TKS:n pj. Pek­ka ja vara-pj. Har­ri pyr­ki­vät luo­maan kon­tak­te­ja myös kesä­ai­kaan. Tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa he oli­vat muk­na SHIFT-busi­nes fes­ti­vaa­lil­la Turun lin­nas­sa. Har­ri oli vas­tuu­hen­ki­lö­nä sadan “Grand Per­son” -idean toteu­tuk­ses­sa. Ikä­pol­vet koh­ta­si­vat ja tulok­sia syn­tyy jäl­keen päin. Seu­raa­vak­si käy­tiin Hel­sin­gis­sä pik­ku­par­la­men­tis­sa Senio­ri-ver­kos­ton “Seis ikä­ra­sis­mil­le” -tilai­suu­des­sa ker­to­mas­sa Turun tilan­tees­ta. Sit­ten tutus­tut­tiin Suo­mi-Ame­rik­ka -seu­ran Elvis-tapah­tu­maan ja molem­mat pää­si­vät myös töi­hin kuten yleen­sä. Sit­ten oli vuo­ros­sa V.A. Kos­ken­nie­men muis­to­laa­tan pal­jas­tus­ti­lai­suus. Onhan Kan­sal­lis­seu­ra aina vah­vas­ti ollut edis­tä­mäs­sä kult­tuu­ria Turus­sa. Laat­ta sijait­see Atriu­mis­sa osoit­tees­sa Yli­opis­ton­ka­tu 27.  Tie­sit­kö että Kan­sal­lis­seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja asui Yli­opis­ton­ka­tu 29:ssä Huma­lis­ton kadun kul­mas­sa.. Tuo “Pyö­reä kul­ma” sai väis­tyä 1950-luvun puo­li­vä­lis­sä uuden raken­nuk­sen tiel­tä. Osoit­tees­sa sijait­si myös Turun Kan­sal­lis­seu­ran toi­mis­to. Tuol­loin Kan­sal­lis­seu­ra oli Turun ainoa pai­kal­li­syh­dis­tys, jos­sa jäse­niä oli enim­mil­lään lähes seit­se­män­sa­taa. Toi­mis­to oli nykyi­sen pii­ri­toi­mis­ton edeltäjä.