HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Tämän vuo­den alkuun sopii hyvin seu­raa­va sanan­las­ku: uusi vuo­si ja uudet kujeet. Nämä uudet kujeet nimit­täin kir­jai­mel­li­ses­ti näky­vät his­to­rian ensim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa, kun uudet alue­val­tuus­tot vali­taan sun­nun­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta. Toi­vo­kaam­me siis yhdes­sä, että sini­nen tolp­pa nousee mui­den ulot­tu­mat­to­miin ja pää­sem­me yhdes­sä raken­ta­maan kokoo­mus­lais­ta ja kes­tä­vää hyvin­voin­tia­luet­ta, jon­ka har­tiat riit­tä­vät tuot­ta­maan kaik­ki tule­vai­suu­des­sa tar­vit­ta­vat palvelut.

Täs­sä kir­jees­sä esit­te­len uuden hal­li­tuk­sen vas­tuu­jaon, ker­ron vähän itses­tä­ni, vii­si upe­aa alue­vaa­lieh­dok­kas­tam­me saa­vat esi­tel­lä itsen­sä. Kir­jeen lopus­sa tie­do­tan vie­lä maa­nan­tai­na 17.1. jär­jes­tä­väs­tä etä­ta­pah­tu­mas­ta, johon myös puo­lu­een puheen­joh­ta­ja, Pet­te­ri Orpo osallistuu.

Hal­li­tuk­sen järjestäytyminen

Pidim­me hal­li­tuk­sen kes­ken jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen jo osit­tain vii­me vuo­den puo­lel­la ja ensim­mäi­nen viral­li­nen uuden kokoon­pa­non kokous pidet­tiin 5.1.2022 Uute­na jäse­nen hal­li­tuk­seen toi­vo­tim­me ter­ve­tul­leek­si Taru Säte­rin ja hal­li­tuk­sen sisäi­set vas­tuu­alu­eet jakau­tui­vat näin:

  • Puheen­joh­ta­ja: San­te­ri Vuori
  • Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Veli-Pek­ka Nurmi
  • Talous: Kai­sa Pyöräniemi
  • Sih­tee­ri: Juha-Pek­ka Sainio
  • Tapahtumat/järjestö: Juk­ka Eerikäinen
  • Vaa­li­toi­min­ta: Iri­na Lehtonen
  • Tie­do­tus – some ja net­ti: Taru Säteri
  • Hal­li­tuk­sen men­to­ri: Kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Paatero

Kuka minä olen

Olen 28-vuo­tias tek­nii­kan kan­di­daat­ti ja myyn­ti­pääl­lik­kö IT-alal­la. Puo­lu­een jäsen olen ollut vuo­des­ta 2015. Näi­den vuo­sien aika­na olen ollut kak­si ker­taa ehdol­la kun­ta­vaa­leis­sa, toi­mi­nut vuo­den Kokoo­muk­sen Nuor­ten Lii­ton liit­to­hal­li­tuk­ses­sa ja monis­sa eri pai­kal­li­sis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa. Turun Kan­sal­lis­seu­raan lii­tyin vuo­den 2020 lopussa.

Aat­teel­li­ses­ti olen talous­oi­keis­to­lai­nen ja arvoil­ta­ni libe­raa­li sii­nä mää­rin, että kukin toteut­ta­koon yhteis­kun­nas­sa itse­ään vapaas­ti, kun­han tekee sen omil­la rahoil­laan eikä samal­la louk­kaa mui­den vapauksia.

Vapaa-ajal­la har­ras­tan lii­kun­taa, sijoit­ta­mis­ta ja käyn aktii­vi­ses­ti ker­taus­har­joi­tuk­sis­sa. Soti­la­sar­vol­ta­ni olen reser­vin luut­nant­ti. Per­hee­see­ni kuu­luu tyt­töys­tä­vä ja asun Turun Raunistulassa.

Alue­vaa­lieh­dok­kai­den esittelyt

Viral­li­sen vaa­li­päi­vän lähes­tyes­sä pyy­sin vii­del­tä yhdis­tyk­sem­me ehdok­kaal­ta lyhyet esit­te­ly­teks­tit itses­tään. Var­mas­ti moni näis­tä tai­ta­vis­ta ehdok­kais­ta näkyy myös tule­van hyvin­voin­tia­lu­een eri luottamustehtävissä.

Sadri Beqi­ri - 664
Turun kau­pun­gin lii­kun­ta­lau­ta­kun­ta jäsen ja vara­val­tuu­tet­tu, tar­kas­tusin­si­nöö­ri, KTA hal­li­tuk­sen jäsen.
Hyvä hoi­to – ter­ve talous

Mar­kus Kärk­käi­nen – 693
Tur­val­li­suus­joh­ta­mi­sen - ja ris­kien­hal­lin­nan ammat­ti­lai­nen niin teol­li­suu­den kuin val­tion­hal­lin­non puo­lel­ta, joka val­mii­na tuo­maan alue­po­li­tiik­kaan vah­vaa osaa­mis­taan var­sin­kin pelas­tus­toi­meen ja ter­veys­tur­val­li­suu­teen liittyen.
Maalaisjärjellä.

Taru Säte­ri – 722
Hyvin­voi­van yhteis­kun­nan puo­les­ta­pu­hu­ja, Turun kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen ja vara­val­tuu­tet­tu, raken­ne- ja kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, raken­nus­ter­veys­asian­tun­ti­ja sekä eläin- ja luon­non­suo­je­lu­toi­mi­ja. Hyvin­voi­vat ihmi­set ja luon­to ovat ter­veen yhteis­kun­nan perusta.

Vil­le Val­ko­nen – 730
Edis­tys­mie­li­nen oikeis­to­lai­nen, apu­lais­por­mes­ta­ri, KTM ja Var­si­nais-Suo­men Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin varapuheenjohtaja.

San­te­ri Vuo­ri – 734
Oikeis­to­lai­nen, tiu­kan talous­ku­rin ja mata­lan vero­tuk­sen kan­nat­ta­ja. Turun kau­pun­gin vara­val­tuu­tet­tu ja kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen. Myyn­ti­pääl­lik­kö, TkK.

Kan­sal­li­nen aluevaalipaneeli

Ensi vii­kon maa­nan­tai­na 17.1. klo 19:00 Turun Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää etä­nä toteu­tet­ta­van alue­vaa­li­pa­nee­lin. Panee­liin osal­lis­tuu ehdok­kai­dem­me lisäk­si puo­lu­eem­me puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpo, sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Pet­ri Viro­lai­nen ja pelas­tus­joh­ta­ja Jari Sai­nio. Panee­lin juon­taa vara­pu­heen­joh­ta­jam­me Veli-Pek­ka Nurmi.

Panee­lin pää­see osal­lis­tu­maan Teams-lin­kin kaut­ta, jon­ka löy­tää ennen tapah­tu­maa Face­boo­kin tapah­tu­ma­si­vul­ta sekä täs­tä sähköpostista.

Face­book-tapah­tu­maan pää­set alle ole­van lin­kin kaut­ta. Kli­kat­kaa osal­lis­tu­van­ne, näin Face­book muis­tut­taa maa­nan­tai­na sopi­vas­ti ennen tapah­tu­man alkua

Face­book: https://www.facebook.com/events/460313249103795
Teams: Teams-link­ki

Hyvää vuo­den alkua ja alue­vaa­li­me­nes­tys­tä toivottaen,

San­te­ri Vuori
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry