HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Poik­keus­o­lot ovat juu­ri päät­ty­neet, mut­ta eläm­me vie­lä vah­vo­jen rajoi­tus­ten kes­kel­lä. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa nämä ter­vei­se­ni heti maan hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen jäl­keen liki kak­si viik­koa sit­ten. Rii­tai­sak­si men­nyt kehys­rii­hi venyi aja­tel­lus­ta kak­si­päi­väi­ses­tä yli vii­kon mit­tai­sek­si. Sitä seu­ra­si heti Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­don ja edus­kun­ta­ryh­män pää­tös äänes­tää tyh­jää maal­lem­me erit­täin tär­keäs­sä EU:n elvy­tys­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­ses­sä. Niis­sä on ollut sulat­te­le­mis­ta. Var­si­nais­ta äänes­tys­tä ei ole vie­lä käy­ty, joten emme tie­dä edus­kun­nan mää­rit­tä­mää Suo­men lopul­lis­ta kan­taa asi­aan. Jääm­me odottamaan.

Ehdo­kas­han­kin­ta on suju­nut mallikkaasti

Huo­men­na tiis­tai­na 4.5. jäte­tään kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tat. Vaa­li­me­nes­tyk­sem­me kan­nal­ta on mer­kit­tä­vää, että koko Suo­mes­sa Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta on onnis­tu­nut hyvin. On osoi­tet­tu, että ehdo­kas­mää­rät kor­re­loi­vat vah­vas­ti vaa­li­tu­lok­sen kans­sa. Turus­sa meil­lä on täy­si lis­ta. Kaik­ki­aan 95 ehdo­kas­ta. Olem­me tääl­lä vaa­li­lii­tos­sa Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien kans­sa, joil­la on lis­tal­lam­me vii­si ehdokasta.

Meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det säi­lyt­tää suu­rim­man kun­ta­puo­lu­een ase­ma niin meil­lä Turus­sa, kun koko val­ta­kun­nas­sa­kin. Sen eteen mei­dän pitää teh­dä töi­tä lähi­vii­kot. Jo 26.5. alka­val­la kah­den vii­kon mit­tai­sel­la ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä lie­nee täl­lä ker­ral­la eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 13.6. Nyt on paik­ka vai­kut­taa. Pan­naan hyvä sana kiertämään!

Voim­me olla ylpei­tä oman Kan­sal­lis­seu­ram­me ehdok­kais­ta. Meil­lä on tar­jo­ta kaik­ki­aan yhdek­sän tai­ta­vaa ja eteen­päin kat­so­vaa osaa­jaa, jot­ka ovat val­mii­ta työs­ken­te­le­mään Turun ja tur­ku­lais­ten hyväksi:
•       tar­kas­tusin­si­nöö­ri Sadri Beqi­ri (1976)
•       leh­to­ri, TkT Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen (1972)
•       vara­tuo­ma­ri, FM Kim­mo Kajan­der (1979)
•       joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Veli-Pek­ka Nur­mi (1964)
•       sisäil­ma­kor­jaus­suun­nit­te­li­ja, insi­nöö­ri Taru Säte­ri (1991)
•       FM Pia Lin­dell (1967)
•       polii­si­tar­kas­ta­ja Vesa Piha­jo­ki (1970)
•       yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­lik­kö, VTM Vil­le Val­ko­nen (1988)
•       myyn­ti-insi­nöö­ri, TkK San­te­ri Vuo­ri (1994)

Kan­sal­lis­seu­ra jär­jes­tää hela­tors­tai­vii­kon­lop­pu­na kak­si Face­book-kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta, mis­sä teil­lä on mah­dol­li­suus taas kuul­la ehdok­kai­tam­me ja myös kysyä heil­tä. Toi­nen kes­kus­te­lu on alkuil­las­ta per­jan­tai­na 14.5. ja toi­nen sun­nun­tai­na 16.5. Seu­rat­kaa Kan­sal­lis­seu­raa Face­boo­kis­sa ja tul­kaa mukaan!

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­to on suur­ten pää­tös­ten äärellä

Hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hen rat­kai­sut tar­koit­ta­vat sitä, että val­tion vel­ka­taak­ka tulee kas­va­maan edel­leen ja enti­ses­tään kireä vero­tus kiris­tyy. Tämä kaik­ki tulee hei­jas­tu­maan kun­ta­ta­lou­teen. Lisä­vai­keut­ta kun­nil­le tie­tää myös par­hail­laan edus­kun­nan käsit­te­lys­sä ole­va sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja kos­ke­van hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen toteutuminen.

Maan hal­li­tus tavoit­te­lee 75 % työl­li­syy­sas­tet­ta vuo­teen 2025 men­nes­sä. Se on tär­ke­ää, kos­ka Suo­men menes­tyk­sen kul­ma­ki­ve­nä on elin­kei­noe­lä­män menes­tys ja teol­lis­ten työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­nen Suo­mes­sa. Vain nii­den kaut­ta saam­me syn­ny­tet­tyä sitä vau­raut­ta, mitä tar­vi­taan kou­lu­tus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Jaet­ta­va on teh­tä­vä ennen kuin voi jakaa.

Tuo­rei­den kyse­ly­jen mukaan var­si­nais­suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on vank­ka usko tule­vai­suu­teen. Tätä pitää tukea niin kun­tien vir­ka­mies­ten kuin luot­ta­muse­lin­ten­kin pää­tök­sen­teol­la. Kai­kil­la kun­nil­la on rat­kai­se­va roo­li yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten luo­mi­ses­sa. Kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, hoi­tu­vat­ko käy­tän­nön lupa- ja val­von­ta- sekä tuki­asiat not­keas­ti vai tekee­kö hal­lin­to­by­ro­kra­tia niis­tä han­ka­lia tai jopa mahdottomia.
Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa on vah­va edus­tus Kan­sal­lis­seu­ras­ta. Ehdok­kaam­me ovat oikeal­la otteel­la liik­keel­lä. Hei­tä kan­nat­taa seu­ra­ta, tukea ja äänestää.

Voi­mia kai­kil­le kevää­seen. Kyl­lä se suvi siel­tä tulee …

Ystä­väl­li­sin terveisin

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry