HYVÄT TURUN KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Kun­ta­vaa­li­päi­vä on ohi ja äänes­tä­jät ovat puhu­neet. Voim­me olla hyvin iloi­sia. Kokoo­mus voit­ti sel­vin nume­roin niin koko Suo­mes­sa kuin Turus­sa­kin. Puo­lu­eem­me kan­na­tus val­ta­kun­nan tasol­la oli 21,4 % ja Turus­sa perä­ti 23,2 %. Turus­sa olim­me vaa­li­lii­tos­sa KD:n kans­sa, jol­loin lis­tam­me koko­nais­kan­na­tuk­sek­si muo­dos­tui 24,6 %. Täl­lä saim­me 17 (16+1) paik­kaa kaupunginvaltuustoon.

Tulos oli koko­nai­suu­te­na vie­lä parem­pi kuin kan­na­tus­mit­tauk­set ennen vaa­le­ja antoi­vat ymmär­tää. Vaa­li­voit­to teh­tiin yhdes­sä isol­la hyvä­hen­ki­sel­lä poru­kal­la. Tämä oli myös mer­kit­tä­vä työ­näy­te puheen­joh­ta­ja Pet­te­ri Orpol­ta, kun vai­keas­ta oppo­si­tio­ase­tel­mas­ta pon­nis­taen saa­vu­tet­tiin hänen joh­dol­laan näin hyvä tulos.

Kan­sal­lis­seu­ran omat ehdok­kaat menes­tyi­vät hyvin. Vil­le Val­ko­nen tuli valit­tua val­tuu­te­tuk­si sekä Sadri Beqi­ri, Veli-Pek­ka Nur­mi, Taru Säte­ri ja San­te­ri Vuo­ri vara­val­tuu­te­tuik­si. Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen, Kim­mo Kajan­der, Pia Lin­dell ja Vesa Piha­jo­ki kerä­si­vät hekin hyvän ääni­mää­rän ja oli­vat näin tuo­mas­sa meil­le voi­ton kotiin. Iso kii­tos teil­le tär­keäs­tä panoksestanne!

Nyt se työ vas­ta alkaa. Äänes­tä­jät ilmai­si­vat sel­keäs­ti halua­van­sa muu­tok­sen nykyi­seen. Tähän huu­toon mei­dän pitää vas­ta­ta ja käyt­tää saa­mam­me man­daat­ti tehok­kaas­ti Turun ja tur­ku­lais­ten hyö­dyk­si. Par­hail­laan ovat käyn­nis­sä neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta. Niis­sä mei­dän on onnis­tut­ta­va ja saa­ta­va oikeat ihmi­set oikeil­le pai­koil­leen. Vaa­li­tu­los antaa tähän hyvän poh­jan. Teem­me par­haam­me tukeak­sem­me omia ehdokkaitamme.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus näyt­tää todel­la etenevän

Heti kun kun­ta­vaa­lit oli­vat ohi, niin ase­tet­tiin työ­ryh­mä val­mis­te­le­maan maa­kun­ta­ve­roa. Mie­len­kiin­tois­ta, kun muis­te­taan mitä asias­ta on juu­ri puhut­tu. Niin tai näin, maa­kun­ta­uu­dis­tus on edus­kun­nas­sa eden­nyt aivan lop­pusuo­ral­le. Se tar­koit­taa, että pois kun­nis­ta uusil­le perus­tet­ta­vil­le ”hyvin­voin­tia­lueil­le” on siir­ty­mäs­sä vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­ta mut­ta myös pelas­tus­toi­men pal­ve­luis­ta. Nämä ovat kir­jai­mel­li­ses­ti mei­tä kaik­kia kos­ket­ta­via elin­tär­kei­tä yhteis­kun­nan ydin­pal­ve­lu­ja, min­kä laa­duk­kuus on pak­ko varmistaa.

Uudis­tuk­sen myö­tä meil­lä on aivan koh­ta käsil­lä uudet tär­keät vaa­lit. Kaa­vail­lun mukaan maa­kun­ta­val­tuus­tot vali­taan ylei­sil­lä vaa­leil­la jo ensi tam­mi­kuus­sa. Jos edus­kun­ta vii­meis­te­lee uudis­tuk­sen toteu­tu­mi­sen poh­ja­na ole­vat sää­dök­set nyt kesäl­lä, pitää mei­dän läh­teä voi­mal­li­ses­ti vaa­li­val­mis­te­lui­hin vii­meis­tään nyt elokuussa.

Maa­kun­ta­val­tuus­toi­hin valit­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on ainut­laa­tui­nen paik­ka vai­kut­taa. Suo­meen luo­daan aivan uudet mer­kit­tä­vät orga­ni­saa­tiot, jot­ka käyt­tä­vät lei­jo­nan­osan vero­va­rois­tam­me. Sii­nä mei­dän on olta­va vah­vas­ti muka­na. Pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­se­na aion itse olla vah­vas­ti muka­na vai­kut­ta­mas­sa ja var­mis­ta­mas­sa pelas­tus­toi­men suo­tui­sat kehityssuunnat.

Edel­li­ses­sä puheen­joh­ta­jan ter­vei­sis­sä­ni sanoin, että mei­hin koh­dis­tu­van infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kes­kei­siä pää­mää­riä ovat luot­ta­muk­sen hor­jut­ta­mi­nen viran­omai­siin sekä väes­tö­ryh­mien vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­tä­mi­nen. Täs­tä meil­lä on par­hail­laan Hel­sin­gis­sä menos­sa elä­vä esi­merk­ki, kun anar­kis­ti­ryh­mit­ty­mä on saa­nut sul­jet­tua kau­pun­gin pää­ka­dun yli vuo­ro­kau­dek­si. Pöy­ris­tyt­tä­vää. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tehok­kain ja kes­tä­vin lää­ke täl­lai­seen ovat edus­kun­ta­vaa­lit. Seu­raa­viin sel­lai­siin on enää vajaat kak­si vuot­ta aikaa.

Oikein hyvää juhan­nus­ta kaikille!

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry

0400 170364
vp@vpnurmi.fi
www.vpnurmi.fi