Kuvia ja kertomuksia

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tulevien kuukausien ja viikkojen aikana poliittiset puolueet ja vaaleihin osallistuvat ehdokkaat valmistautuvat tuleviin kunnallisvaaleihin. Ohjelmia rakennetaan ja mietitään, miten lähestyä äänestäjiä omilla ehdotuksilla ja tulevilla toimintamalleilla. Usein esitetään yhdeksi tärkeäksi asiaksi äänestäjien kuuleminen. Monilta jää kuitenkin miettimättä, mitä kuuleminen todella tarkoittaa ja miten tärkeästä asiasta on oikeasti kysymys. Asiaa tulee miettiä hieman syvällisemmin.

Kuunteleminen on olennainen taito kaikissa ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, ryhmätyöskentelyssä ja erityisesti politiikassa. Kuunteleminen on aina toisen ihmisen kohtaamista. Kuuntelemisen taito on keskeinen puheviestintätaitojen osa-alue. Onnistunut vuorovaikutus ei ole pelkkää puhumista, vaan poikkeuksetta myös kykyä kuunnella. Viestinnän tutkijoiden mukaan viestinnän määrittelyssä tulisi tarkastella myös vastaanottajan näkökulmaa.

Kiireessä emme aina jaksa odottaa omaa puheenvuoroamme tai kuunnella aidosti toista. Kuuntelemalla voi myös osoittaa kunnioitusta ja hyväksymistä. Kuulluksi tuleminen yhdistyy psyykkisesti tärkeään kokemukseen eli kokemukseen tulla ymmärretyksi. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tulisi olla tasa-arvoiseen keskusteluun pääseminen. Monologista - dialogiin.

Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat tärkeässä asemassa.Olenko ehdokas tai poliitikko joka tulee tilanteeseen omien ajatustensa kanssa? Puhuu ne muille, ei kuuntele tai vaikutu siitä, mitä toiset ajattelevat, vaan lähtee pois samojen ajatusten kanssa kuin tulikin. Puutteellinen kuuntelemisen taito paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun kuulijan tulee toimia kuulemansa pohjalta eikä hän osaakaan ottaa sitä huomioon omassa toiminnassaan.

Kuuntelemiselle voisi antaa määritelmän Wikipedian tyyliin. “Kuuntelemisen ensisijainen tarkoitus on tiedon kerääminen. Tietoa käytetään asioiden oppimiseen, vaikuttamiseen sekä erilaisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kun kuunteliminen on tehokasta, kanssaviestijöiden ajatukset tarpeet, arvot ja tavoitteet ymmärretään paremmin”

Latvialaissyntyinen ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas sanoi: “Kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse - ja nyt voisi lisätä, että myös korvat - kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottamalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä haluan kuunnella.”

Tulevissa vaaaleissa mukanaoleville ehdokkaille järjestetään varmasti koulutusta tavoitteena ehdokkaan menestyminen vaaleissa. Olisikohan kuuntelemisen taito yksi sellainen aihealue jota tulisi harkita koulutuksen sisältöä suunniteltaessa. Tosin netistäkin löytyy runsaasti aineistoa itseopiskeluun.

Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tule­vien kuu­kausien ja viik­ko­jen aika­na poliit­ti­set puo­lu­eet ja vaa­lei­hin osal­lis­tu­vat ehdok­kaat val­mis­tau­tu­vat tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin. Ohjel­mia raken­ne­taan ja mie­ti­tään, miten lähes­tyä äänestäjiä…

Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus päät­ti 2017 yhte­nä 120v-juh­la­vuo­ten­sa tapah­tu­ma­na hank­kia muis­to­laa­tan Val­de Hir­vi­kan­nal­le. Hän oli ensim­mäi­sen fen­no­maa­ni­sen Turun Kan­sal­lis­seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja. Hir­vi­kan­nas­ta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon…

Kokoomuksen puoluekokous Turussa

Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus oli saa­nut kun­nian jär­jes­tää Kan­sal­li­sen Kokoo­muk­sen 100v-juh­la­vuon­na puo­lue­ko­kouk­sen Turus­sa, Tapah­tu­ma oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Sen jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat run­saas­ti työ­tä. Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­niä havait­tiin olleen…

Turvallinen Suomeni -keskustelutilaisuus

Tur­val­li­nen Suo­me­ni -kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Turus­sa val­tion viras­to­ta­lon audi­to­rios­sa tiis­tai­na 17. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin seit­se­män­kym­men­tä hen­ki­löä. Alus­ta­ji­na kes­kus­te­lul­le toi­mi­vat polii­si­joh­ta­ja Tapio Hut­tu­nen, piispa…

Turun Kansallisseuran retki eduskuntaan

Teim­me ret­ken edus­kun­taan 10. hun­ti­kuu­ta. Muka­na kaik­ki­aan 36 hen­ki­löä, jos­ta alle puo­let TKS:n jäse­niä. Ennen var­si­nais­ta koh­det­tam­me, ruo­kai­lim­me musiik­ki­ta­lon läm­piös­sä. Musiik­ki­ta­lo on myös näh­tä­vyys.  Kier­ros edus­kun­ta­ta­los­sa oli monelle…

Turun Kansallisseuran 120v-juhla

Turun Kan­sal­lis­seu­ran 120-vuo­tis­juh­la vie­tet­tiin Sub­ma­ri­nas­sa sun­nun­tai­na 15.10.2017. Juh­la­vä­keä oli noin seit­se­män­kym­men­tä. Juh­la­pu­heen piti minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va. Ter­veh­dyk­siä toi­vat myös pii­rin puheen­joh­ta­ja Juha Van­ha­nen, Turun aluejäsjestön…

Turun Kansallisseuran hallitus on valmiina juhlavuoteen

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus on val­mii­na juh­la­vuo­teen. Kokoon­nuim­me juh­la­vuo­den­kun­niak­si yhtei­seen valo­ku­vaan. Kuvan otti Kupit­taan puis­tos­sa Kari Vai­nio. Hen­ki­löt vasem­mal­ta oikeal­le: Juha­ni Pel­to­nen, Kaa­ri­na Pel­to­nen, Ari-Pek­ka Elo­maa, Jaak­ko Paatero,…

Aktiiviset puheenjohtajat v.2018

TKS:n pj. Pek­ka ja vara-pj. Har­ri pyr­ki­vät luo­maan kon­tak­te­ja myös kesä­ai­kaan. Tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa he oli­vat muk­na SHIFT-busi­nes fes­ti­vaa­lil­la Turun lin­nas­sa. Har­ri oli vas­tuu­hen­ki­lö­nä sadan “Grand Per­son” -idean toteu­tuk­ses­sa. Ikä­pol­vet koh­ta­si­vat ja tuloksia…

Lauri Kattelus kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi

Turun Kokoo­mus ja uusi val­tuus­to­ryh­mä aset­ti Lau­ri Kat­te­luk­sen ehdol­le Turun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si. Lopul­li­ses­ti valin­ta vah­vis­tett­tiin kau­pu­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 12. kesä­kuu­ta. Onnit­te­lut Laurille.Yhdistyksen yksi­tois­ta jäsen­tä sai…

Ville Valkonen kertoo asumistuen muutoksesta

Vil­le: -“Hal­li­tus teki puo­li­vä­li­rii­hes­sään tär­kei­tä muu­tok­sia asu­mis­tu­keen. Työn­teon pitää aina kan­nat­taa jou­te­no­loa parem­min. Yhteis­kun­ta ei kes­tä viik­koa­kaan, jos työt­tö­mä­nä saa saman elin­ta­son kuin käy­mäl­lä töis­sä. Veron­mak­sa­jien raho­ja ei myös­kään saa…

Petteri Orpon kakkukahvit

Kokoo­muk­sen uusi puheen­joh­ta­ja, mei­dän mies Pet­te­ri Orpo tar­jo­si kak­ku­kah­vit var­si­nais­suo­ma­lai­sil­le ystä­vil­leen Aboa Vetus & Ars Nova  -museos­sa 20.6. illan suus­sa. Noin sata ihmis­tä muka­na iloit­se­mas­sa Pet­te­rin valin­nas­ta. TKS:n jouk­koa oli myös…

Puoluekokous 2016

Turun Kan­sal­lis­seu­ral­la oli Lap­peen­ran­nan puo­lue­ko­kouk­ses­sa nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa: Fos­si, Kivi­luo­te, Saa­re­la, Vil­ja­nen. Saim­me kak­si odo­tet­tua voit­toa. Seu­raa­va puo­lue­ko­kous Kokoo­muk­sen viet­täes­sä 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta jär­jes­te­tään  Turussa…

Turun Kansallisseura Brysselissä

Kau­an odo­tet­tu mat­ka Brys­se­liin MEP Pet­ri Sar­va­maan vie­raak­si toteu­tui 29.-31. tou­ko­kuu­ta. Ryh­mäs­säm­me oli 14 yhdis­tyk­sen jäsen­tä. Koko ryh­mäs­sä oli lisäk­si 9 muu­ta kut­sut­tua. Saim­me todel­la jämä­kän ja moni­puo­li­sen tie­to­pa­ke­tin sii­tä, miten Brysselissä…

Kulttuurimatka Tuusulaan

Kult­tuu­ri­mat­ka Tuusu­laan 5.8.2015 onnis­tui hie­nos­ti. Kat­so kuvia mat­kas­ta Kuvia ja ker­to­muk­sia sivun alta. Kii­tos jär­jes­tä­jil­le ja mukanaolleille.