Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

lop­pu­vuo­den lähes­tyes­sä alka­vat yhdis­tys­toi­min­nas­sa uuden toi­min­ta­vuo­den suun­nit­te­lu sekä eri
toi­mi­hen­ki­löi­den valin­ta teh­tä­viin­sä. Näin meil­lä­kin. Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous käsit­te­lee tule­van
vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­man, talous­ar­vion sekä päät­tää ket­kä hen­ki­löt muo­dos­ta­vat yhdis­tyk­sen
hal­li­tuk­sen. Nykyi­nen hal­li­tus on voi­mak­kaas­ti uudis­ta­nut ja nyky­ai­kais­ta­nut yhdis­tyk­sen toi­min­taa.
Uudis­tet­tu työs­ken­te­ly­muo­tom­me esi­merk­ki­nä on saa­nut myös muis­sa Turun pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­sä
saman­kal­tais­ta muu­tos­ta toi­min­ta­ta­vois­sa. Jopa alue­jär­jes­töm­me KTA on muut­ta­nut
hal­li­tus­työs­ken­te­ly­ään saman­kal­tai­sek­si. Täl­le toi­min­ta­ta­val­le hae­taan tule­vas­sa
syys­ko­kouk­ses­sam­me jat­koa. Olen val­mis joh­ta­maan myös ensi vuon­na Turun Kan­sal­lis­seu­raa.
Toi­vot­ta­vas­ti jäse­nis­tö antaa luot­ta­muk­sen­sa.

Vuo­den 2020 kes­kei­siä asioi­ta Kokoo­muk­ses­sa on val­mis­tau­tu­mi­nen tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin.
Ohjel­ma­työ laa­jal­la rin­ta­mal­la on käyn­nis­ty­nyt. Nyt tar­vi­taan uusia käyt­tö­kel­poi­sia ideoi­ta ja
toi­min­ta­muo­to­ja, joil­la tur­va­taan menes­ty­mi­sem­me vaa­leis­sa. Ehdo­kas­a­set­te­lu on myös
käyn­nis­ty­nyt. Sitou­tu­nei­ta asian­osaa­jia tar­vi­taan ehdok­kaik­si. Mei­dän­kin jäsen­kun­nas­sam­me
täl­lai­sia hen­ki­löi­tä on var­mas­ti. Roh­kai­sen jäse­niäm­me aset­tu­maan ehdok­kaik­si.

Lop­pu­vuo­den toi­min­nas­sa on tulos­sa mon­ta mie­len­kiin­tois­ta tapah­tu­maa mei­dän ja myös mui­den
yhdis­tys­ten jär­jes­tä­mi­nä. Näi­hin tapah­tu­miin toi­voi­sin jäse­nis­tön osal­lis­tu­van run­sas­lu­kui­ses­ti.
Koti­si­vuil­tam­me sekä somes­sa saat lisäin­foa mitä ja mis­sä Kokoo­muk­ses­sa tapah­tuu.
Muu­ta­man päi­vän kulut­tua saat kut­sun syys­ko­kouk­seem­me. Tule mukaan vai­kut­ta­maan ja
kuu­le­maan mitä mie­len­kiin­tois­ta toi­min­taa on tule­va­na toi­min­ta­vuon­na.

Näh­dään tapah­tu­mis­sa!
Har­ri Kivi­luo­te, puheen­joh­ta­ja