HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Tämän kir­jeen kir­joi­tus­het­kel­lä alue­vaa­li­voit­to tun­tuu vali­tet­ta­vas­ti vain kau­kai­sel­ta muis­tol­ta ja mie­len täyt­tää muut mur­heel­li­sem­mat asiat. Syy­nä tähän on itä­naa­pu­rim­me Venä­jän pää­tös läh­teä sodan tiel­le. Itsel­lä vii­mei­set pari päi­vää ovat­kin täten men­neet tiu­kas­ti niin uutis­si­vus­to­ja, What­sAp­pin ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja kuin Twit­te­riä seuraten.

Seu­raa­mi­sen lop­pu­tu­lok­se­na uskon­kin, että Ukrai­nan kan­san kova puo­lus­tus­tah­to ja län­nen yhte­näi­syys voi­vat vie­lä yhdes­sä voit­taa täs­sä konflik­tis­sa. Toi­von­kin Suo­men hal­li­tuk­sel­ta roh­kei­ta pää­tök­siä niin Ukrai­nan avus­ta­mi­sen kuin puo­lus­tus­po­li­tii­kan suh­teen. Muun muas­sa kan­sa­lais­aloi­te Nato-kan­sa­nää­nes­tyk­ses­tä kerä­si tämän kiris­ty­neen tilan­teen joh­dos­ta jo tar­vit­ta­vat 50 000 alle­kir­joi­tus­ta ja onkin pian mat­kal­la edus­kun­nan käsit­te­lyyn. Vaik­ka en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­sa­nää­nes­tys­tä toi­vo­kaan infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen ja soti­laal­li­sen uhit­te­lun vuok­si, niin tulee aktii­vis­ta tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua käy­dä, jos ei jul­ki­suu­des­sa niin aina­kin sul­jet­tu­jen ovien takana.

Alue­vaa­li­tu­los

Kokoo­muk­sen vaa­li­tu­los niin koko Suo­mes­sa kuin pai­kal­li­ses­ti Var­si­nais-Suo­mes­sa oli hie­no saa­vu­tus. Se oli sel­keä osoi­tus, että hal­li­tuk­sen lin­jal­le kai­va­taan vaih­toeh­toa ja kan­sa­lai­set eivät usko loput­to­man rahan tai­ka­sei­nään. Myös yhdis­tyk­sem­me ehdo­kas Vil­le Val­ko­nen teki vaa­leis­sa hui­kean tulok­sen nouse­mal­la puo­leem­me lis­tan kol­man­nek­si 2050 äänellä.

Kokoo­muk­sen vaa­li­voit­to takaa meil­le hyvän sel­kä­no­jan kor­ja­ta nii­tä valu­vi­ko­ja, jot­ka nykyi­nen hal­li­tus hyvin­voin­tia­lue­mal­liin on luo­nut. Kui­ten­kin jär­jes­täy­ty­mi­sen jäl­keen var­sin­kin pie­nem­mil­lä alueil­la tulee ole­maan vai­ke­aa yllä­pi­tää meno­ku­ria ja pel­kään­kin, että nykyi­sel­lä aluei­den mää­räl­lä emme saa­vu­ta pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen kipeäs­ti kai­vat­tua tehok­kuut­ta ja jär­jes­tel­mien yhte­näis­tä­mis­tä. Tule­vai­suus näyt­tää kui­ten­kin tämän suh­teen valoi­sal­ta, kos­ka täl­lä alue­vaa­li­tu­lok­sel­la pää­sem­me kor­jaa­maan näi­tä valu­vi­ko­ja ensi hallituskaudella.

Tule­va kevät

Samal­la kun sää para­ne ja koro­na­ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät toi­von­kin, että pää­sem­me euroop­pa­lai­sen sodan var­jois­ta jäl­leen jär­jes­tä­mään tapah­tu­mia ja tilai­suuk­sia aivan kai­kil­le. Toi­vot­ta­vas­ti rajoi­tuk­sien niin sal­lies­sa läh­det­te mukaan pai­kan pääl­le niin pii­rin, alue­jär­jes­tön kuin kaik­kien Turun yhdis­tyk­sien toi­min­taan nos­tat­ta­maan kokoomushenkeä!

Hyvää alka­vaa kevät­tä toivoen

San­te­ri Vuori
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry