Turun Kansallisseurassa tapahtuu

Tulevat tapahtumat 

 

 Avoin keskustelutilaisuus ”Turvallinen Suomi – omaisuudenturva”   25.2.  klo 18.00

Turun Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää avoi­men kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Turus­sa Val­tion viras­to­ta­lol­la. Tilai­suus on osa kol­men tur­val­li­suus­tee­man sar­jaa, jois­ta aikai­sem­mat ovat käsi­tel­leet Suo­men val­tion tur­val­li­suut­ta sekä yksiön tur­val­li­suut­ta kos­ke­via kysy­myk­siä. Vii­mei­sim­mäs­sä tilai­suu­des­sa aihei­ta lähes­tyt­tiin eten­kin yksit­täi­sen kan­sa­lai­sen, eri­tyi­ses­ti las­ten, nuor­ten ja ikäih­mis­ten näkö­kul­mas­ta.

Sar­jaa jat­kaa nyt kol­mas tilai­suus, joka kes­kit­tyy tee­mal­taan omai­suu­den­tur­vaan yksi­lön, yhteis­kun­nan ja yri­tys­ten näkö­kul­mas­ta. Kes­kus­te­lus­sa sivu­taan aihei­ta lain­sää­dän­nös­tä omai­suus­ri­kok­siin, ris­kien­hal­lin­taan, digia­jan uhkiin sekä omai­suu­den­tur­vaan. Tilai­suu­des­sa vie­rai­lee jouk­ko Suo­men etu­ri­vin asian­tun­ti­joi­ta. Toi­vo­tam­me jäse­nis­tön ter­ve­tul­leek­si san­koin jou­koin pai­kal­le, osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun!

Paik­ka: Val­tion viras­to­ta­lo, Itse­näi­syy­de­nau­kio 2 (20800 Tur­ku)

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den asian­tun­ti­joi­na vie­rai­le­vat:

Lain­sää­dän­tö­val­ta                                    Ant­ti Häk­kä­nen, laki­mies, kan­san­edus­ta­ja, Edus­kun­ta

Vir­ka­val­ta / polii­si                                 Ris­to Lam­mi, polii­si­pääl­lik­kö, Lou­nais-Suo­men polii­si­lai­tos

Finans­si-, pank­ki- ja vakuu­tusa­la        Kari Fri­man, ris­kien­hal­lin­ta­joh­ta­ja, Turun Seu­dun Osuus­pank­ki

Tur­val­li­suusa­lan asian­tun­ti­ja              Jar­no Lim­nell, eri­kois­asian­tun­ti­ja, pro­fes­so­ri, dosent­ti, Aal­to yo., Tam­pe­reen yo.

Tur­val­li­suusa­lan yri­tyk­set                    Jar­mo Mik­ko­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Secu­ri­tas Oy

 

Kes­kus­te­lun juon­ta­ja­na toi­mii Turun Kan­sal­lis­seu­ran puheen­joh­ta­ja Har­ri Kivi­luo­te

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Turun Kan­sal­lis­seu­ran Kale­va­la-juh­la  28.2.  klo 18.00

Turun Kan­sal­lis­seu­ra kut­suu Sinut ja ystä­vä­si juh­lis­ta­maan Kale­va­lan päi­vää tai­teen ja kult­tuu­rin mer­keis­sä. Aloi­tam­me tilai­suu­den kah­vit­te­lul­la, min­kä jäl­keen kuu­lem­me puheen­joh­ta­ja Har­ri Kivi­luot­teen ter­ve­tu­liais­sa­nat. Juh­las­sa kor­viam­me heleyt­tää Mies­kuo­ro Lau­lun Ystä­vien kuo­ro­lau­lue­si­tys ja kult­tuu­rin­näl­kääm­me ruok­kii inten­dent­ti Riit­ta Kor­ma­non esi­tel­mä Wäi­nö Aal­to­sen Kale­va­la-aihei­ses­ta tai­tees­ta. Sulos­oin­nuil­la mei­tä ilah­dut­taa myös Turun Kon­ser­va­to­rion kita­raor­kes­te­ri. Pää­täm­me tilai­suu­den noin klo 20.00 puheen­joh­ta­jan pää­tös­sa­noi­hin ja jäse­nis­tön muis­ta­mi­siin.

Paik­ka: Turun Upsee­ri­ker­ho (Kai­vo­ka­tu 12, 20520 Tur­ku)

 

Ter­ve­tu­loa juh­lis­ta­maan Kale­va­lan päi­vää kans­sam­me!

helmikuu 2020

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  • Avoin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ”Tur­val­li­nen Suo­mi – omai­suu­den­tur­va”   25.2. klo 18.00
26
27
28
  • Turun Kan­sal­lis­seu­ran Kale­va­la-juh­la 28.2. klo 18.00
29

Tie­dok­si: Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jat­ku­vas­ta oppi­mi­ses­ta
19.2. klo 17.00 - 20.00

Jatku­vas­ta oppi­mi­ses­ta uusi nor­maa­li!

Työ­elä­män mur­ros ja muut­tu­vat osaa­mis­tar­peet haas­ta­vat kou­lu­tus­jär­jes­tel­määm­me. Jat­ku­va oppi­mi­nen koros­tuu tänä päi­vä­nä aiem­paa voi­mak­kaam­min. Kokoo­mus aikoo vas­ta­ta tähän haas­tee­seen ja käyn­nis­tää työn jat­ku­van oppi­mi­sen mal­lin kehit­tä­mi­sek­si. Sivis­tys­va­lio­kun­ta­työ­ryh­mä kut­suu sinut kes­kus­te­le­maan ja työs­tä­mään omaa mal­liam­me. Tilai­suu­des­sa muka­na sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pau­la Risik­ko, Sit­ran Hele­na Mus­ti­kai­nen, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Ani­ta Lehi­koi­nen, EK:n Riik­ka Hei­kin­hei­mo sekä SAK:n Saa­na Siek­ki­nen.

Tar­joi­lui­den mitoit­ta­mi­sek­si tilai­suu­teen toi­vo­taan ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ohei­sen lin­kin kaut­ta https://forms.gle/toM1zWXVSBzw5Pwj8

Paik­ka: Edus­kun­nan Kan­sa­lai­sin­fo, Arka­dian­ka­tu 3 (00100 Hel­sin­ki)

Kaikille kokoomuslaisille

Keskustelutilaisuudet, aloitteet ja lausunnot sekä tutustumisretket antavat mahdollisuuden tulla kuulluksi ja tutustua toimintaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!
turunkansallisseura@gmail.com

Tarkoituksena toteuttaa periaateohjelman pyrkimyksiä

Turun Kansallisseura on perustettu 1897 ja toimii tänä päivänä kansallisen kokoomuksen paikallisyhdistyksenä. Seuramme jäsenet ovat toimineet ja tulevat aina toimimaan isänmaan parhaaksi. Turun Kansallisseura ry on siis Kansallinen Kokoomus rp:n paikallisyhdistys. Se toimii Kokoomuksen valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta paikallisella, Turun kaupungin tasolla pyrkien täällä ajamaan kunnallispoliittisia asioita kaupunkilaisten eduksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa Kansallinen Kokoomus r.p:n periaateohjelmanpyrkimyksiä. Haluamme kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. Olemme sivistyksen puolueen paikallisyhdistys. Sivistyksellä on monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivistys. Puolustamme demokratiaa aina ja kaikkialla. Olemme suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Oma kulttuuri ja kulttuuriperintö liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Vahva talous ja kasvava aineellinen hyvinvointi tuovat itsenäisyyttä, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta yksilöille, kansalle ja valtiolle. Kannatamme vastuullista markkinataloutta.

Säännöt

Kokoomus

Turku

Turun Kokoomus

Varsinais-Suomen Kokoomus