ARVOI­SAT KANSALLISSEURALAISET

Var­si­nai­nen suvi alkaa olla ohi, vaik­ka kelit edel­leen ovat­kin ilok­sem­me var­sin muka­vat. Olem­me kaik­ki saa­neet naut­tia todel­la pit­käs­tä ja läm­pi­mäs­tä kesäs­tä. Se on ilah­dut­ta­nut täs­sä koro­na-ajan kes­kel­lä. Pan­de­mia­ra­joi­tus­ten­kin suh­teen näkyy valoa tun­ne­lin pääs­sä. Vaik­ka tau­ti­ta­paus­ten ilmaan­tu­vuus nousi kesäl­lä kovas­ti, on roko­te­kat­ta­vuu­den kas­vun myö­tä näkö­pii­ris­sä, että yhteis­kun­taa ava­taan yhä enem­män. Tätä var­mas­ti me kaik­ki odotamme.

Kun­ta­vaa­lit onnis­tui­vat Kokoomukselta

Kuten tie­dät­te, niin Kokoo­mus voit­ti kun­ta­vaa­lit niin Turus­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa kuin koko Suo­men­kin osal­ta. Vai­keas­ta läh­tö­ase­tel­mas­ta huo­li­mat­ta Kokoo­mus jat­kaa sel­väs­ti suu­rim­pa­na puo­lu­ee­na Turus­sa 23,2 % kan­na­tuk­sel­la, kun kak­ko­sek­si äänes­te­tyn SDP:n kan­na­tus oli 18,5 %. Tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat ky-kyym­me uudis­taa ja raken­taa hyvää tulevaisuutta.

Äänes­tä­jien anta­ma man­daat­ti antaa myös vah­van vas­tuun hoi­taa asioi­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti kes­tä­väl­lä taval­la. Kan­sal­lis­seu­ran kan­nal­ta vaa­li­tu­los­ta voi­daan pitää oikein hyvä­nä, kun ehdok­kais­tam­me Vil­le Val­ko­nen valit­tiin kau­pun­gin­val­tuus­toon sekä Sadri Beqi­ri, San­te­ri Vuo­ri, Taru Säte­ri ja Veli-Pek­ka Nur­mi varavaltuutetuiksi.

Mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta on, että kol­mes­sa suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa, mis­sä on por­mes­ta­ri, siis Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Tam­pe­reel­la, niin äänes­tys­tu­lok­sen joh-dos­ta näi­hin jokai­seen valit­tiin kokoo­mus­lai­nen por­mes­ta­ri. Suo­men kokoo­mus­lai­sin kun­ta sekin löy­tyy Var­si­nais-Suo­mes­ta. Kus­ta­vis­sa Kokoo­muk­sen kan­na­tus oli kesä­kuun vaa­leis­sa 45 %.

Kesä oli kii­reis­tä aikaa jat­ko­neu­vot­te­lu­jen ja luot­ta­mus­paik­ka­va­lin­to­jen val­mis­te­lun suh­teen. Turus­sa saa­vu­tet­tiin mel­ko ainut­laa­tui­nen, mut­ta hie­no lop­pu­tu­los, kun kaik­ki ryh­mät sitou­tui­vat Kokoo­muk­sen joh­dol­la neu­vo­tel­tuun por­mes­ta­rioh­jel­maan. tämä muo­dos­taa erin­omai­sen poh­jan jatkolle.

Por­mes­ta­ri­so­pi­muk­sen yhtey­des­sä sovit­tiin myös luot­ta­mus­laik­ko­jen jakau­tu­mi­ses­ta. Myös täs­sä suh­tees­sa voim­me olla tyy­ty­väi­siä Kan­sal­lis­seu­ran jäsen­ten saa­miin paikkoihin:
•       Vil­le Val­ko­nen: apu­lais­por­mes­ta­ri (kau­pun­kiym­pä­ris­tö), kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen
•       Sadri Beqi­ri: lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Veli-Pek­ka Nur­mi: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Taru Säte­ri: tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       San­te­ri Vuo­ri: kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
•       Sir­pa Erk­ki­lä-Häk­ki­nen: Var­si­nais-Suo­men alue­pe­las­tus­lau­ta­kun­nan jäsen

Alue­vaa­lit tulossa

Edus­kun­ta hyväk­syi 23.6.2021 sote-uudis­tus­ta kos­ke­van hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen. Uudis­tuk­ses­sa Suo­meen perus­te­taan 21 hyvin­voin­tia­luet­ta. Hyvin­voin­tia­luei­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö tuli voi­maan 1.7.2021. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on, että sosi­aa­li- ja ter­veys-toi­meen liit­ty­vien asioi­den lisäk­si alueil­le siir­tyy myös vas­tuu pelas­tus­toi­men pal­ve-lutuo­tan­non järjestämisestä.

Hyvin­voin­tia­lu­een ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää alue­val­tuus­to, jon­ka jäse­net ja vara­jä-senet vali­taan alue­vaa­leil­la. Vaa­lit ovat välit­tö­mät, salai­set ja suh­teel­li­set ja vaa­leis­sa on yhtä­läi­nen äänioi­keus. Val­tuus­ton toi­mi­kausi on nel­jä vuot­ta. Alue­vaa­lit toi­mi­te­taan jat­kos­sa saman­ai­kai­ses­ti kun­ta­vaa­lien kans­sa vuo­des­ta 2025 lukien.
Ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan kui­ten­kin eril­li­si­nä vaa­lei­naan sun­nun­tai­na 23.1.2022. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei ole hyvin­voin­tia­lue eikä kuu­lu mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta alue­vaa­le­ja. Pää­kau­pun­kiam­me lukuun otta­mat­ta tule­va hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roolia.

Ensi tam­mi­kuus­sa valit­ta­vil­la alue­val­tuus­toil­la on vaa­ti­va teh­tä­vä. Teh­tä­vä­alue kos­ket­taa käy­tän­nös­sä jokais­ta suo­ma­lais­ta ja toi­min­nas­sa pyö­ri­vät isot rahat. Toi­min­ta pitää käy­tän­nös­sä saa­da nopeas­ti ja tehok­kaas­ti käyn­nis­tet­tyä. Sik­si on tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus aluevaltuustoissa.

Vaa­li­val­mis­te­lut ovat jo täy­des­sä käyn­nis­sä niin, että tar­koi­tuk­se­nam­me on voit­taa myös alue­vaa­lit ei vain Var­si­nais-Suo­mes­sa, vaan koko val­ta­kun­nas­sa. Täs­sä työs­sä tar­vi­taan taas mei­dän kaik­kien panos­ta. Muu­ten tavoi­te ei toteudu.

Kan­sal­lis­seu­ran osal­la seu­raa­van puo­len vuo­den toi­min­ta tulee täh­tää­mään juu­ri alue­vaa­lei­hin. Peräs­tä kuu­luu. Toi­vot­ta­vas­ti nyt syk­syl­lä voim­me tava­ta toi­miam­me eri tilai­suuk­sis­sa jo kasvokkain.

Oikein muka­vaa syys­ke­sän jat­koa teil­le kaikille!

VP
Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry