Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsenet

Vuo­si 2021 on saa­tu reip­paas­ti käyn­tiin ja meil­lä on tär­keä vaa­li­ke­vät käsil­lä. Vii­me syys­ko­kouk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti yhdis­tyk­sem­me hal­li­tus uudis­tui kovas­ti vuo­den vaih­tues­sa. Otin itse innol­la puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät vas­taan ja ryh­dyin hom­miin. Olen hyvin iloi­nen saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta. Teen puheen­joh­ta­ja­na töi­tä sen eteen, että pys­tym­me tar­joa­maan koko jäse­nis­töl­lem­me mie­len­kiin­toi­sen kana­van osal­lis­tua yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun saman­hen­kis­ten paris­sa. Turun Kan­sal­lis­seu­ra ei ole mikä tahan­sa yhdis­tys. Pit­kät, rei­lus­ti suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nan aikaan sijoit­tu­vat juu­rem­me vel­voit­ta­vat. Var­si­nais-Suo­men Kokoo­muk­sen suu­rim­pa­na jäsen­jär­jes­tö­nä mei­dän pitää toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ase­mam­me mukai­ses­ti. Meil­lä on sanan­val­taa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti puo­lu­een sisäl­lä, jos meil­lä vaan on sanot­ta­vaa. Kuten kaik­ki tie­däm­me sun­nun­tai 18.4.2021 on mer­kit­tä­vä päi­vä. Sil­loin äänes­te­tään Turun tule­vai­suu­des­ta. Valit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään tär­keä vaa­li­kausi, kos­ka sen aika­na teh­dään pit­kä­vai­kut­tei­sia, suu­ria pää­tök­siä. Nii­tä teke­mään tar­vi­taan roh­kei­ta, tai­ta­via ja yhteis­työ­ky­kyi­siä val­tuu­tet­tu­ja. Turun pal­ve­lu­ja ja elin­voi­maa ei voi raken­taa jat­ku­van velan­o­ton ja vero­jen nos­ta­mi­sen varaan. Yri­tyk­set työl­lis­tä­vät ja tuo­vat hyvin­voin­tia. Kau­pun­gin talous saa­daan kun­toon vain var­mis­ta­mal­la alu­een elin­kei­noe­lä­män toimintaedellytykset.

Mei­dän on teh­tä­vä kaik­kem­me, jot­ta Kokoo­mus menes­tyy vaa­leis­sa mah­dol­li­sim­man hyvin. Sii­nä tar­vi­taan mei­tä kaik­kia. Nyt tar­vi­taan jokai­sen panos­ta lait­ta­maan hyvää sanaa liik­keel­le kokoo­mus­lais­ten ehdok­kai­den puo­les­ta. Meil­le on muo­tou­tu­mas­sa aivan erin­omai­nen ehdo­kas­lis­ta. Täl­lä het­kel­lä Kan­sal­lis­seu­ran jäse­nis­tä seit­se­män on jo nimet­ty ehdok­kaak­si. Esit­te­lem­me kaik­ki omat ehdok­kaam­me myö­hem­min. Kevään kun­ta­vaa­leis­sa on kak­si aiem­min koke­ma­ton­ta eri­tyis­piir­ret­tä: Tur­ku siir­tyy vaa­lien myö­tä por­mes­ta­ri­mal­liin ja koro­nas­ta joh­tuen kam­pan­join­ti pitää toteut­taa ilman perin­tei­siä tilai­suuk­sia ja tapah­tu­mia. Por­mes­ta­ri­ku­vio tulee var­mas­ti vai­kut­ta­maan äänes­tä­jien käyt­täy­ty­mi­seen. Uudet säh­köi­seen yhtey­den­pi­toon pai­not­tu­vat tavat kam­pan­joi­da vaa­ti­vat aivan uuden­lais­ta otet­ta. Uskon vah­vas­ti, että me Kan­sal­lis­seu­ras­sa kyke­nem­me toi­mi­maan menes­tyk­sek­kääs­ti uudes­sa tilan­tees­sa. Mie­lel­läm­me kuu­lem­me myös tei­dän ideoi­tan­ne sii­tä, miten nyt tavoi­tam­me äänes­tä­jät mah­dol­li­sim­man hyvin.

Uusi hal­li­tus piti jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen­sa heti vuo­den ensim­mäi­se­nä arki­päi­vä­nä. Sil­loin sovim­me hal­li­tuk­sen jäsen­ten vas­tuu­alu­eet ja vaa­li­val­mis­te­lu­jen perus­nuo­tit. Työm­me vaa­lien eteen jat­kuu kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­sim­me San­te­ri Vuo­ren. Sih­tee­ri­nä hal­li­tuk­ses­sam­me toi­mii Juha-Pek­ka Sai­nio ja Kai­sa Pyö­rä­nie­mi jat­kaa talou­den­hoi­ta­ja­na. Toi­nen jat­ka­vis­ta hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä eli Juk­ka Eeri­käi­nen sai vas­tuul­leen jär­jes­tö­työn ja tapah­tu­mat, kun Iri­na Leh­to­nen otti hoi­taak­seen vaa­li­vas­taa­van teh­tä­vät. Soke­ri­na poh­jal­la Juha Kal­lio huo­leh­tii tie­do­tuk­ses­ta kuin myös yhdis­tyk­sen omai­suu­den­hoi­dos­ta. Lisäk­si olem­me sopi­neet, että kun­nia­pu­heen­joh­ta­jam­me Jaak­ko Paa­te­ro tulee toi­mi­maan aktii­vi­ses­ti hal­li­tuk­sen tukena.

Täs­sä yhtey­des­sä on var­mas­ti tar­peen lyhyes­ti esi­tel­lä myös itse­ni. Olen 56-vuo­tias tek­nii­kan toh­to­ri ja olen käy­tän­nös­sä koko työ­ura­ni toi­mi­nut vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä ener­gia-alal­la ja tur­val­li­suu­den paris­sa, kuten Tam­pe­reen Säh­kö­lai­tos Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, lää­nin­val­mius­joh­ta­ja­na Län­si-Suo­men lää­nis­sä sekä joh­ta­ja­na Tuke­sis­sa ja joh­to­teh­tä­vis­sä Porin ener­gia­lai­tok­sel­la. Vii­mei­set rei­lut 10 vuot­ta olen työs­ken­nel­lyt oikeus­mi­nis­te­riön yhtey­des­sä toi­mi­van Onnet­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­sen joh­ta­ja­na. Sii­nä minul­la on pro­fes­so­rin arvo­ni­mi. Näis­sä teh­tä­vis­sä olen kou­liin­tu­nut etsi­mään rat­kai­su­ja sekä toi­mi­maan ja teke­mään pää­tök­siä han­ka­lis­sa tilan­teis­sa. Kokoo­mus­ku­viois­sa olen Kan­sal­lis­seu­ran puheen­joh­ta­juu­den ohel­la puo­lu­een val­ta­kun­nal­li­sen sisäi­sen tur­val­li­suu­den ver­kos­ton puheen­joh­ta­ja. Turun kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­sa olen raken­nus- ja lupa­lau­ta­kun­nan vara­jä­sen. Yri­tän osal­ta­ni vai­kut­taa sii­hen, että teem­me hyvää yhteis­työ­tä niin eri kokoo­mus­lais­ten pai­kal­lis­jär­jes­tö­jen kans­sa Turus­sa kuin koko maa­kun­nas­sa­kin. Jot­ta asioi­ta saa­daan eteen­päin ja omia tavoit­tei­ta edis­tet­tyä, pitää yhteis­työn sujua myös mui­den ryh­mit­ty­mien kanssa.

Lopuk­si haluan onni­tel­la läm­pi­mäs­ti juu­ri 100 vuot­ta täyt­tä­vää Var­si­nais-Suo­men Kokoo­mus­ta. Yhteis­työ on voimaa!

Ter­vei­sin,

Veli-Pek­ka Nur­mi, puheen­joh­ta­ja 2021.