Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäsenet

Vuo­si 2021 on eden­nyt jo pit­käl­le ja eläm­me jäl­leen poik­keus­o­lois­sa koro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä. Ravin­to­lat ja kah­vi­lat ovat kiin­ni, liik­ku­mi­nen on hyvin rajoi­tet­tua ja ulko­maan­mat­kus­ta­mis­ta ei käy­tän­nös­sä ole, aina­kaan lomai­lun mer­keis­sä. Kan­sal­li­nen roko­tus­oh­jel­mam­me ete­nee ja tuo­nee hel­po­tus­ta tilanteeseen.

Olo­suh­teis­ta joh­tuen jär­jes­tim­me täl­lä ker­ral­la Kale­va­lan päi­vä­nä Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin juh­lan koko­naan ver­kos­sa. Osal­lis­tu­jien mää­rä yllät­ti odo­tuk­set. Lisäk­si olen saa­nut pal­jon myön­teis­tä palau­tet­ta toteu­tus­ta­vas­ta. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen. Jou­he­van näköi­nen lop­pu­tu­los vaa­ti taus­tal­la usko­mat­to­man mää­rän työ­tä. Suur­kii­tos kai­kil­le juh­lan tuo­tan­toon osal­lis­tu­neil­le sekä tie­ten­kin kai­kil­le muka­na olleil­le! Tal­len­ne juh­las­ta on vie­lä pari­sen viik­koa kat­sot­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.youtube.com/watch?v=eP1ZKS-MqI4 .

Kan­sal­lis­seu­ran kevät­ko­kous 30.3. klo 18, muka­na Petteri

Seu­raa­va var­si­nai­nen Kan­sal­lis­seu­ran tapah­tu­ma on kevät­ko­kouk­sem­me tiis­tai­na 30.3. klo 18. Kokous jär­jes­te­tään täl­lä ker­ral­la säh­köi­ses­ti. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo tulee kokouk­seem­me pitä­mään ajan­koh­tais­kat­sauk­sen. Kan­nat­taa pis­tää ajan­koh­ta kalen­te­riin ja tul­la mukaan. Var­si­nai­sen kut­sun osal­lis­tu­mis­link­kei­neen lähe­täm­me myöhemmin.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus ja maa­kun­ta­ve­ro työn alla

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ele­tään mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja. Poik­keus­o­lo­jen lain­sää­dän­nön ohel­la ehkä mer­kit­tä­vin edus­kun­nas­sa meneil­lään ole­va han­ke on maa­kun­ta­uu­dis­tus. Mikä­li hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­set jär­jes­te­lyt toteu­tui­si­vat, tuli­si­vat aina­kin hal­lin­to­by­ro­kra­tia ja kus­tan­nuk­set lisään­ty­mään, mut­ta sen sijaan kan­sa­lais­ten tar­vit­se­mat pal­ve­lut eivät paranisi.

Kulu­neel­la vii­kol­la par­la­men­taa­ri­nen maa­kun­ta­ve­ro­ko­mi­tea antoi mie­tin­tön­sä. Komi­tean teh­tä­vä­nä oli sel­vit­tää ja arvioi­da maa­kun­tien vero­tusoi­keut­ta kaa­vail­tu­jen­maa­kun­tien rahoi­tus­läh­tee­nä.  Komi­tea tar­kas­te­li ja arvioi maa­kun­ta­ve­roa eri näkö­kul­mis­ta ja tar­kas­te­li sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia vero- ja tasausjärjestelmään.

Maa­kun­ta­ve­ron tar­peel­li­suus perus­tuu eri­tyi­ses­ti alu­eel­li­sen itse­hal­lin­non sisäl­töön, talou­del­li­siin kan­nus­tei­siin sekä inves­toin­tien rahoi­tuk­seen. Maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa vas­taan puhu­vis­ta sei­kois­ta kes­kei­sim­mät ovat sen työn vero­tuk­seen aiheut­ta­ma kiris­ty­mis­pai­ne sekä aluei­den erois­ta seu­raa­vat ris­kit vero­tuk­sen alu­eel­lis­ten ero­jen kas­vuun ja pal­ve­lui­den yhden­ver­tai­suu­den heikkenemiseen.

