Kuvia ja kertomuksia

Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kansallisseuran hallitus päätti 2017 yhtenä 120v-juhlavuotensa tapahtumana hankkia muistolaatan Valde Hirvikannalle. Hän oli ensimmäisen fennomaanisen Turun Kansallisseuran ensimmäinen puheenjohtaja. Hirvikannasta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon alta historiaosastosta. 
Hanke toteutui vasta 17.11.2018, jolloin laatta paljastettiin 100 vuotta juhlivan Kokoomuksen Toivotalkoot-lauantaina. Löydät laatan osoitteesta Yliopstonkatu 29c piha-alueen pilarista. Hirvikanta omisti aikanaan tuon tontin rakennuksineen. Tontti muistetaan myös “Pyöreästä kulmasta” ja elokuvateatteri Casinosta.

Laatan paljasti Sten von Hellens suvun edustajana. Läsnä oli muitakin von Hellens -suvun jäseniä sekä taloyhtiön edustajia. Kansanedustaja Saara-Sofia Siren oli seuraamassa tilaisuutta ja hän osallistui myös kahvitilaisuuteemme. 

Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus päät­ti 2017 yhte­nä 120v-juh­la­vuo­ten­sa tapah­tu­ma­na hank­kia muis­to­laa­tan Val­de Hir­vi­kan­nal­le. Hän oli ensim­mäi­sen fen­no­maa­ni­sen Turun Kan­sal­lis­seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja. Hir­vi­kan­nas­ta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon…

Kokoomuksen puoluekokous Turussa

Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus oli saa­nut kun­nian jär­jes­tää Kan­sal­li­sen Kokoo­muk­sen 100v-juh­la­vuon­na puo­lue­ko­kouk­sen Turus­sa, Tapah­tu­ma oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Sen jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat run­saas­ti työ­tä. Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­niä havait­tiin olleen…

Turvallinen Suomeni -keskustelutilaisuus

Tur­val­li­nen Suo­me­ni -kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Turus­sa val­tion viras­to­ta­lon audi­to­rios­sa tiis­tai­na 17. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin seit­se­män­kym­men­tä hen­ki­löä. Alus­ta­ji­na kes­kus­te­lul­le toi­mi­vat polii­si­joh­ta­ja Tapio Hut­tu­nen, piis­pa…

Turun Kansallisseuran retki eduskuntaan

Teim­me ret­ken edus­kun­taan 10. hun­ti­kuu­ta. Muka­na kaik­ki­aan 36 hen­ki­löä, jos­ta alle puo­let TKS:n jäse­niä. Ennen var­si­nais­ta koh­det­tam­me, ruo­kai­lim­me musiik­ki­ta­lon läm­piös­sä. Musiik­ki­ta­lo on myös näh­tä­vyys.  Kier­ros edus­kun­ta­ta­los­sa oli monel­le…

Turun Kansallisseuran 120v-juhla

Turun Kan­sal­lis­seu­ran 120-vuo­tis­juh­la vie­tet­tiin Sub­ma­ri­nas­sa sun­nun­tai­na 15.10.2017. Juh­la­vä­keä oli noin seit­se­män­kym­men­tä. Juh­la­pu­heen piti minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va. Ter­veh­dyk­siä toi­vat myös pii­rin puheen­joh­ta­ja Juha Van­ha­nen, Turun alue­jäs­jes­tön…

Turun Kansallisseuran hallitus on valmiina juhlavuoteen

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus on val­mii­na juh­la­vuo­teen. Kokoon­nuim­me juh­la­vuo­den­kun­niak­si yhtei­seen valo­ku­vaan. Kuvan otti Kupit­taan puis­tos­sa Kari Vai­nio. Hen­ki­löt vasem­mal­ta oikeal­le: Juha­ni Pel­to­nen, Kaa­ri­na Pel­to­nen, Ari-Pek­ka Elo­maa, Jaak­ko Paa­te­ro,…

Aktiiviset puheenjohtajat v.2018

TKS:n pj. Pek­ka ja vara-pj. Har­ri pyr­ki­vät luo­maan kon­tak­te­ja myös kesä­ai­kaan. Tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa he oli­vat muk­na SHIFT-busi­nes fes­ti­vaa­lil­la Turun lin­nas­sa. Har­ri oli vas­tuu­hen­ki­lö­nä sadan “Grand Per­son” -idean toteu­tuk­ses­sa. Ikä­pol­vet koh­ta­si­vat ja tulok­sia…

Lauri Kattelus kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi

Turun Kokoo­mus ja uusi val­tuus­to­ryh­mä aset­ti Lau­ri Kat­te­luk­sen ehdol­le Turun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si. Lopul­li­ses­ti valin­ta vah­vis­tett­tiin kau­pu­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 12. kesä­kuu­ta. Onnit­te­lut Laurille.Yhdistyksen yksi­tois­ta jäsen­tä sai…

Ville Valkonen kertoo asumistuen muutoksesta

Vil­le: -“Hal­li­tus teki puo­li­vä­li­rii­hes­sään tär­kei­tä muu­tok­sia asu­mis­tu­keen. Työn­teon pitää aina kan­nat­taa jou­te­no­loa parem­min. Yhteis­kun­ta ei kes­tä viik­koa­kaan, jos työt­tö­mä­nä saa saman elin­ta­son kuin käy­mäl­lä töis­sä. Veron­mak­sa­jien raho­ja ei myös­kään saa…

Petteri Orpon kakkukahvit

Kokoo­muk­sen uusi puheen­joh­ta­ja, mei­dän mies Pet­te­ri Orpo tar­jo­si kak­ku­kah­vit var­si­nais­suo­ma­lai­sil­le ystä­vil­leen Aboa Vetus & Ars Nova  -museos­sa 20.6. illan suus­sa. Noin sata ihmis­tä muka­na iloit­se­mas­sa Pet­te­rin valin­nas­ta. TKS:n jouk­koa oli myös…

Puoluekokous 2016

Turun Kan­sal­lis­seu­ral­la oli Lap­peen­ran­nan puo­lue­ko­kouk­ses­sa nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa: Fos­si, Kivi­luo­te, Saa­re­la, Vil­ja­nen. Saim­me kak­si odo­tet­tua voit­toa. Seu­raa­va puo­lue­ko­kous Kokoo­muk­sen viet­täes­sä 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta jär­jes­te­tään  Turus­sa…

Turun Kansallisseura Brysselissä

Kau­an odo­tet­tu mat­ka Brys­se­liin MEP Pet­ri Sar­va­maan vie­raak­si toteu­tui 29.-31. tou­ko­kuu­ta. Ryh­mäs­säm­me oli 14 yhdis­tyk­sen jäsen­tä. Koko ryh­mäs­sä oli lisäk­si 9 muu­ta kut­sut­tua. Saim­me todel­la jämä­kän ja moni­puo­li­sen tie­to­pa­ke­tin sii­tä, miten Brys­se­lis­sä…

Kulttuurimatka Tuusulaan

Kult­tuu­ri­mat­ka Tuusu­laan 5.8.2015 onnis­tui hie­nos­ti. Kat­so kuvia mat­kas­ta Kuvia ja ker­to­muk­sia sivun alta. Kii­tos jär­jes­tä­jil­le ja muka­naol­leil­le.