Arvoisa Kansallisseuran jäsen,

Kan­sal­lis­seu­ran perin­tei­nen Kale­va­la-juh­la pidet­tiin Lau­lun Ystä­vien salis­sa. Moni­puo­li­nen ja haus­ka ohjel­ma sai ansait­se­man­sa kii­tok­sen ylei­söl­tä. Kii­tos onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä Pek­ka Saa­re­lal­le, Kari Kan­ta­lai­sel­le ja Mar­ja Saa­re­lal­le. Onnit­te­lut myös Pek­ka ja Mar­ja Saa­re­lal­le puo­lu­een myön­tä­mis­tä ansio­mer­keis­tä.

Kuten edel­li­ses­sä kir­jees­sä­ni ker­roin, panos­tam­me alka­nee­na toi­min­ta­vuon­na poliit­ti­seen kes­kus­te­luun, eri vaa­lei­hin, nuo­riin ja opis­ke­li­joi­hin sekä sisäi­seen että ulkoi­seen tie­dot­ta­mi­seen. Tämä työ on läh­te­nyt hyvin liik­keel­le. Kuu­kausit­tain toteu­tet­ta­va ylei­sö­ti­lai­suus Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mi on oival­li­nen paik­ka poli­tii­kan puhu­mi­seen, vai­kut­ta­mi­seen ja ensi­kä­den tie­don saan­tiin. Näi­hin mie­len­kiin­toi­siin tilai­suuk­siin kan­nat­taa jäse­nis­tön osal­lis­tua. Puhu­ji­na ovat alan­sa asian­tun­ti­jat. Tilai­suuk­sis­ta lisä­tie­toa saat jäsen­tie­dot­teis­ta, face­boo­kis­ta sekä maa­lis­kuun aika­na uusiu­tu­vil­ta koti­si­vuil­tam­me.

Yksi kevään merk­ki on sään­tö­mää­räi­sen kevät­ko­kouk­sen pitä­mi­nen. Kan­sal­lis­seu­ran kevät­ko­kous­kut­su on lähe­tet­ty jäse­nis­töl­le. Ter­ve­tu­loa run­sas­lu­kui­ses­ti kokouk­seen.  Kokouk­sen jäl­keen on mie­len­kiin­toi­nen Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mi. Tulet­han pai­kal­le!

Kevään teh­des­sä tulo­aan myös vaa­li­kuu­me alkaa nous­ta. Ehdok­kait­ten vaa­li­kah­vi­lat ja some- ja leh­ti-ilmoit­te­lu sekä eri­lai­set ylei­sö­ti­lai­suu­det täyt­tä­vät kalen­te­rit. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa yhdis­tyk­sem­me jäse­net Lau­ri Kat­te­lus ja Vil­le Val­ko­nen saa­vat varauk­set­to­man tukem­me pon­nis­te­luis­saan. Yhte­nä tuki­toi­me­na jär­jes­täm­me joki­ran­nas­sa Street Foo­dia ja debat­tia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kol­me ker­taa. Tulet­han pai­kal­le kes­kus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan, mitä ehdok­kail­la on sanot­ta­va­naan. Pai­kal­la on var­mas­ti mui­ta­kin ehdok­kai­ta. Kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ei var­mas­ti puu­tu. Sii­tä pitä­vät huo­len sote, van­hus­ten­hoi­to, kou­lu­tus­asiat sekä tule­va sotu-uudis­tus ja monet muut asiat.