Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tulevien kuukausien ja viikkojen aikana poliittiset puolueet ja vaaleihin osallistuvat ehdokkaat valmistautuvat tuleviin kunnallisvaaleihin. Ohjelmia rakennetaan ja mietitään, miten lähestyä äänestäjiä omilla ehdotuksilla ja tulevilla toimintamalleilla. Usein esitetään yhdeksi tärkeäksi asiaksi äänestäjien kuuleminen. Monilta jää kuitenkin miettimättä, mitä kuuleminen todella tarkoittaa ja miten tärkeästä asiasta on oikeasti kysymys. Asiaa tulee miettiä hieman syvällisemmin.

Kuunteleminen on olennainen taito kaikissa ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, ryhmätyöskentelyssä ja erityisesti politiikassa. Kuunteleminen on aina toisen ihmisen kohtaamista. Kuuntelemisen taito on keskeinen puheviestintätaitojen osa-alue. Onnistunut vuorovaikutus ei ole pelkkää puhumista, vaan poikkeuksetta myös kykyä kuunnella. Viestinnän tutkijoiden mukaan viestinnän määrittelyssä tulisi tarkastella myös vastaanottajan näkökulmaa.

Kiireessä emme aina jaksa odottaa omaa puheenvuoroamme tai kuunnella aidosti toista. Kuuntelemalla voi myös osoittaa kunnioitusta ja hyväksymistä. Kuulluksi tuleminen yhdistyy psyykkisesti tärkeään kokemukseen eli kokemukseen tulla ymmärretyksi. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tulisi olla tasa-arvoiseen keskusteluun pääseminen. Monologista - dialogiin.

Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat tärkeässä asemassa.Olenko ehdokas tai poliitikko joka tulee tilanteeseen omien ajatustensa kanssa? Puhuu ne muille, ei kuuntele tai vaikutu siitä, mitä toiset ajattelevat, vaan lähtee pois samojen ajatusten kanssa kuin tulikin. Puutteellinen kuuntelemisen taito paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun kuulijan tulee toimia kuulemansa pohjalta eikä hän osaakaan ottaa sitä huomioon omassa toiminnassaan.

Kuuntelemiselle voisi antaa määritelmän Wikipedian tyyliin. “Kuuntelemisen ensisijainen tarkoitus on tiedon kerääminen. Tietoa käytetään asioiden oppimiseen, vaikuttamiseen sekä erilaisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kun kuunteliminen on tehokasta, kanssaviestijöiden ajatukset tarpeet, arvot ja tavoitteet ymmärretään paremmin”

Latvialaissyntyinen ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas sanoi: “Kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse - ja nyt voisi lisätä, että myös korvat - kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottamalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä haluan kuunnella.”

Tulevissa vaaaleissa mukanaoleville ehdokkaille järjestetään varmasti koulutusta tavoitteena ehdokkaan menestyminen vaaleissa. Olisikohan kuuntelemisen taito yksi sellainen aihealue jota tulisi harkita koulutuksen sisältöä suunniteltaessa. Tosin netistäkin löytyy runsaasti aineistoa itseopiskeluun.

Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.

Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kansallisseuran hallitus päätti 2017 yhtenä 120v-juhlavuotensa tapahtumana hankkia muistolaatan Valde Hirvikannalle. Hän oli ensimmäisen fennomaanisen Turun Kansallisseuran ensimmäinen puheenjohtaja. Hirvikannasta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon alta historiaosastosta. 
Hanke toteutui vasta 17.11.2018, jolloin laatta paljastettiin 100 vuotta juhlivan Kokoomuksen Toivotalkoot-lauantaina. Löydät laatan osoitteesta Yliopstonkatu 29c piha-alueen pilarista. Hirvikanta omisti aikanaan tuon tontin rakennuksineen. Tontti muistetaan myös “Pyöreästä kulmasta” ja elokuvateatteri Casinosta.

Laatan paljasti Sten von Hellens suvun edustajana. Läsnä oli muitakin von Hellens -suvun jäseniä sekä taloyhtiön edustajia. Kansanedustaja Saara-Sofia Siren oli seuraamassa tilaisuutta ja hän osallistui myös kahvitilaisuuteemme. 

Kokoomuksen puoluekokous Turussa

Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus oli saa­nut kun­nian jär­jes­tää Kan­sal­li­sen Kokoo­muk­sen 100v-juh­la­vuon­na puo­lue­ko­kouk­sen Turus­sa, Tapah­tu­ma oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Sen jär­jes­te­lyt vaa­ti­vat run­saas­ti työ­tä. Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­niä havait­tiin olleen muka­na eri teh­tä­vis­sä vii­si­tois­ta hen­ki­löä.  Yhdis­tyk­sel­läm­me oli nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa ja tark­kai­li­joik­si oli rekis­te­röi­ty­nyt muu­ta­mia. Tal­koo­teh­tä­vis­sä ahke­roi­tiin 8.-10. kesä­kuu­ta ja myös pal­jon sitä ennen. Kii­tos kai­kil­le anta­mas­tan­ne panoksesta!

Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli teh­nyt nel­jä puo­lue­ko­kous­aloi­tet­ta, jois­ta kak­si hyväk­syt­tiin puo­lu­een jat­ko­kä­sit­te­lyyn. Toi­nen niis­tä kos­ki tur­val­li­suut­ta, toi­nen sotiem­me vete­raa­nien palveluja.

Var­si­nai­sen puo­lue­ko­kous­työs­ken­te­lyn lisäk­si kokous­väel­le oli tar­jol­la mm. tutus­tu­mi­sil­ta Mari­nas­sa, Kokoo­muk­sen 100v-juh­lail­lal­li­nen ja golf-kisa. Ilta­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­jat saat­toi­vat havai­ta TKS:n puheen­joh­ta­jan Kokoo­mus 100v House Bandissä.

Turvallinen Suomeni -keskustelutilaisuus

Tur­val­li­nen Suo­me­ni -kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Turus­sa val­tion viras­to­ta­lon audi­to­rios­sa tiis­tai­na 17. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin seit­se­män­kym­men­tä hen­ki­löä. Alus­ta­ji­na kes­kus­te­lul­le toi­mi­vat polii­si­joh­ta­ja Tapio Hut­tu­nen, piis­pa Kaar­lo Kal­lia­la, kas­vat­ta­jat Annuk­ka Muu­ri ja Jaa­na Hin­tik­ka, Emi­lin Ayel­bas­sa, Tuu­le­vi Heik­ki­lä ja Teim Al-Mura­ni las­ten par­la­men­tis­ta, Met­te Hämee­na­ho ja Niklas Vau­la­nen nuo­ri­so­val­tuus­tos­ta, maa­han­muut­ta­jia edus­ta­mas­sa Sadri Beqi­ri, van­hus­neu­vos­tos­ta Soi­li Rai­ta­nen, juon­ta­ja­na Har­ri Kivi­luo­te. Puhe­mies Pau­la Risi­kol­le oli tul­lut este saa­pua panee­liin. Tilai­suu­den ava­si­vat KTA:n pj. Sini Ruo­ho­nen ja Kan­sal­lis­seu­ran pj. Pek­ka Saa­re­la.
Turun kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa oli teh­ty laa­ja kyse­ly las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suus­tun­teis­ta Turun torin 2017 elo­kuis­ten jär­kyt­tä­vien tapah­tu­mien jäl­keen. Kyse­lyn tulok­set hei­jas­tet­tiin kaik­kien näh­tä­vik­si ja ne oli­vat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ta­na. Käy­tiin vil­kas yli kak­si­tun­ti­nen kes­kus­te­lu monel­ta näkö­kul­mal­ta. Lopuk­si todet­tiin Turun ole­van kui­ten­kin var­sin tur­val­li­nen paik­ka elää. Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli tilai­suu­den pää­jär­jes­tä­jä, yhteis­työs­sä Turun ja Runos­mäen Kokoo­muk­sen kanssa.

Turun Kansallisseuran retki eduskuntaan

Teim­me ret­ken edus­kun­taan 10. hun­ti­kuu­ta. Muka­na kaik­ki­aan 36 hen­ki­löä, jos­ta alle puo­let TKS:n jäse­niä. Ennen var­si­nais­ta koh­det­tam­me, ruo­kai­lim­me musiik­ki­ta­lon läm­piös­sä. Musiik­ki­ta­lo on myös näh­tä­vyys.  Kier­ros edus­kun­ta­ta­los­sa oli monel­le ensim­mäi­nen. Edus­kun­ta­ta­lon kor­jaus on todel­la onnis­tu­nut ja oli hie­noa kat­sel­la tulosta.

Tapa­sim­me ennen täy­sis­tun­toa Ben Zys­kowiczin, Ilk­ka Kaner­van ja Anne-Mari Viro­lai­sen. Täy­sis­tun­non kes­kus­te­lu oli aihees­ta joh­tuen lai­me­aa. Jouk­kom­me oli tyy­ty­väi­nen järjestelyihin.

Turun Kansallisseuran 120v-juhla

Turun Kan­sal­lis­seu­ran 120-vuo­tis­juh­la vie­tet­tiin Sub­ma­ri­nas­sa sun­nun­tai­na 15.10.2017. Juh­la­vä­keä oli noin seit­se­män­kym­men­tä. Juh­la­pu­heen piti minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va. Ter­veh­dyk­siä toi­vat myös pii­rin puheen­joh­ta­ja Juha Van­ha­nen, Turun alue­jäs­jes­tön puheen­joh­ta­ja Sini Ruo­ho­nen ja kan­san­edus­ta­ja San­na Laus­lah­ti. Puheen­joh­ta­ja Pek­ka Saa­re­la oman puheen­sa yhtey­des­sä jul­kai­si yhdis­tyk­sen his­to­rii­kin jat­ko-osan vuo­sil­ta 2008-2017. Ohjel­mas­ta vas­ta­si­vat Mies­kuo­ro Lau­lun Ystä­vät, sel­lis­ti Vil­helm Suk­si, kuo­roa joh­ti ja sel­lis­tiä säes­ti Juha Jär­vi­nen. Vil­le Virk­ku­nen kan­tae­sit­ti Kan­sal­lis­seu­ran tilaa­man huu­mo­ri­pi­toi­sen mono­lo­gin “Suo­men mies”. Ohjel­mao­suus pää­tet­tiin Suo­men 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si Maam­me-lau­luun. Juh­lan päät­teek­si nau­tit­tiin gour­met-tason juh­la-ate­ria, jon­ka tar­joi­lun hoi­ti­vat Rase­kon opis­ke­li­jat. Juh­la on kerän­nyt kosol­ti kii­tos­ta. Kan­nat­ti juhlia!