Puheenjohtajan terveiset 4/2019

Hei kaikki Kansallisseuran jäsenet,

kesä alkaa pik­ku­hil­jaa kään­tyä syk­syk­si. Luon­to­kin vaih­taa väri­tys­tään. Poliit­ti­nen aktii­vi­suus­kin lisään­tyy syk­syn myö­tä. Monet tapah­tu­mat täyt­tä­vät pian kalen­te­rit. Odo­tet­ta­vis­sa ovat mie­len­kiin­toi­set lähi­kuu­kau­det sekä val­ta­kun­nan että koti­kau­pun­kim­me poli­tii­kas­sa. Kokoo­muk­sen oppo­si­tio­ase­ma aset­taa meil­le uuden­lai­sen haas­teen. Jääm­me mie­len­kiin­nol­la ja jän­ni­tyk­sel­lä odot­ta­maan miten Suo­mea hoi­de­taan jat­kos­sa. Vai hoi­de­taan­ko? Olem­me uuden tilan­teen edes­sä. Tämä var­mas­ti hei­jas­tuu myös pai­kal­lis­ta­sol­la. Haas­tee­nam­me on löy­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja ja kei­no­ja teh­dä kokoo­mus­lais­ta arvoi­him­me perus­tu­vaa prag­maat­tis­ta poli­tiik­kaa, ymmär­ret­tä­väs­ti. Puhua asiois­ta kuu­li­joi­den “kie­lel­lä”.

Turun Kan­sal­lis­seu­ra on samo­jen haas­tei­den edes­sä. Olem­me­ko hou­kut­te­le­va ja uskot­ta­va jäse­nyh­dis­tys. Jäse­nyh­dis­tys, jon­ka jäse­ne­nä saan ja voin vai­kut­taa. Olem­me kulu­van vuo­den alus­ta toi­mi­neet uudis­te­tul­la toi­min­ta­mal­lil­la. Toi­min­nan muu­tos tuo tule­vai­suu­des­sa parem­mat mah­dol­li­suu­det ja edel­ly­tyk­set yhdis­tyk­sen kehit­tä­mi­sel­le ja toi­min­nan hou­kut­ta­vuu­del­le jäse­nen näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na.  Saman­lai­nen muu­tos on tapah­tu­mas­sa myös Turun Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lys­sä. Val­mis­tau­tu­mi­nen tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin on täy­des­sä käyn­nis­sä. Uudet toi­min­ta­ta­vat ovat avai­na­se­mas­sa kun hae­taan muu­tos­ta toi­min­taam­me. Muu­tos­ta tule­vai­suu­den hyväk­si!

Osal­lis­tu­mal­la yhtei­siin tapah­tu­miim­me olet muka­na yhte­nä tär­keä­nä lenk­ki­nä muka­na muu­tok­ses­sa. Tule mukaan, käy­tä puheen­vuo­ro­ja, haas­ta, tee ehdo­tuk­sia muu­tok­sen puo­les­ta. Sinua kuun­nel­laan! Olet tär­keä osa muu­tos­ta!

Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa on yhte­nä toi­min­ta­muo­to­na yhteis­työ Turun Kan­sal­lis­ten Senio­rei­den kans­sa. Heil­lä on run­saas­ti toi­min­nas­saan eri­lai­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia. Infoam­me myös mei­dän jäse­niäm­me ko tapah­tu­mis­ta.

Hyvät jäse­nem­me lait­ta­kaa­pa allak­kaan ylös 5.11. klo 18.00. Tuol­loin on Linnateatteri/Dominossa tai­tei­li­ja Jor­ma Uoti­sen musiik­ki-ilta. Ilta liit­tyy Roh­keas­ti Senio­ri-tee­maan, jon­ka “vetu­ri” on Jor­ma Uoti­nen. Uoti­nen valit­tiin juu­ri Suo­men posi­tii­vi­sim­mak­si ihmi­sek­si. Valin­nan suo­rit­ti Posi­tii­va­rit ry. Lisä­tie­dot asias­ta myö­hem­min.

Hyvää alka­nut­ta syys­kaut­ta. Tava­taan tapah­tu­mis­sa!

Puheenjohtajan terveiset 3/2019

Arvoisa Kansallisseuran jäsen,

Mie­len­kiin­toi­set ja jän­nit­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lit ovat taka­na. Toi­vo­mam­me vii­des paik­ka Var­si­nais-Suo­meen ei täl­lä ker­taa vie­lä onnis­tu­nut. Tar­peel­li­nen ja moni­puo­li­nen vaa­li­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti on alka­nut. Asial­li­nen ja hyvä kes­kus­te­lu TKA:n kevät­ko­kouk­ses­sa saa­nee jat­koa.

Mie­len­kiin­nol­la seu­raam­me mil­lai­sen hal­li­tuk­sen Suo­min saa. Toi­vom­me kaik­ki, että hyvin alka­nut talous­ke­hi­tys sekä talous­lin­ja jat­kui­si edel­leen. Tähän työ­hön tar­vi­taan myös Kokoo­mus­ta hal­li­tuk­ses­sa.

Kan­sal­lis­seu­ran alku­vuo­si on ollut lupaa­ma­ni uudis­tus­ten aikaa. Uudet koti­si­vut, somes­sa tie­dot­ta­mi­nen ja tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti sekä uuden­lai­nen hal­li­tus­työs­ken­te­ly ovat tuo­neet uuden ilmeen kan­sal­lis­seu­ran toi­min­taan. Poi­liit­ti­nen kes­kus­te­lu on myös nos­tet­tu kes­ki­öön toi­min­nas­sam­me. Tal­ven ja alku kevään aika­na toteu­te­tut Vaik­kut­ta­ja­foo­ru­mit ovat olleet vah­va avaus yhdis­tyk­sem­me poliit­ti­ses­sa ja yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Kevään vii­mei­sen Vai­kut­ta­ja­foo­ru­min aihei­na ovat EU-vaa­lit ja Euroop­pa­po­li­tiik­ka. Jäse­nis­töm­me kan­nat­taa tul­la pai­kal­le kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan yhtei­sen Euroop­pam­me asiois­ta. Mie­len­kiin­toa var­mas­ti lisää se, että Suo­mi on seu­raa­va­na vuo­ros­sa EU:n puheen­joh­ta­ja­maa­na.

Vauh­dik­kaan ja run­saas­ti eri­lai­sia tapah­tu­mia sisäl­tä­neen tal­ven ja kevään jäl­keen on aika vetää vähän hen­keä. Kesän jäl­keen levän­nee­nä jat­kam­me aktii­vis­ta toi­min­taam­me. Luvas­sa on pal­jon mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta ja tapah­tu­mia. Tapah­tu­mis­ta ker­rom­me hyvis­sä ajoin. Kan­nat­taa seu­ra­ta myös uusia koti­si­vu­jam­me.

Toi­vo­tan kai­kil­le jäse­nil­lem­me muka­vaa ja aurin­kois­ta kevät­tä sekä lem­pei­tä kesä­tuu­lia Suo­men suves­sa!

Puheenjohtajan terveiset 2/2019

Arvoisa Kansallisseuran jäsen,

Kan­sal­lis­seu­ran perin­tei­nen Kale­va­la-juh­la pidet­tiin Lau­lun Ystä­vien salis­sa. Moni­puo­li­nen ja haus­ka ohjel­ma sai ansait­se­man­sa kii­tok­sen ylei­söl­tä. Kii­tos onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä Pek­ka Saa­re­lal­le, Kari Kan­ta­lai­sel­le ja Mar­ja Saa­re­lal­le. Onnit­te­lut myös Pek­ka ja Mar­ja Saa­re­lal­le puo­lu­een myön­tä­mis­tä ansio­mer­keis­tä.

Kuten edel­li­ses­sä kir­jees­sä­ni ker­roin, panos­tam­me alka­nee­na toi­min­ta­vuon­na poliit­ti­seen kes­kus­te­luun, eri vaa­lei­hin, nuo­riin ja opis­ke­li­joi­hin sekä sisäi­seen että ulkoi­seen tie­dot­ta­mi­seen. Tämä työ on läh­te­nyt hyvin liik­keel­le. Kuu­kausit­tain toteu­tet­ta­va ylei­sö­ti­lai­suus Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mi on oival­li­nen paik­ka poli­tii­kan puhu­mi­seen, vai­kut­ta­mi­seen ja ensi­kä­den tie­don saan­tiin. Näi­hin mie­len­kiin­toi­siin tilai­suuk­siin kan­nat­taa jäse­nis­tön osal­lis­tua. Puhu­ji­na ovat alan­sa asian­tun­ti­jat. Tilai­suuk­sis­ta lisä­tie­toa saat jäsen­tie­dot­teis­ta, face­boo­kis­ta sekä maa­lis­kuun aika­na uusiu­tu­vil­ta koti­si­vuil­tam­me.

Yksi kevään merk­ki on sään­tö­mää­räi­sen kevät­ko­kouk­sen pitä­mi­nen. Kan­sal­lis­seu­ran kevät­ko­kous­kut­su on lähe­tet­ty jäse­nis­töl­le. Ter­ve­tu­loa run­sas­lu­kui­ses­ti kokouk­seen.  Kokouk­sen jäl­keen on mie­len­kiin­toi­nen Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mi. Tulet­han pai­kal­le!

Kevään teh­des­sä tulo­aan myös vaa­li­kuu­me alkaa nous­ta. Ehdok­kait­ten vaa­li­kah­vi­lat ja some- ja leh­ti-ilmoit­te­lu sekä eri­lai­set ylei­sö­ti­lai­suu­det täyt­tä­vät kalen­te­rit. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa yhdis­tyk­sem­me jäse­net Lau­ri Kat­te­lus ja Vil­le Val­ko­nen saa­vat varauk­set­to­man tukem­me pon­nis­te­luis­saan. Yhte­nä tuki­toi­me­na jär­jes­täm­me joki­ran­nas­sa Street Foo­dia ja debat­tia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kol­me ker­taa. Tulet­han pai­kal­le kes­kus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan, mitä ehdok­kail­la on sanot­ta­va­naan. Pai­kal­la on var­mas­ti mui­ta­kin ehdok­kai­ta. Kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ei var­mas­ti puu­tu. Sii­tä pitä­vät huo­len sote, van­hus­ten­hoi­to, kou­lu­tus­asiat sekä tule­va sotu-uudis­tus ja monet muut asiat.

Puheenjohtajan terveiset 1 /2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen,

Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous valit­si minut yhdis­tyk­sem­me puheen­joh­ta­jak­si alka­neel­le vuo­del­le. Samal­la valit­tiin myös uusi hal­li­tus. Puhees­sa­ni kysei­ses­sä kokouk­ses­sa toin esil­le yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan uudis­tu­mis­tar­peen. Uudis­tu­mis­tar­peen taus­tal­la ovat seu­raa­vat tosi­asiat: jäsen­mää­rän luon­nol­li­nen kas­vu on hii­pu­nut, jäsen­kun­nan kes­ki-ikä on kor­kea, nuor­ten jäsen­ten osuus jäse­nis­tös­sä on lähes ole­ma­ton ja tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin osal­lis­tu­jien mää­rä on lii­an alhai­nen.  Edel­lä mai­ni­tut syyt ovat uhka tule­vai­suu­del­lem­me. Asial­le on teh­tä­vä jotain. Ympä­ril­läm­me yhteis­kun­ta muut­tuu ja kehit­tyy vauh­dil­la. Kan­sal­lis­seu­ran on vas­tat­ta­va muu­tok­sen tuo­miin uusiin haas­tei­siin ja tar­pei­siin. Van­hat kei­not eivät enää kai­kil­ta osin toi­mi. On uudis­tu­mi­sen aika.

Tar­peel­li­nen uudis­tus läh­tee ensin hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä. Hal­li­tuk­seen valit­tiin kuusi jäsen­tä. He kaik­ki ovat sitou­tu­neet uudis­ta­maan ja kehit­tä­mään Kan­sal­lis­seu­ran toi­min­taa omal­ta osal­taan. Hal­li­tuk­sen jäse­net vas­taa­vat kukin omas­ta toi­min­ta­loh­kos­taan. Loh­ko­jen vetä­jien yhteys­tie­dot, työn­ja­ko sekä toi­min­nan sisäl­tö ovat luet­ta­vis­sa ensi vii­kol­la lähe­tet­tä­vän tam­mi­kuun jäsen­tie­dot­teen liit­tees­sä sekä myö­hem­min uudis­tu­neil­la koti­si­vuil­lam­me.

(www.turunkansallisseura.fi). Jäse­nis­tö voi osal­lis­tua halua­man­sa loh­kon toi­min­taan ilmoit­ta­mal­la loh­kon vetä­jäl­le halus­taan olla toteut­ta­mas­sa sekä kehit­tä­mäs­sä loh­kon toi­min­ta­suun­ni­tel­maa. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja tar­jou­du mukaan. Osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Teh­tä­viä riit­tää kai­kil­le.

Eri­tyi­ses­ti panos­tam­me alka­va­na vuon­na poliit­ti­seen kes­kus­te­luun, eri vaa­lei­hin, nuo­riin ja opis­ke­li­joi­hin sekä sisäi­seen ja ulkoi­seen tie­dot­ta­mi­seen. Uudis­tu­vil­la koti­si­vuil­lam­me, face­book­si­vuil­lam­me ja jäsen­tie­dot­teis­sa näky­vät ja tar­ken­tu­vat loh­ko­jen asiat ja tapah­tu­mat. Kai­kel­la edel­lä ker­ro­tul­la on vain yksi tavoi­te. Tavoit­tee­na on saa­da Kan­sal­lis­seu­ra hou­kut­te­le­vak­si jäse­nyh­dis­tyk­sek­si, mis­sä tapah­tuu. On tär­ke­ää, että jäse­net voi­vat olla muka­na omal­ta osal­taan kehit­tä­mäs­sä Turun Kan­sal­lis­seu­raa ja Kokoo­muk­sen kan­san­lii­ket­tä.

Kii­tos edel­li­sel­le puheen­joh­ta­jal­lem­me, Pek­ka Saa­re­lal­le, sekä hal­li­tuk­sel­le ansiok­kaas­ta työs­tä Kan­sal­lis­seu­ran hyväk­si. Täs­tä on hyvä jat­kaa.

HYVÄÄ ALKA­NUT­TA VUOT­TA 2019!

Har­ri Kivi­luo­te, puheen­joh­ta­ja

Muistolaatta Valde Hirvikannalle

Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus päät­ti 2017 yhte­nä 120v-juh­la­vuo­ten­sa tapah­tu­ma­na hank­kia muis­to­laa­tan Val­de Hir­vi­kan­nal­le. Hän oli ensim­mäi­sen fen­no­maa­ni­sen Turun Kan­sal­lis­seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja. Hir­vi­kan­nas­ta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon alta his­to­riao­sas­tos­ta. 
Han­ke toteu­tui vas­ta 17.11.2018, jol­loin laat­ta pal­jas­tet­tiin 100 vuot­ta juh­li­van Kokoo­muk­sen Toi­vo­tal­koot-lau­an­tai­na. Löy­dät laa­tan osoit­tees­ta Yli­ops­ton­ka­tu 29c piha-alu­een pila­ris­ta. Hir­vi­kan­ta omis­ti aika­naan tuon ton­tin raken­nuk­si­neen. Tont­ti muis­te­taan myös “Pyö­reäs­tä kul­mas­ta” ja elo­ku­va­teat­te­ri Casi­nos­ta.

Laa­tan pal­jas­ti Sten von Hel­lens suvun edus­ta­ja­na. Läs­nä oli mui­ta­kin von Hel­lens -suvun jäse­niä sekä talo­yh­tiön edus­ta­jia. Kan­san­edus­ta­ja Saa­ra-Sofia Siren oli seu­raa­mas­sa tilai­suut­ta ja hän osal­lis­tui myös kah­vi­ti­lai­suu­teem­me.