Hei kaikki Kansallisseuran jäsenet,

kesä alkaa pik­ku­hil­jaa kään­tyä syk­syk­si. Luon­to­kin vaih­taa väri­tys­tään. Poliit­ti­nen aktii­vi­suus­kin lisään­tyy syk­syn myö­tä. Monet tapah­tu­mat täyt­tä­vät pian kalen­te­rit. Odo­tet­ta­vis­sa ovat mie­len­kiin­toi­set lähi­kuu­kau­det sekä val­ta­kun­nan että koti­kau­pun­kim­me poli­tii­kas­sa. Kokoo­muk­sen oppo­si­tio­ase­ma aset­taa meil­le uuden­lai­sen haas­teen. Jääm­me mie­len­kiin­nol­la ja jän­ni­tyk­sel­lä odot­ta­maan miten Suo­mea hoi­de­taan jat­kos­sa. Vai hoi­de­taan­ko? Olem­me uuden tilan­teen edes­sä. Tämä var­mas­ti hei­jas­tuu myös pai­kal­lis­ta­sol­la. Haas­tee­nam­me on löy­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja ja kei­no­ja teh­dä kokoo­mus­lais­ta arvoi­him­me perus­tu­vaa prag­maat­tis­ta poli­tiik­kaa, ymmär­ret­tä­väs­ti. Puhua asiois­ta kuu­li­joi­den “kie­lel­lä”.

Turun Kan­sal­lis­seu­ra on samo­jen haas­tei­den edes­sä. Olem­me­ko hou­kut­te­le­va ja uskot­ta­va jäse­nyh­dis­tys. Jäse­nyh­dis­tys, jon­ka jäse­ne­nä saan ja voin vai­kut­taa. Olem­me kulu­van vuo­den alus­ta toi­mi­neet uudis­te­tul­la toi­min­ta­mal­lil­la. Toi­min­nan muu­tos tuo tule­vai­suu­des­sa parem­mat mah­dol­li­suu­det ja edel­ly­tyk­set yhdis­tyk­sen kehit­tä­mi­sel­le ja toi­min­nan hou­kut­ta­vuu­del­le jäse­nen näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na.  Saman­lai­nen muu­tos on tapah­tu­mas­sa myös Turun Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lys­sä. Val­mis­tau­tu­mi­nen tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin on täy­des­sä käyn­nis­sä. Uudet toi­min­ta­ta­vat ovat avai­na­se­mas­sa kun hae­taan muu­tos­ta toi­min­taam­me. Muu­tos­ta tule­vai­suu­den hyväk­si!

Osal­lis­tu­mal­la yhtei­siin tapah­tu­miim­me olet muka­na yhte­nä tär­keä­nä lenk­ki­nä muka­na muu­tok­ses­sa. Tule mukaan, käy­tä puheen­vuo­ro­ja, haas­ta, tee ehdo­tuk­sia muu­tok­sen puo­les­ta. Sinua kuun­nel­laan! Olet tär­keä osa muu­tos­ta!

Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa on yhte­nä toi­min­ta­muo­to­na yhteis­työ Turun Kan­sal­lis­ten Senio­rei­den kans­sa. Heil­lä on run­saas­ti toi­min­nas­saan eri­lai­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia. Infoam­me myös mei­dän jäse­niäm­me ko tapah­tu­mis­ta.

Hyvät jäse­nem­me lait­ta­kaa­pa allak­kaan ylös 5.11. klo 18.00. Tuol­loin on Linnateatteri/Dominossa tai­tei­li­ja Jor­ma Uoti­sen musiik­ki-ilta. Ilta liit­tyy Roh­keas­ti Senio­ri-tee­maan, jon­ka “vetu­ri” on Jor­ma Uoti­nen. Uoti­nen valit­tiin juu­ri Suo­men posi­tii­vi­sim­mak­si ihmi­sek­si. Valin­nan suo­rit­ti Posi­tii­va­rit ry. Lisä­tie­dot asias­ta myö­hem­min.

Hyvää alka­nut­ta syys­kaut­ta. Tava­taan tapah­tu­mis­sa!