Kau­an odo­tet­tu mat­ka Brys­se­liin MEP Pet­ri Sar­va­maan vie­raak­si toteu­tui 29.-31. tou­ko­kuu­ta. Ryh­mäs­säm­me oli 14 yhdis­tyk­sen jäsen­tä. Koko ryh­mäs­sä oli lisäk­si 9 muu­ta kut­sut­tua. Saim­me todel­la jämä­kän ja moni­puo­li­sen tie­to­pa­ke­tin sii­tä, miten Brys­se­lis­sä vai­ku­te­taan Suo­men ja Euroo­pan yhtei­siin asioi­hin. Uskon että tie­dois­ta tulee ole­maan hyö­tyä tule­vis­sa poliit­ti­sis­sa kes­kus­te­luis­sa. Satei­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta mat­kas­ta jäi hyvät muis­tot. Kii­tos vie­lä järjestelijöille.