Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kansallisseuran hallitus päätti 2017 yhtenä 120v-juhlavuotensa tapahtumana hankkia muistolaatan Valde Hirvikannalle. Hän oli ensimmäisen fennomaanisen Turun Kansallisseuran ensimmäinen puheenjohtaja. Hirvikannasta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon alta historiaosastosta. 
Hanke toteutui vasta 17.11.2018, jolloin laatta paljastettiin 100 vuotta juhlivan Kokoomuksen Toivotalkoot-lauantaina. Löydät laatan osoitteesta Yliopstonkatu 29c piha-alueen pilarista. Hirvikanta omisti aikanaan tuon tontin rakennuksineen. Tontti muistetaan myös “Pyöreästä kulmasta” ja elokuvateatteri Casinosta.

Laatan paljasti Sten von Hellens suvun edustajana. Läsnä oli muitakin von Hellens -suvun jäseniä sekä taloyhtiön edustajia. Kansanedustaja Saara-Sofia Siren oli seuraamassa tilaisuutta ja hän osallistui myös kahvitilaisuuteemme. 

Kokoomuksen puoluekokous Turussa

Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus oli saa­nut kun­nian jär­jes­tää Kan­sal­li­sen Kokoo­muk­sen 100v-juh­la­vuon­na puo­lue­ko­kouk­sen Turus­sa, Tapah­tu­ma oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Sen jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat run­saas­ti työ­tä. Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­niä havait­tiin olleen muka­na eri teh­tä­vis­sä vii­si­tois­ta hen­ki­löä.  Yhdis­tyk­sel­läm­me oli nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa ja tark­kai­li­joik­si oli rekis­te­röi­ty­nyt muu­ta­mia. Tal­koo­teh­tä­vis­sä ahke­roi­tiin 8.-10. kesä­kuu­ta ja myös pal­jon sitä ennen. Kii­tos kai­kil­le anta­mas­tan­ne panok­ses­ta!

Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli teh­nyt nel­jä puo­lue­ko­kous­aloi­tet­ta, jois­ta kak­si hyväk­syt­tiin puo­lu­een jat­ko­kä­sit­te­lyyn. Toi­nen niis­tä kos­ki tur­val­li­suut­ta, toi­nen sotiem­me vete­raa­nien pal­ve­lu­ja.

Var­si­nai­sen puo­lue­ko­kous­työs­ken­te­lyn lisäk­si kokous­väel­le oli tar­jol­la mm. tutus­tu­mi­sil­ta Mari­nas­sa, Kokoo­muk­sen 100v-juh­lail­lal­li­nen ja golf-kisa. Ilta­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­jat saat­toi­vat havai­ta TKS:n puheen­joh­ta­jan Kokoo­mus 100v House Ban­dis­sä.

Turvallinen Suomeni -keskustelutilaisuus

Tur­val­li­nen Suo­me­ni -kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Turus­sa val­tion viras­to­ta­lon audi­to­rios­sa tiis­tai­na 17. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin seit­se­män­kym­men­tä hen­ki­löä. Alus­ta­ji­na kes­kus­te­lul­le toi­mi­vat polii­si­joh­ta­ja Tapio Hut­tu­nen, piis­pa Kaar­lo Kal­lia­la, kas­vat­ta­jat Annuk­ka Muu­ri ja Jaa­na Hin­tik­ka, Emi­lin Ayel­bas­sa, Tuu­le­vi Heik­ki­lä ja Teim Al-Mura­ni las­ten par­la­men­tis­ta, Met­te Hämee­na­ho ja Niklas Vau­la­nen nuo­ri­so­val­tuus­tos­ta, maa­han­muut­ta­jia edus­ta­mas­sa Sadri Beqi­ri, van­hus­neu­vos­tos­ta Soi­li Rai­ta­nen, juon­ta­ja­na Har­ri Kivi­luo­te. Puhe­mies Pau­la Risi­kol­le oli tul­lut este saa­pua panee­liin. Tilai­suu­den ava­si­vat KTA:n pj. Sini Ruo­ho­nen ja Kan­sal­lis­seu­ran pj. Pek­ka Saa­re­la.
Turun kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa oli teh­ty laa­ja kyse­ly las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suus­tun­teis­ta Turun torin 2017 elo­kuis­ten jär­kyt­tä­vien tapah­tu­mien jäl­keen. Kyse­lyn tulok­set hei­jas­tet­tiin kaik­kien näh­tä­vik­si ja ne oli­vat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ta­na. Käy­tiin vil­kas yli kak­si­tun­ti­nen kes­kus­te­lu monel­ta näkö­kul­mal­ta. Lopuk­si todet­tiin Turun ole­van kui­ten­kin var­sin tur­val­li­nen paik­ka elää. Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli tilai­suu­den pää­jär­jes­tä­jä, yhteis­työs­sä Turun ja Runos­mäen Kokoo­muk­sen kans­sa.

Turun Kansallisseuran retki eduskuntaan

Teim­me ret­ken edus­kun­taan 10. hun­ti­kuu­ta. Muka­na kaik­ki­aan 36 hen­ki­löä, jos­ta alle puo­let TKS:n jäse­niä. Ennen var­si­nais­ta koh­det­tam­me, ruo­kai­lim­me musiik­ki­ta­lon läm­piös­sä. Musiik­ki­ta­lo on myös näh­tä­vyys.  Kier­ros edus­kun­ta­ta­los­sa oli monel­le ensim­mäi­nen. Edus­kun­ta­ta­lon kor­jaus on todel­la onnis­tu­nut ja oli hie­noa kat­sel­la tulos­ta.

Tapa­sim­me ennen täy­sis­tun­toa Ben Zys­kowiczin, Ilk­ka Kaner­van ja Anne-Mari Viro­lai­sen. Täy­sis­tun­non kes­kus­te­lu oli aihees­ta joh­tuen lai­me­aa. Jouk­kom­me oli tyy­ty­väi­nen jär­jes­te­lyi­hin.

Turun Kansallisseuran 120v-juhla

Turun Kan­sal­lis­seu­ran 120-vuo­tis­juh­la vie­tet­tiin Sub­ma­ri­nas­sa sun­nun­tai­na 15.10.2017. Juh­la­vä­keä oli noin seit­se­män­kym­men­tä. Juh­la­pu­heen piti minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va. Ter­veh­dyk­siä toi­vat myös pii­rin puheen­joh­ta­ja Juha Van­ha­nen, Turun alue­jäs­jes­tön puheen­joh­ta­ja Sini Ruo­ho­nen ja kan­san­edus­ta­ja San­na Laus­lah­ti. Puheen­joh­ta­ja Pek­ka Saa­re­la oman puheen­sa yhtey­des­sä jul­kai­si yhdis­tyk­sen his­to­rii­kin jat­ko-osan vuo­sil­ta 2008-2017. Ohjel­mas­ta vas­ta­si­vat Mies­kuo­ro Lau­lun Ystä­vät, sel­lis­ti Vil­helm Suk­si, kuo­roa joh­ti ja sel­lis­tiä säes­ti Juha Jär­vi­nen. Vil­le Virk­ku­nen kan­tae­sit­ti Kan­sal­lis­seu­ran tilaa­man huu­mo­ri­pi­toi­sen mono­lo­gin “Suo­men mies”. Ohjel­mao­suus pää­tet­tiin Suo­men 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si Maam­me-lau­luun. Juh­lan päät­teek­si nau­tit­tiin gour­met-tason juh­la-ate­ria, jon­ka tar­joi­lun hoi­ti­vat Rase­kon opis­ke­li­jat. Juh­la on kerän­nyt kosol­ti kii­tos­ta. Kan­nat­ti juh­lia!

Turun Kansallisseuran hallitus on valmiina juhlavuoteen

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus on val­mii­na juh­la­vuo­teen. Kokoon­nuim­me juh­la­vuo­den­kun­niak­si yhtei­seen valo­ku­vaan. Kuvan otti Kupit­taan puis­tos­sa Kari Vai­nio. Hen­ki­löt vasem­mal­ta oikeal­le: Juha­ni Pel­to­nen, Kaa­ri­na Pel­to­nen, Ari-Pek­ka Elo­maa, Jaak­ko Paa­te­ro, Jou­ko Fos­si, Pek­ka Saa­re­la, Har­ri Kivi­luo­te, Vesa Vil­ja­nen, Mar­ja Saa­re­la, Kai­sa Pyö­rä­nie­mi. Mik­si hir­vi on taus­tal­la? Lue sivuil­tam­me yhdis­tyk­sen his­to­rias­ta, niin asia sel­vi­ää. “Hir­vi­kan­ta?”