Hallitus

Harri Kiviluote

Harri Kiviluote

Puheen­joh­ta­ja

0400-741721
kiviluote(at)gmail.com    

Teh­tä­vät: toi­min­nan joh­ta­mi­nen, hal­li­tus­työs­ken­te­ly, edus­ta­mi­nen, yhteis­työ mui­den jäse­nyh­dis­tys­ten kans­sa, yhtey­den­pi­to V-S pii­riin ja KTA:han, yhtey­den­pi­to Turun Kan­sal­li­set Senio­rit, ver­kos­to- ja vai­kut­ta­ja­ryh­mä­työ Kokoo­muk­ses­sa.

Jaana Kiviluote

Jaana Kiviluote

Sih­tee­ri

040-4103364
jaana.kiviluote(at)gmail.com

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, yhdis­tyk­sen sih­tee­ri, jär­jes­tö­asiat, uudet jäse­net, jär­jes­tö­kou­lu­tus, jäsen­ti­lai­suu­det, jäsen­re­kis­te­ri, arkis­to, ver­kos­to- ja vai­kut­ta­ja­ryh­mä­työ.

Tomi Viitanen

Tomi Viitanen

Vara­pu­heen­joh­ta­ja, vaa­li­pääl­lik­kö

0400 127777
tomi(at)viitanen.info

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, vara­pu­heen­joh­ta­ja, vaa­li­pääl­lik­kö, vaa­li­ta­pah­tu­mat, vaa­li­kou­lu­tus, vaa­li­tu­ki, muut mah­dol­li­set asiat.

Kaisa Pyöräniemi

Kaisa Pyöräniemi

Talou­den­hoi­ta­ja

040-8352122
kaisap(at)pp.inet.fi

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, talous­pääl­lik­kö, jäsen­mak­sut, kir­jan­pi­to ja mak­su­lii­ken­ne.

 

Kari Kantalainen

Kari Kantalainen

Poli­tiik­ka-asiat

050 1852
kantalainen(at)gmail.com

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, poliit­ti­set kat­sauk­set, kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det, yhdis­tyk­sen juh­lat, vie­rai­lut, edus­kun­ta, EU, Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mit, tapah­tu­mat, kan­na­no­tot.

Pekka Saarela

Pekka Saarela

Muut jär­jes­tö­asiat

0400-514379
saarelapekka(at)gmail.com

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, his­to­rii­kin yllä­pi­to, yhdis­tyk­sen juh­lat, Kale­va­la-juh­la, yhdis­tyk­sen mate­ri­aa­lit, vii­rit, stan­dar­dit, muut mate­ri­aa­lit, pai­no­tuot­teet, jäse­nis­tön pal­kit­se­mi­nen, Kokoo­mus-mer­kit, vuo­si­päi­vä­muis­ta­mi­nen.

Meri Tanska

Meri Tanska

Tie­do­tus

Teh­tä­vät: hal­li­tuk­sen jäsen, yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­ja, sisäi­nen tie­do­tus, koti­si­vut ja some-kana­vat, jäsen­tie­dot­teet, ulkoi­nen tie­do­tus (leh­dis­tö, sidos­ryh­mät yms.), jäsen­tie­dot­teet, tie­do­tus­ti­lai­suu­det, yhtey­den­pi­to sidos­ryh­miin, nuo­ret ja opis­ke­li­jat.

 

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja

Jaakko Paatero

Kunniajäsenet

Torsten Granlund

Juha Hermonen

 

Vanhat Hallitukset

Hallitus 2018

Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja: Pek­ka Saa­re­la
Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Har­ri Kivi­luo­te
Jaak­ko Paa­te­ro
Mar­ja Saa­re­la
Jaa­na Kivi­luo­te
Muut:
Ari-Pek­ka Elo­maa
Vesa Vil­ja­nen
Kai­sa Pyö­rä­nie­mi
Pasi Lap­pa­lai­nen
Tomi Vii­ta­nen

Hallitus 2017

Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja: Pek­ka Saa­re­la
Vara­pu­heen­joh­ta­ja ja Vaa­li­pääl­lik­kö: Har­ri Kivi­luo­te
Yhdis­tyk­sen kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja: Jaak­ko Paa­te­ro
Sih­tee­ri: Kaa­ri­na Pel­to­nen
Talou­den­hoi­ta­ja: Mar­ja Saa­re­la
Muut:
Jou­ko Fos­si
Ari-Pek­ka Elo­maa
Juha­ni Pel­to­nen
Kai­sa Pyö­rä­nie­mi
Vesa Vil­ja­nen
Jeth­ro Ros­tedth

Hallitus 2016

 Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja: Pek­ka Saa­re­la
Vara­pu­heen­joh­ta­ja : Jou­ko Fos­si
Yhdis­tyk­sen kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja: Jaak­ko Paa­te­ro
Sih­tee­ri: Kaa­ri­na Pel­to­nen
Talou­den­hoi­ta­ja: Mar­ja Saa­re­la
Vaa­li­pääl­lik­kö: Har­ri Kivi­luo­te
Muut:
Mat­ti Ali­kos­ki
Ari-Pek­ka Elo­maa
Sadri Beqi­ri
Juha­ni Pel­to­nen
Vesa Vil­ja­nen

Tulethan rohkeasti mukaan toimintaamme!