Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus päät­ti 2017 yhte­nä 120v-juh­la­vuo­ten­sa tapah­tu­ma­na hank­kia muis­to­laa­tan Val­de Hir­vi­kan­nal­le. Hän oli ensim­mäi­sen fen­no­maa­ni­sen Turun Kan­sal­lis­seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja. Hir­vi­kan­nas­ta voit lukea lisää “Turun Kansallisseura”-valikon alta his­to­riao­sas­tos­ta. 
Han­ke toteu­tui vas­ta 17.11.2018, jol­loin laat­ta pal­jas­tet­tiin 100 vuot­ta juh­li­van Kokoo­muk­sen Toi­vo­tal­koot-lau­an­tai­na. Löy­dät laa­tan osoit­tees­ta Yli­ops­ton­ka­tu 29c piha-alu­een pila­ris­ta. Hir­vi­kan­ta omis­ti aika­naan tuon ton­tin raken­nuk­si­neen. Tont­ti muis­te­taan myös “Pyö­reäs­tä kul­mas­ta” ja elo­ku­va­teat­te­ri Casi­nos­ta.

Laa­tan pal­jas­ti Sten von Hel­lens suvun edus­ta­ja­na. Läs­nä oli mui­ta­kin von Hel­lens -suvun jäse­niä sekä talo­yh­tiön edus­ta­jia. Kan­san­edus­ta­ja Saa­ra-Sofia Siren oli seu­raa­mas­sa tilai­suut­ta ja hän osal­lis­tui myös kah­vi­ti­lai­suu­teem­me.