Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Kir­joi­tan puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys­tä Suo­men lip­pu­jen hul­mu­tes­sa itse­näi­syys­päi­väm­me kun­niak­si. Taus­tal­la soi Kuu­des jou­lu­kuu­ta -lau­lu jäse­nem­me Kari Kan­ta­lai­sen esit­tä­mä­nä. Kuu­des jou­lu­kuu­ta on meil­le kai­kil­le yksi tär­keim­mis­tä juh­la­päi­vis­tä. Tuhan­net kynt­ti­lät syt­ty­vät kaut­ta Suo­men kun­nioit­ta­maan nii­tä, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet meil­le tämän juh­lan.

Vuo­den 2019 lähes­tyes­sä lop­pu­aan on jär­jes­tö­toi­min­nas­sa teh­ty kaik­ki mer­kit­tä­vät pää­tök­set. Usei­ta jäse­niäm­me on valit­tu mer­kit­tä­viin teh­tä­viin Turus­sa ja Kokoo­muk­sen Var­si­nais-Suo­men pii­ris­sä. Itse tulin vali­tuk­si Turun Kokoo­muk­sen hal­li­tuk­seen, Vil­le Val­ko­nen valit­tiin pii­rin puheen­joh­ta­jak­si sekä Sadri Beqi­ri hal­li­tuk­sen jäse­nek­si toi­mi­kau­del­le 2020. Kan­sal­lis­seu­ral­la on nyt mah­dol­li­suus ja etuoi­keus vai­kut­taa asioi­hin mer­kit­tä­väs­ti. Kii­tos kai­kil­le valin­taan vai­kut­ta­neil­le.

Val­ta­kun­nan poli­tii­kas­sa on meneil­lään mel­koi­nen ja ennen­nä­ke­mä­tön näy­tel­mä. Joka päi­vä näyt­tää tule­van esil­le uusia kohun aihei­ta. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me kui­ten­kin viet­tää rau­hal­li­sen jou­lun.

Aktii­vi­nen toi­min­ta­vuo­si on päät­ty­mäs­sä. Suun­ni­tel­mat on teh­ty tule­val­le vuo­del­le.

 

Toivotan Teille kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua!