Turun Kansallisseura

Tar­koi­tuk­se­na toteut­taa peri­aa­teoh­jel­man pyr­ki­myk­siä

Turun Kansallisseura on perustettu 1897 ja toimii tänä päivänä kansallisen kokoomuksen paikallisyhdistyksenä. Seuramme jäsenet ovat toimineet ja tulevat aina toimimaan isänmaan parhaaksi. Turun Kansallisseura ry on siis Kansallinen Kokoomus rp:n paikallisyhdistys. Se toimii Kokoomuksen valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta paikallisella, Turun kaupungin tasolla pyrkien täällä ajamaan kunnallispoliittisia asioita kaupunkilaisten eduksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa Kansallinen Kokoomus r.p:n periaateohjelmanpyrkimyksiä. Haluamme kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. Olemme sivistyksen puolueen paikallisyhdistys. Sivistyksellä on monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivistys. Puolustamme demokratiaa aina ja kaikkialla. Olemme suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Oma kulttuuri ja kulttuuriperintö liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Vahva talous ja kasvava aineellinen hyvinvointi tuovat itsenäisyyttä, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta yksilöille, kansalle ja valtiolle. Kannatamme vastuullista markkinataloutta.

 

 

Tapahtumakalenteri

lokakuu 2019

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mi 17.10.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tulevat tapahtumat

Vaikuttajafoorumi 17.10. klo 18

Tar­jol­la tuh­tia tie­toa Turun hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta ja sotes­ta

Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­sa vie­rai­le­vat täl­lä ker­taa
Turun kau­pun­gin toi­mia­la­joh­ta­ja Riit­ta Liuk­sa, aihee­naan ”Hyvin­voin­ti­toi­mia­lan esit­te­ly ja ajan­koh­tais­kuu­lu­mi­set” sekä muu­tos­joh­ta­ja Ant­ti Par­po, joka esi­tel­möi aihees­taan ”Sote tänään”. Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ron esit­tää Turun
sosi­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan jäsen, val­tuu­tet­tu Vil­le Laak­so.

Ter­ve­tu­loa mukaan seu­raa­maan ja kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta kah­vi­tar­joi­lun mer­keis­sä!

Tilai­suus jär­jes­te­tään Pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lun Wil­hel­mii­na-salis­sa.

Naisen logiikka -pikkujoulunäytelmä 1.11. klo 18

Var­si­nais-Suo­men Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys­ten jäse­nis­töl­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä naut­ti­maan Vil­le Virk­kusen dra­ma­ti­soi­mas­ta Spe­den tutus­ta ret­ro­ko­me­dias­ta.

Roo­leis­sa näh­dään Vil­le Virk­ku­nen ja Pau­lii­na Eilo­la. Tapah­tu­man tar­joi­lee Turun Kan­sal­lis­seu­ra yhteis­työs­sä Mies­kuo­ro Lau­lun Ystä­vien kans­sa. Varaa liput itsel­le­si ja ystä­vil­le­si hul­vat­to­maan pik­ku­jou­lu­näy­tel­mään!

LIPUT JA ESI­TYK­SEN TIE­DOT:

AIKA: per­jan­tai 1.11. KLO 18.00 PAIK­KA: Lau­lun Ystä­vien juh­la­sa­li, Puu­tar­ha­ka­tu 12 (his­si ala­ker­taan)
LIPUT: 25€/kpl (sisäl­tää glö­gin)
VARAUK­SET: 17.10. men­nes­sä saarelapekka@gmail.com MAK­SUT: 17.10. men­nes­sä tilil­le FI63 5716 9020 0305 78

Liput toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tit­se vii­kol­la 43 tai ovel­le ennen esi­tys­tä.

Sivistyspolitiikan verkosto 16.11. klo 13-16

Kai­kil­le Var­si­nais-Suo­men kokoo­mus­lai­sil­le tar­koi­tet­tu sivis­tys­po­li­tii­kan ver­kos­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Kan­sal­lis­seu­ran aloit­tees­ta Turus­sa lau­an­tai­na 16.11. klo 13.00-16.00.

Paik­ka ja puhu­jat var­mis­tu­vat lähiai­koi­na. Tapah­tu­mas­sa kokoon­tu­vat myös var­hais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen sekä toi­sen asteen vai­kut­ta­ja­ryh­mät.

Kut­su ver­kos­to­ta­paa­mi­seen tulee myö­hem­min pii­ri­toi­mis­ton / puo­lue­toi­mis­ton kaut­ta.

Seu­raa siis pos­tia­si!

