Turun Kan­sal­lis­seu­ran 120-vuo­tis­juh­la vie­tet­tiin Sub­ma­ri­nas­sa sun­nun­tai­na 15.10.2017. Juh­la­vä­keä oli noin seit­se­män­kym­men­tä. Juh­la­pu­heen piti minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va. Ter­veh­dyk­siä toi­vat myös pii­rin puheen­joh­ta­ja Juha Van­ha­nen, Turun alue­jäs­jes­tön puheen­joh­ta­ja Sini Ruo­ho­nen ja kan­san­edus­ta­ja San­na Laus­lah­ti. Puheen­joh­ta­ja Pek­ka Saa­re­la oman puheen­sa yhtey­des­sä jul­kai­si yhdis­tyk­sen his­to­rii­kin jat­ko-osan vuo­sil­ta 2008-2017. Ohjel­mas­ta vas­ta­si­vat Mies­kuo­ro Lau­lun Ystä­vät, sel­lis­ti Vil­helm Suk­si, kuo­roa joh­ti ja sel­lis­tiä säes­ti Juha Jär­vi­nen. Vil­le Virk­ku­nen kan­tae­sit­ti Kan­sal­lis­seu­ran tilaa­man huu­mo­ri­pi­toi­sen mono­lo­gin “Suo­men mies”. Ohjel­mao­suus pää­tet­tiin Suo­men 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si Maam­me-lau­luun. Juh­lan päät­teek­si nau­tit­tiin gour­met-tason juh­la-ate­ria, jon­ka tar­joi­lun hoi­ti­vat Rase­kon opis­ke­li­jat. Juh­la on kerän­nyt kosol­ti kii­tos­ta. Kan­nat­ti juhlia!