas­sa kuin Var­si­nais-Suo­mes­sa­kin. Täs­sä tar­vi­taan mei­dän jokai­sen panosta.

Hyvin­voin­tia­lu­eet tule­vat hal­lit­se­maan erit­täin mer­kit­tä­vää pot­tia mei­dän vero­va­rois­tam­me. Var­si­nais-Suo­mes­sa tämä tar­koit­taa yli 2 mil­jar­din euron vuo­si­bud­jet­tia yli 20000 työn­te­ki­jän orga­ni­saa­tios­sa, joka huo­leh­tii sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men lisäk­si pelas­tus­toi­men palvelutuotannosta.

Huo­men­na Suo­mes­sa vie­te­tään itse­näi­syys­päi­vää. Olen itse menos­sa san­ka­ri­hau­doil­le kun­nia­var­tioon ja muu­ten juh­lis­tan per­he­pii­ris­sä. Aiem­pien koke­mus­te­ni mukai­ses­ti itse­näi­syys­päi­vä­nä on aina kyl­mä olla ulko­na. Mut­ta se ei hait­taa, kos­ka asia on tär­keä. Pitää vain pukea pal­jon päälle.

Oikein hyvää itse­näi­syys­päi­vää ja jou­lun odotusta!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry