Puheenjohtajan terveiset 2/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Vaikuttajafoorumimme 30.1. “Miten Suomi pärjää 2020-luvulla” oli jättimenestys. Sali oli täynnä yleisöä. Paikalle oli tullut runsaasti jäseniämme sekä myös muita ihmisiä, yhteensä noin 130 henkilöä. Järjestelyistä vastasivat Kansallisseuran vpj. Kari Kantalainen ja V-S:n piirin järjestöpäällikkö Krista Lahtinen avustavine henkilöineen. Tilaisuuden esiintyvät vieraat Kokoomuksen eduskuntaryhmästä vastasivat kysymyksiin ja kiersivät keskustelemassa eri pöydissä vieraittemme kanssa. Jälkeenpäin saimme kuulla, että eduskuntaryhmän kokouksessa oli tilaisuudessamme esiintynyt edustaja todennut, että “tilaisuutemme on paras poliittinen tilaisuus uransa aikana”. Puoluesihteeri lähetti meille viestin kokouksesta: “Kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää Kansallisseuraa ja piiriä hyvin järjestetystä tilaisuudesta.”. Tällainen viesti lämmittää mieltä! Kiitos kuuluu ensisijaisesti Karille ja Kristalle. Tästä on hyvä jatkaa. Vaikuttajafoorumimme ovat nyt lunastaneet paikkansa poliittisena keskustelufoorumina.

 

Kansallisseuran seuraavat tapahtumat Turvallinen Suomi – omaisuudenturva 25.2. ja perinteinen Kalevalajuhla 28.2. jatkavat merkittävien tilaisuuksien sarjaa. Toivon, että jäsenistö osallistuu runsaslukuisesti ko. tapahtumiin. Turvallisuusillassa ovat paikalla parhaat asiantuntijat. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää heille kysymyksiä. Kalevalajuhlassa on perinteisesti korkeatasoista ohjelmaa. Mielenkiintoinen esitelmä kalevalaisesta taiteesta, musiikkiesitykset ja kuorolaulua sekä ansioituneiden jäsenten palkitseminen. Tule paikalle ja ota ystäväsikin mukaan.

 

Puheenjohtajana olen ylpeä ja kiitollinen. Olemme löytäneet palkitsevan tavan tuoda asioita esille sekä jäsenistölle että muillekin politiikasta kiinnostuneille henkilöille. Kevään kuluessa jatkamme mielenkiintoisten asioiden käsittelyä Vaikuttajafoorumeissamme. Tulethan mukaan!

Puheenjohtajan terveiset 1/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Vuoden 2020 ensimmäisellä puheenjohtajan kirjeellä toivotan vielä teille kaikille hyvää alkanutta toimintavuotta. Vuodenvaihde on takanapäin ja normaali poliittinen työskentely on alkanut. Hallitus on järjestäytynyt. Uudet tehtäväjaot hallituksen jäsenten kesken yhteystietoineen näet omilta kotisivuiltamme. Voit olla meihin yhteydessä niin halutessasi. Merkittävissä Kokoomuksen tehtävissä aloittavat jäsenemme Ville Valkonen Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana, Sadri Beqiri hallituksen jäsenenä sekä allekirjoittanut jatkaa Turun Kokoomuksen hallituksessa. Vaikutusmahdollisuutemme yhteisiin asioihin ovat merkittävät.
 
Kevään aikana toteutamme taas runsaasti erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia. Toimintasuunnitelmassamme Vaikuttajafoorumit, Turvallisuusilta ja perinteinen Kalevala-juhla ovat merkittäviä yleisötilaisuuksia ja korostavat Kansallisseuran asemaa tärkeiden ajankohtaisten asioiden esilletuojana. Toivon jäsenistömme myös osallistuvan runsaslukuisesti tilaisuuksiimme.   Valmistautuminen vuoden 2021 kunnallisvaaleihin pormestarivalintoineen on aloitettu. Ehdokasasettelu ja teemojen hiominen on käynnistymässä laajalla rintamalla. Kaikkien meidän mielipiteillä on merkitystä suunnittelussa. Ne vaan on tuotava esille. Tuo rohkeasti omat näkemyksesi käyttöömme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
 
Toimintaansa uudistanut Kansallisseura on saanut herätettyä mielenkiintoa jäsenyyttämme kohtaan. Jäsenmäärämme on ollut viime aikoina selvässä nousussa. Tosin riveistämme on poistunut muutamia jäseniämme. Muistamme heitä kunnioituksella.
 
Tulevista omista ja muiden paikallisyhdistysten tapahtumista tiedotetaan jäsenistöllemme jäsentiedotteissamme.    Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää ja aktiivista jatkoa politiikan ja järjestötoiminnan piirissä. Tuo ystäväsikin mukaan.

Puheenjohtajan terveiset 7/2019

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Kir­joi­tan puheen­joh­ta­jan ter­veh­dys­tä Suo­men lip­pu­jen hul­mu­tes­sa itse­näi­syys­päi­väm­me kun­niak­si. Taus­tal­la soi Kuu­des jou­lu­kuu­ta -lau­lu jäse­nem­me Kari Kan­ta­lai­sen esit­tä­mä­nä. Kuu­des jou­lu­kuu­ta on meil­le kai­kil­le yksi tär­keim­mis­tä juh­la­päi­vis­tä. Tuhan­net kynt­ti­lät syt­ty­vät kaut­ta Suo­men kun­nioit­ta­maan nii­tä, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet meil­le tämän juh­lan.

Vuo­den 2019 lähes­tyes­sä lop­pu­aan on jär­jes­tö­toi­min­nas­sa teh­ty kaik­ki mer­kit­tä­vät pää­tök­set. Usei­ta jäse­niäm­me on valit­tu mer­kit­tä­viin teh­tä­viin Turus­sa ja Kokoo­muk­sen Var­si­nais-Suo­men pii­ris­sä. Itse tulin vali­tuk­si Turun Kokoo­muk­sen hal­li­tuk­seen, Vil­le Val­ko­nen valit­tiin pii­rin puheen­joh­ta­jak­si sekä Sadri Beqi­ri hal­li­tuk­sen jäse­nek­si toi­mi­kau­del­le 2020. Kan­sal­lis­seu­ral­la on nyt mah­dol­li­suus ja etuoi­keus vai­kut­taa asioi­hin mer­kit­tä­väs­ti. Kii­tos kai­kil­le valin­taan vai­kut­ta­neil­le.

Val­ta­kun­nan poli­tii­kas­sa on meneil­lään mel­koi­nen ja ennen­nä­ke­mä­tön näy­tel­mä. Joka päi­vä näyt­tää tule­van esil­le uusia kohun aihei­ta. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me kui­ten­kin viet­tää rau­hal­li­sen jou­lun.

Aktii­vi­nen toi­min­ta­vuo­si on päät­ty­mäs­sä. Suun­ni­tel­mat on teh­ty tule­val­le vuo­del­le.

 

Toivotan Teille kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Puheenjohtajan terveiset 6/2019

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

yhdis­tyk­sem­me syys­ko­kous on pidet­ty ja pää­tök­set ensi vuo­den toi­min­nal­le teh­ty. Hal­li­tuk­sen tämän vuo­den toi­min­ta­mal­li, ns. loh­ko­työs­ken­te­ly, sai kokouk­sel­ta hyväk­sy­mi­sen myös tule­val­le toi­mi­kau­del­le. Hal­li­tuk­seen valit­tiin puheen­joh­ta­jan lisäk­si kuusi jäsen­tä. Kai­kil­la toi­mi­joil­la on oma toi­min­ta­loh­kon­sa vas­tuul­laan. Jäse­nis­töl­le lähe­tet­tä­väs­sä jäsen­kir­jees­sä on hal­li­tuk­sen jäsen­ten yhteys­tie­dot vas­tuu­aluei­neen tie­dok­si kai­kil­le jäse­nil­le. Sain myös itse val­ta­kir­jan jat­kaa puheen­joh­ta­ja­na. Nöy­rä kii­tos jäse­nis­töl­le luot­ta­muk­ses­ta minua koh­taan. Samoin kii­tos toi­min­ta­mal­lin hyväk­sy­mi­ses­tä toi­min­tam­me perus­tak­si.

Tule­va toi­min­ta­vuo­si on moni­puo­li­nen kat­taus jär­jes­tö­toi­min­taa, poli­tiik­kaa sekä kult­tuu­ria. Koti­si­vuil­lam­me sekä jäsen­tie­dot­teis­sa ker­ro­taan tapah­tu­mien yksi­tyis­koh­dis­ta tar­kem­min. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni jäse­nem­me osal­lis­tuu eri tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin. Vuo­si 2020 on mie­len­kiin­toi­nen vuo­si. Puo­lue­ko­kous Poris­sa ja val­mis­te­lut vuo­den 2021 kun­ta-/por­mes­ta­ri­vaa­lei­hin anta­vat meil­le tär­keän mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa asioi­hin koti­kun­nas­sam­me, Var­si­nais-Suo­mes­sa sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kokoo­muk­sen slo­gan “Saa teh­dä!” muut­tuu nyt muo­toon “Pitää teh­dä!”. Kut­sun­kin jäse­nis­töm­me aktii­vi­seen kes­kus­te­luun meil­le tär­keis­sä eteen­päin vie­tä­vis­sä asiois­sa. Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mit ovat yksi mai­nio paik­ka kes­kus­te­lul­le ja vai­kut­ta­mi­sel­le.

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kait­ten han­kin­ta on myös alka­nut. Ehdok­kaik­si tar­vi­taan moni­puo­li­sia asiao­saa­jia. Jäse­nis­tös­säm­me on usei­ta mitat täyt­tä­viä hen­ki­löi­tä. Toi­von run­sas­ta osal­lis­tu­mis­ta ehdo­kas­a­set­te­luun.

Haluan kiit­tää nyt toi­min­ta­kaut­taan lopet­te­le­vaa hal­li­tus­ta Turun Kan­sal­lis­seu­ran hyväk­si teh­dys­tä ansiok­kaas­ta työs­tä. Työ jat­kuu uuden hal­li­tuk­sen voi­min.

Jou­lun odo­tuk­sin,
Har­ri Kivi­luo­te, puheen­joh­ta­ja

Puheenjohtajan terveiset 5/2019

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

lop­pu­vuo­den lähes­tyes­sä alka­vat yhdis­tys­toi­min­nas­sa uuden toi­min­ta­vuo­den suun­nit­te­lu sekä eri
toi­mi­hen­ki­löi­den valin­ta teh­tä­viin­sä. Näin meil­lä­kin. Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous käsit­te­lee tule­van
vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­man, talous­ar­vion sekä päät­tää ket­kä hen­ki­löt muo­dos­ta­vat yhdis­tyk­sen
hal­li­tuk­sen. Nykyi­nen hal­li­tus on voi­mak­kaas­ti uudis­ta­nut ja nyky­ai­kais­ta­nut yhdis­tyk­sen toi­min­taa.
Uudis­tet­tu työs­ken­te­ly­muo­tom­me esi­merk­ki­nä on saa­nut myös muis­sa Turun pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­sä
saman­kal­tais­ta muu­tos­ta toi­min­ta­ta­vois­sa. Jopa alue­jär­jes­töm­me KTA on muut­ta­nut
hal­li­tus­työs­ken­te­ly­ään saman­kal­tai­sek­si. Täl­le toi­min­ta­ta­val­le hae­taan tule­vas­sa
syys­ko­kouk­ses­sam­me jat­koa. Olen val­mis joh­ta­maan myös ensi vuon­na Turun Kan­sal­lis­seu­raa.
Toi­vot­ta­vas­ti jäse­nis­tö antaa luot­ta­muk­sen­sa.

Vuo­den 2020 kes­kei­siä asioi­ta Kokoo­muk­ses­sa on val­mis­tau­tu­mi­nen tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin.
Ohjel­ma­työ laa­jal­la rin­ta­mal­la on käyn­nis­ty­nyt. Nyt tar­vi­taan uusia käyt­tö­kel­poi­sia ideoi­ta ja
toi­min­ta­muo­to­ja, joil­la tur­va­taan menes­ty­mi­sem­me vaa­leis­sa. Ehdo­kas­a­set­te­lu on myös
käyn­nis­ty­nyt. Sitou­tu­nei­ta asian­osaa­jia tar­vi­taan ehdok­kaik­si. Mei­dän­kin jäsen­kun­nas­sam­me
täl­lai­sia hen­ki­löi­tä on var­mas­ti. Roh­kai­sen jäse­niäm­me aset­tu­maan ehdok­kaik­si.

Lop­pu­vuo­den toi­min­nas­sa on tulos­sa mon­ta mie­len­kiin­tois­ta tapah­tu­maa mei­dän ja myös mui­den
yhdis­tys­ten jär­jes­tä­mi­nä. Näi­hin tapah­tu­miin toi­voi­sin jäse­nis­tön osal­lis­tu­van run­sas­lu­kui­ses­ti.
Koti­si­vuil­tam­me sekä somes­sa saat lisäin­foa mitä ja mis­sä Kokoo­muk­ses­sa tapah­tuu.
Muu­ta­man päi­vän kulut­tua saat kut­sun syys­ko­kouk­seem­me. Tule mukaan vai­kut­ta­maan ja
kuu­le­maan mitä mie­len­kiin­tois­ta toi­min­taa on tule­va­na toi­min­ta­vuon­na.

Näh­dään tapah­tu­mis­sa!
Har­ri Kivi­luo­te, puheen­joh­ta­ja