Komi­tea ei esi­tä maa­kun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa nyt, mut­ta jät­tää sil­le oven auki tule­vai­suu­des­sa. Mikä­li puhee­na ole­va maa­kun­ta­uu­dis­tus toteu­tuu, on sel­vää, että maa­kun­ta­ve­ro­kes­kus­te­lu käyn­nis­tyy uudel­leen. Jos taas sel­lai­nen tulee, nousee enti­ses­tään kireä koko­nais­ve­roas­te. Nyt kaa­vail­lun maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kaa­tu­mi­nen on käy­tän­nös­sä ainoa kei­no estää maakuntavero.

Kevään kun­ta­vaa­leil­le tulos­sa uusi aikataulu

Kuten kaik­ki tie­dät­te, on pääl­lä ole­va pan­de­mia aiheut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti epä­var­muut­ta myös tämän kevään kun­ta­vaa­lei­hin. Maan hal­li­tus on tänään 12.3. anta­nut edus­kun­nal­le esi­tyk­sen, jol­la vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lit siir­ret­täi­siin pidet­tä­väk­si sun­nun­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka oli­si koti­maas­sa 26.5.-8.6. ja ulko­mail­la 2.-5.6. Koti­maan ennak­ko­ää­nes­ty­sai­kaan ehdo­te­taan piden­nys­tä, ja se oli­si ehdo­tuk­sen mukaan täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti kak­si viik­koa. Lisäk­si kun­nil­le esi­te­tään tukea ennak­ko­ää­nes­tyk­sen piden­tä­mi­ses­tä joh­tu­viin yli­mää­räi­siin kus­tan­nuk­siin. Puo­luei­den kan­naot­to­jen perus­teel­la esi­tys on saa­mas­sa edus­kun­nan enemmistön.

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat jätet­tiin voi­mas­sa ole­van lain mukai­ses­ti kulu­val­la vii­kol­la. Edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­van lakie­si­tyk­sen mukaan ehdo­kas­lis­to­ja voi muut­taa ja täy­den­tää 4.5. asti. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta onnis­tui hyvin. Meil­lä on nyt kaik­ki­aan 5616 nimet­tyä ehdo­kas­ta. Se on enem­män kuin esi­mer­kik­si SDP:llä ja se entei­lee menes­tys­tä. Eri­tyi­ses­ti kun­ta­vaa­leis­sa ehdo­kas­mää­rien perus­teel­la voi­daan enna­koi­da vaa­li­tu­los­ta. Kokoo­muk­sel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det ykkös­paik­kaan, mut­ta se vaa­ti aktii­vis­ta työ­tä meil­tä kaikilta.

Kan­sal­lis­seu­ral­la vah­va ehdokasjoukko

Turun val­tuus­toon tar­vi­taan vah­va oikeis­to­lai­nen edus­tus, joka pys­tyy mää­rä­tie­toi­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti aja­maan asioi­ta Turun ja tur­ku­lais­ten par­haak­si sekä teke­mään raken­ta­vaa yhteis­työ­tä niin kun­ta- kuin puo­lue­ra­jo­jen­kin yli tavoit­tei­den saavuttamiseksi.

Turus­sa ehdo­kas­ti­lan­ne on hie­no, kun Kokoo­mus läh­tee vaa­lei­hin erin­omai­sel­la, täy­del­lä lis­tal­la. Mei­tä kan­sal­lis­seu­ra­lai­sia muka­na on kaik­ki­aan yhdek­sän. Sii­nä on moni­puo­li­nen ja osaa­va poruk­ka, mitä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Täl­lä ker­ral­la käy­tän­nös­sä kaik­ki kam­pan­join­ti tapah­tuu ver­kos­sa, kos­ka pan­de­mias­ta joh­tuen fyy­si­set koh­taa­mi­set ja tapaa­mi­set eivät nyt sovi. Tulem­me jär­jes­tä­mään aina­kin pari ehdo­kas­pa­nee­lia ja mui­ta vaa­li­ta­pah­tu­mia. Muut­tu­nees­ta vaa­liai­ka­tau­lus­ta joh­tuen tilai­suuk­siem­me aika­tau­lu­tus ja muu suun­nit­te­lu on par­hail­laan työn alla.

Nyt pitää kaik­kien kää­riä hihat kun­ta­vaa­li­työs­sä ja vie­dä hyvää kokoo­mus­lais­ta sanaa eteen­päin, jot­ta Kokoo­mus säi­lyt­tää suu­rim­man puo­lu­een ase­man Turus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kansallisseurasta.

Voi­mia kai­kil­le koro­na-aikaan. Kesää koh­ti mennään…

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheen­joh­ta­ja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry