ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSENET

Puut ovat ete­läs­sä­kin pudot­ta­neet leh­ten­sä ja syk­sy on tul­lut tän­ne­kin. Koro­na­ra­joi­tus­ten suh­teen olem­me voi­neet ottaa aske­leen koh­ti nor­maa­lia. Vii­me vii­kol­la pidim­me ensim­mäi­sen ker­ran tänä vuon­na yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokouk­sen niin, että suu­rin osa osal­lis­tu­jis­ta oli pai­kan pääl­lä samas­sa tilas­sa. Oli todel­la muka­va näh­dä kol­le­goi­ta muu­ten­kin kuin ruu­dul­ta. Se antaa toi­voa, että kyl­lä me tämän uuden nor­maa­lin­kin kans­sa pärjäämme.

Kaik­ki­aan tun­tuu sil­tä, että eläm­me eri­kois­ta aikaa. Aito tasa-arvo, isän­maa ja äidin­kie­li, sivis­tys, kult­tuu­ri ja kou­lu­tus, oikeus­val­tio­pe­ri­aa­te, oikeu­det ja nii­den taus­tal­la ole­vat vel­vol­li­suu­det sekä luon­to ja maa­seu­tu ovat meil­le kai­kil­le tär­kei­tä asioi­ta. Joten­kin näi­tä perin­tei­siä perus­hy­viä on nyky­ään ruvet­tu käsit­te­le­mään kum­mal­li­sel­la taval­la. Tun­tuu myös sil­tä, että perin­teis­tä raken­ta­vaa oikeis­to­lai­suut­ta jopa kavah­de­taan nyky­ään, niin että var­sin har­va toh­tii puhua oikeis­to­lais­ten arvo­jen poh­jal­ta. Tämä on huolestuttavaa.

Soten lisäk­si myös pelas­tus­toi­mi siir­tyy hyvinvointialueille

Koro­na-aika on ollut mel­kois­ta kär­vis­te­lyä, kun emme ole tavan­omai­seen tapaan voi­neet jär­jes­tää tilai­suuk­sia emme­kä tava­ta toi­siam­me. Nyt kun maa­il­ma on taas avau­tu­mas­sa, voim­me vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la käyn­nis­tel­lä taas toi­min­taam­me. Jär­jes­täm­me muun muas­sa 8.12. klo 18 viras­to­ta­lol­la Turus­sa mie­len­kiin­toi­sen aluevaalipaneelin.

Minis­te­ri Ilk­ka Kaner­va puhuu tilai­suu­des­sam­me alue­hal­lin­non uudis­tuk­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta pal­ve­lui­hin. Iken lisäk­si kuu­lem­me pelas­tus­pääl­lik­kö Mika Kon­tion, sai­raa­la­joh­ta­ja Pet­ri Viro­lai­sen ja pii­rin puheen­joh­ta­ja Vil­le Val­ko­sen alus­tuk­set. He kaik­ki ovat muka­na panee­li­kes­kus­te­lus­sa. Pis­tä­kää aika kalen­te­riin­ne ja tul­kaa pai­kal­le kuu­lol­le ja keskustelemaan.

Olem­me myös aloit­ta­mas­sa aiem­paa sään­nöl­li­sem­män yhtey­den­pi­don edus­ta­jiim­me eri eli­mis­sä, eri­tyi­ses­ti Turun Kokoo­muk­sen hal­li­tuk­ses­sa, Turun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä eri lau­ta­kun­nis­sa ja joh­to­kun­nis­sa. Jat­kos­sa kut­sum­me hei­tä jokai­seen hal­li­tuk­sen kokouk­seen kuul­ta­vak­si ja kes­kus­te­le­maan. Näin pys­tym­me myös aiem­paa parem­min pitä­mään jäse­nis­töm­me ajan tasal­la ajan­koh­tai­sis­ta kehi­tys­suun­nis­ta ja pää­sem­me myös vaikuttamaan.

