Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

yhdis­tyk­sem­me syys­ko­kous on pidet­ty ja pää­tök­set ensi vuo­den toi­min­nal­le teh­ty. Hal­li­tuk­sen tämän vuo­den toi­min­ta­mal­li, ns. loh­ko­työs­ken­te­ly, sai kokouk­sel­ta hyväk­sy­mi­sen myös tule­val­le toi­mi­kau­del­le. Hal­li­tuk­seen valit­tiin puheen­joh­ta­jan lisäk­si kuusi jäsen­tä. Kai­kil­la toi­mi­joil­la on oma toi­min­ta­loh­kon­sa vas­tuul­laan. Jäse­nis­töl­le lähe­tet­tä­väs­sä jäsen­kir­jees­sä on hal­li­tuk­sen jäsen­ten yhteys­tie­dot vas­tuu­aluei­neen tie­dok­si kai­kil­le jäse­nil­le. Sain myös itse val­ta­kir­jan jat­kaa puheen­joh­ta­ja­na. Nöy­rä kii­tos jäse­nis­töl­le luot­ta­muk­ses­ta minua koh­taan. Samoin kii­tos toi­min­ta­mal­lin hyväk­sy­mi­ses­tä toi­min­tam­me perustaksi.

Tule­va toi­min­ta­vuo­si on moni­puo­li­nen kat­taus jär­jes­tö­toi­min­taa, poli­tiik­kaa sekä kult­tuu­ria. Koti­si­vuil­lam­me sekä jäsen­tie­dot­teis­sa ker­ro­taan tapah­tu­mien yksi­tyis­koh­dis­ta tar­kem­min. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni jäse­nem­me osal­lis­tuu eri tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin. Vuo­si 2020 on mie­len­kiin­toi­nen vuo­si. Puo­lue­ko­kous Poris­sa ja val­mis­te­lut vuo­den 2021 kun­ta-/por­mes­ta­ri­vaa­lei­hin anta­vat meil­le tär­keän mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa asioi­hin koti­kun­nas­sam­me, Var­si­nais-Suo­mes­sa sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kokoo­muk­sen slo­gan “Saa teh­dä!” muut­tuu nyt muo­toon “Pitää teh­dä!”. Kut­sun­kin jäse­nis­töm­me aktii­vi­seen kes­kus­te­luun meil­le tär­keis­sä eteen­päin vie­tä­vis­sä asiois­sa. Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mit ovat yksi mai­nio paik­ka kes­kus­te­lul­le ja vaikuttamiselle.

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kait­ten han­kin­ta on myös alka­nut. Ehdok­kaik­si tar­vi­taan moni­puo­li­sia asiao­saa­jia. Jäse­nis­tös­säm­me on usei­ta mitat täyt­tä­viä hen­ki­löi­tä. Toi­von run­sas­ta osal­lis­tu­mis­ta ehdokasasetteluun.

Haluan kiit­tää nyt toi­min­ta­kaut­taan lopet­te­le­vaa hal­li­tus­ta Turun Kan­sal­lis­seu­ran hyväk­si teh­dys­tä ansiok­kaas­ta työs­tä. Työ jat­kuu uuden hal­li­tuk­sen voimin.

Jou­lun odotuksin,
Har­ri Kivi­luo­te, puheenjohtaja