Sääntömääräinen syyskokous 21.11.klo 17.30

Turun Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous jär­jes­te­tään 21.11. klo 17.30 alkaen pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lun Wil­hel­mii­na-salis­sa. Kokouk­sen jäl­keen klo 18.30 alkaen jat­kam­me samas­sa pai­kas­sa Vai­kut­ta­ja­foo­ru­min mer­keis­sä. Eril­li­nen kut­su syys­ko­kouk­seen toi­mi­te­taan myö­hem­min.

Politiikan kulttuuri-ilta 6.11. klo 18.30

Itä-Turun KokoomusNaiset ry kutsuu jäsenistön mukaan politiikan kulttuuri-iltaan. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät täältä.

Konsertti Avec Jorma 5.11. klo 18 

Turun kan­sal­li­set senio­rit ry jär­jes­tää Lin­na­teat­te­rin Domi­no-ravin­to­las­sa draa­ma­kon­ser­tin, jos­sa käy­dään läpi Jor­ma Uoti­sen elä­mää, tai­tei­li­jan tie­tä sekä onnis­tu­mis­ten ja epä­on­nis­tu­mi­sen het­kiä huu­mo­ril­la ja ilol­la höys­tet­ty­nä. Muka­na myös iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta, kuten La vie en rose, Padam padam ja Parii­sin tai­vaan alla. Illan täh­te­nä esiin­tyy Jor­ma Uoti­nen, pia­nis­ti Jari Hak­ka­rai­sen säes­tä­mä­nä.

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN: Aira Hell­ström p.0400 139396 tai Rit­va Num­mi p. 040 565 9430

LIPUT: 32 € / kpl

MAK­SU: Tie­dot ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, vii­te 1135. Mak­sun erä­päi­vä 31.10.

PAIK­KA: Lin­na­teat­te­ri, Domi­no-ravin­to­la
                 (Huma­lis­ton­ka­tu 7)
 

Kaikille kokoomuslaisille

Keskustelutilaisuudet, aloitteet ja lausunnot sekä tutustumisretket antavat mahdollisuuden tulla kuulluksi ja tutustua toimintaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!
turunkansallisseura@gmail.com

Mahdollisuus tulla kuulluksi

Tärkeitä toimintamuotojamme ovat keskustelutilaisuudet, joissa “purnaaville porvarillisille kelpo turkulaisille” annetaan mahdollisuus kuulla virkamiesten, kaupunginvaltuutettujen ja muiden yhteisten asioiden hoitoon vaikuttavien henkilöiden esityksiä ajankohtaisista aiheista ja näiden jälkeen lausua oma mielipiteensä kuulemansa suhteen. Näitä tilaisuuksia on lähinnä syys- ja kevätkokousten yhteydessä. Aloitteet ja lausunnot ajankohtaisista kaupunkilaisia koskettavista asioista ovat yhdistykselle tärkeä vaikuttamismuoto.

Myös virkistävät tutustumismatkat ja retket ovat erinomainen tilaisuus yhteiskunnallisten asioiden parissa askarteluun mukavassa seurassa. Samalla voi päästä näkemään paikkoja, joihin muuten ei olisi lainkaan pääsyä. Tällaisia tilaisuuksia ovat olleet esim. maakuntamatkat, kartanoretket, eduskuntavierailut, Brysselinmatkat tai tutustumiset historiallisiin kohteisiin.
Toimintamme on suunnattu kaikenikäisille kokoomuslaisille.

 

Äänivaltaa rekisterissä olevan jäsenmäärämme pohjalta

Paikallisyhdistyksenä Turun Kansallisseura on jäsenenä Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry:ssä (lyh.KTA) ja edelleen Varsinais-Suomen Kokoomus ry:ssä. Näissä molemmissa meillä on äänivaltaa rekisterissä olevan jäsenmäärämme pohjalta. Voimme myös tehdä aloitteita näissä yhdistyksissä edelleen käsiteltäviksi. Vaikutamme suoraan kaupunginvaltuutettuihin ja muihin luottamushenkilöihin, myös kansanedustajiin.

Toimintamme pohjautuu perusarvoihimme, jotka olemme jalostaneet aikaisempien “Koti, uskonto, isänmaa” pohjalta nykyaikaisempaan, avarakatseisempaan muotoon “Turvallinen koti, vastuuntuntoinen vapaus, vastuullinen markkinatalous, vankkumaton yritteliäisyys, kansallinen isänmaallisuus, kristillinen etiikka”. Nämä arvot mielessämme pyrimme olemaan mukana asuin- ja elinympäristömme kehittämisessä.

Säännöt

Kokoomus

Turku

Turun Kokoomus

Varsinais-Suomen Kokoomus