Arvoisa Kansallisseuran jäsen,

Mie­len­kiin­toi­set ja jän­nit­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lit ovat taka­na. Toi­vo­mam­me vii­des paik­ka Var­si­nais-Suo­meen ei täl­lä ker­taa vie­lä onnis­tu­nut. Tar­peel­li­nen ja moni­puo­li­nen vaa­li­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti on alka­nut. Asial­li­nen ja hyvä kes­kus­te­lu TKA:n kevät­ko­kouk­ses­sa saa­nee jat­koa.

Mie­len­kiin­nol­la seu­raam­me mil­lai­sen hal­li­tuk­sen Suo­min saa. Toi­vom­me kaik­ki, että hyvin alka­nut talous­ke­hi­tys sekä talous­lin­ja jat­kui­si edel­leen. Tähän työ­hön tar­vi­taan myös Kokoo­mus­ta hal­li­tuk­ses­sa.

Kan­sal­lis­seu­ran alku­vuo­si on ollut lupaa­ma­ni uudis­tus­ten aikaa. Uudet koti­si­vut, somes­sa tie­dot­ta­mi­nen ja tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti sekä uuden­lai­nen hal­li­tus­työs­ken­te­ly ovat tuo­neet uuden ilmeen kan­sal­lis­seu­ran toi­min­taan. Poi­liit­ti­nen kes­kus­te­lu on myös nos­tet­tu kes­ki­öön toi­min­nas­sam­me. Tal­ven ja alku kevään aika­na toteu­te­tut Vaik­kut­ta­ja­foo­ru­mit ovat olleet vah­va avaus yhdis­tyk­sem­me poliit­ti­ses­sa ja yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Kevään vii­mei­sen Vai­kut­ta­ja­foo­ru­min aihei­na ovat EU-vaa­lit ja Euroop­pa­po­li­tiik­ka. Jäse­nis­töm­me kan­nat­taa tul­la pai­kal­le kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan yhtei­sen Euroop­pam­me asiois­ta. Mie­len­kiin­toa var­mas­ti lisää se, että Suo­mi on seu­raa­va­na vuo­ros­sa EU:n puheen­joh­ta­ja­maa­na.

Vauh­dik­kaan ja run­saas­ti eri­lai­sia tapah­tu­mia sisäl­tä­neen tal­ven ja kevään jäl­keen on aika vetää vähän hen­keä. Kesän jäl­keen levän­nee­nä jat­kam­me aktii­vis­ta toi­min­taam­me. Luvas­sa on pal­jon mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta ja tapah­tu­mia. Tapah­tu­mis­ta ker­rom­me hyvis­sä ajoin. Kan­nat­taa seu­ra­ta myös uusia koti­si­vu­jam­me.

Toi­vo­tan kai­kil­le jäse­nil­lem­me muka­vaa ja aurin­kois­ta kevät­tä sekä lem­pei­tä kesä­tuu­lia Suo­men suves­sa!