Ant­ti Häk­kä­nen syyskokoukseemme

Turun Kan­sal­lis­seu­ran syys­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 30.11. klo 18 Suo­ma­lai­sel­la Poh­jal­la. Viral­li­nen kut­su kokouk­seen lähe­te­tään teil­le vie­lä erik­seen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räis­ten asioi­den lisäk­si yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tos, min­kä avul­la on tar­koi­tus moder­ni­soi­da sään­töm­me Kokoo­muk­sen muut­tu­nei­den mal­li­sään­tö­jen mukaiseksi.

Syys­ko­kous on tär­keä sik­si­kin, että siel­lä pää­te­tään ensi vuo­den hal­li­tuk­sen kokoon­pa­no. Eri­tyi­sen muka­vaa meil­lä on täl­lä ker­ral­la, kos­ka puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­nen on tulos­sa alus­ta­maan kokouk­seem­me ja kes­kus­te­le­maan kans­sam­me. Antin kans­sa on sovit­tu, että hän tulee pai­kan pääl­le, mikä­li jokin yllät­tä­vä teh­tä­vä edus­kun­nas­sa ei sitä estä. Nyt eri­tyi­ses­ti kan­nat­taa tul­la syyskokoukseen.

Seu­raa­vak­si voi­te­taan aluevaalit

Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set alue­vaa­lit toi­mi­te­taan sun­nun­tai­na 23.1.2022 Hel­sin­kiä lukuun otta­mat­ta muu­al­la Suo­mes­sa. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei tule kuu­lu­maan mihin­kään hyvin­voin­tia­lu­ee­seen eikä siel­lä siten toi­mi­te­ta aluevaaleja.

Vai­kut­taa sil­tä, että täl­lä het­kel­lä moni ei koe alue­vaa­le­ja tär­keik­si. Näin ei sai­si olla, Uusi hal­lin­to­mal­li muut­taa radi­kaa­lis­ti kun­tien roo­lia ja vai­kut­taa meil­le kai­kil­le tär­kei­siin pal­ve­lui­hin. Kos­ka alu­eet tule­vat, niin nyt niis­tä pitää teh­dä hyvä. Ensim­mäi­sil­lä alue­val­tuu­te­tuil­la on eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä roo­li, kos­ka käy­tän­nön perus­tus muo­dos­te­taan hei­dän joh­dol­laan. Hyvin­voin­tia­lu­eet tule­vat hal­lit­se­maan erit­täin mer­kit­tä­vää pot­tia mei­dän verovaroistamme.

Alue­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä yleis­vaa­lit, eivät vain sote- ja pelas­tus­vaa­lit. Alue­vaa­leil­la poh­jus­te­taan sitä, että seu­raa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen Suo­men suun­ta kään­ne­tään kokoo­mus­lai­sen pää­mi­nis­te­rin johdolla.

Puo­luei­den kan­na­tus­mit­taus­ten tulok­sia kat­sel­les­sa tun­tuu hie­nol­ta, että äänes­tä­jät luot­ta­vat Kokoo­muk­sen kykyyn uudis­taa ja raken­taa hyvää tule­vai­suut­ta. Vaa­lit rat­kais­taan kui­ten­kin uur­nil­la, ei gal­lu­peil­la. Sik­si emme saa tuu­dit­tau­tua hyvään menes­tyk­seen. Läh­tö­koh­dat alue­vaa­lei­hin ovat erin­omai­set, kun­han jak­sam­me kaik­ki innos­taa äänes­tä­jiä anta­maan äänen­sä. Nyt pitää teh­dä töi­tä vaa­li­voi­ton eteen. On eri­tyi­sen tär­ke­ää, että Kokoo­muk­sel­la on vah­va edus­tus alue­val­tuus­tois­sa kaik­kial­la Suomessa.

Oikein muka­vaa syk­syn jat­koa! Näh­dään kokouk­ses­sa ja tilaisuuksissa.

VP

Veli-Pek­ka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kan­sal­lis­seu­ra ry